Loading...
2011 Edition 176 FallÚ¿´´ îðïï Û¼·¬·±² ïéê Ò»©­ º±® ®»­·¼»²¬­ ¿²¼ ¬¸» ½±³³«²·¬§ êÜÐØüÙÙËØÊÊmïØÆñÎÎÒðÎËØ÷ØÜÉÈËØÊ Ý·¬§ и±²» Ò«³¾»®­ øéêí÷ Ý·¬§ Ô¿«²½¸»­ Ò»© É»¾­·¬» Ý·¬§ Ø¿´´ ß¼³·²·­¬®¿¬·±² ëêçóííðð ̸» Ý·¬§ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ´¿«²½¸»¼ ·¬­ Ù±±¹´» ¬®¿²­´¿¬·±² º±® ³±®» ¬¸¿² îð Þ«·´¼·²¹ñݱ³³«²·¬§ ͬ¼­ ëêçóíííð ²»© ½±²¬»³°±®¿®§ ©»¾­·¬» ·² Ö«²»ò ̸» ¼·ºº»®»²¬ ´¿²¹«¿¹»­å ¿²¼ ³±¾·´» ײ­°»½¬·±² ͽ¸»¼«´·²¹ ëêçóííìì ©»¾ ¿¼¼®»­­ ±º ¬¸» ­·¬» ¿°°´·½¿¬·±²­ ­± §±« ½¿² ª·»© ¿²¼ ݱ¼» Û²º±®½»³»²¬ ëêçóíìéí ©©©ò½·¬§±º¾®±±µ´§²½»²¬»®ò±®¹ ¸¿­ ®»½»·ª» ·²º±®³¿¬·±² ·² ¿ ½±³°¿¬·¾´» Þ«­·²»­­ ú Ü»ª»´±°³»²¬ ëêçóíííë ®»³¿·²»¼ ¬¸» ­¿³»ô ¾«¬ ¬¸» ­·¬» ±ºº»®­ º±®³¿¬ ß­­»­­·²¹ ëêçóííï𠳿²§ ²»© º»¿¬«®»­ ½±³¾·²»¼ ©·¬¸ »¿­·»® Û²¹·²»»®·²¹ ëêçóííìð λ½±³³»²¼»¼ É»¾°¿¹»­ ²¿ª·¹¿¬·±² º±® ®»­·¼»²¬­ô ¾«­·²»­­»­ ¿²¼ Ú·²¿²½» ëêçóííîð ª·­·¬±®­ò ˬ·´·¬§ Þ·´´·²¹ ëêçóííçð ׺ §±« ±²´§ ¸¿ª» ¿ º»© ³·²«¬»­ ¬± ¾®±©­» ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»® ëêçóíìð𠬸» ²»© ©»¾­·¬»ô ©» ®»½±³³»²¼ ¬¸» ß½¬·ª·¬§ É»¿¬¸»® Ô·²» ëêçóíììî Ý·¬§ ²»©­ ¿²¼ ·²º±®³¿¬·±² ·­ ³±®» »¿­·´§ º±´´±©·²¹ ©»¾°¿¹»­ ¬± ·²¬®±¼«½» §±« ¬± ¿ Û¿®´» Þ®±©² ¿½½»­­·¾´» º®±³ §±«® ½±³°«¬»® ±® ©·¬¸ ª¿®·»¬§ ±º ²»© ·²º±®³¿¬·±² ¿²¼ ©»¾­·¬» Ø»®·¬¿¹» Ý»²¬»® ëêçóêíðð ³±¾·´» ¿°°´·½¿¬·±²­ò ß º»© ¸·¹¸´·¹¸¬­ ±º º»¿¬«®»­æ Ý»²¬»®¾®±±µ Ù±´º ëìçóíéë𠬸» ©»¾­·¬» ¿®» ­«³³¿®·¦»¼ò ñØÜËÏÆÕÄÉÕØúÔÉÄiÊÐÈÑÉÔÚÈÑÉÈËÜÑ ¼ Ú·®» ëìçóíêðð °®±¹®¿³­ ®»½»·ª» ²¿¬·±²¿´ ¿²¼ ¹´±¾¿´ б´·½» øÙ»²»®¿´ ײº±÷ ëêçóíííí ݱ²¬·²«»¼ Ѳ´·²» Í»®ª·½»­ ®»½±¹²·¬·±²ò Ô±½¿¬»¼ «²¼»® ¬¸» Û³»®¹»²½·»­ ú Ѻº·½»® Í·¹² «° º±® ¬¸» °±°«´¿® ®»½®»¿¬·±² б´·½» Ü»°¿®¬³»²¬ ³«´¬·½«´¬«®¿´ ¼ ß­­·­¬¿²½»n ½´¿­­»­ ­»½¬·±² Í»¿®½¸ º±® ¿²­©»®­ ¬± º®»¯«»²¬´§ Ì¿µ» ¿ ª·®¬«¿´ ¬±«® ±º Ý·¬§ °¿®µ­ ¼¼ ײ­·¼» ¬¸·­ ·­­«» ÜÊÒØÙÌÈØÊÉÔÎÏÊÉÕËÎÈÖÕl÷ËØÌÈØÏÉÑĬ¸®±«¹¸ °·½¬«®» ­´·¼» ­¸±©­ò Ô±½¿¬»¼ üÊÒØÙk«²¼»® п®µ­ ú λ½®»¿¬·±² êÜ×ØÉÄ÷ÔËÊÉíËÎÖËÜÐÊuuu λ¯«»­¬ ½»®¬¿·² ­»®ª·½»­ ±²´·²» ±® Ú·²¼ ¾¿½µ¹®±«²¼ ·²º±®³¿¬·±²ô ³¿°­ ¼¼ ²±¬·º§ ¬¸» Ý·¬§ ±º ½±²½»®²­ ¬¸®±«¹¸ ¿²¼ ¬¸» ½«®®»²¬ ­¬¿¬«­ ±º ÷ÔËØøÅÍÑÎËØËÊíËÎÖËÜÐuuu lïÎÉÔ×ÄèÊkÉÕØëØÌÈØÊÉéËÜÚÒØ˲»·¹¸¾±®¸±±¼ ­¬®»»¬ °®±¶»½¬­ò êØÏÔÎËõÎÐØüÊÊÔÊÉÜÏÚØuu øº±®³»® »Ý·¬·¦»² Ý»²¬»®÷ Ô±½¿¬»¼ «²¼»® Ы¾´·½ ɱ®µ­ úØÏÉØÏÏÔÜÑïØÆÊuuuòòòòòòòò í Ê·­·¬ ¬¸» ²»© ܱ·²¹ Þ«­·²»­­ ­»½¬·±² ¼ ëÜÏÙÎÐüÚÉÊÎ×òÔÏÙÏØÊÊu Ò»© Ú»¿¬«®»­ ¿²¼ Í»®ª·½»­ ©·¬¸ ¼»ª»´±°»®­ ¬±±´­ ¿²¼ üËÛÎËùÜÄíÑÜÏÉÔÏÖuuuu ·²º±®³¿¬·±² º±® ¾«­·²»­­»­ò ß°°´§ º±® ½»®¬¿·² ½±²­¬®«½¬·±² ¼ ÍØËÐÔÉÊÎÏÑÔÏØÉÕËÎÈÖÕlØíØËÐÔÉÊk ëÜÒÔÏÖ×ÎËñÜÒØÊêÜÒØuuu É¿¬½¸ º±® ³±®» ©»¾­·¬» «°¼¿¬»­ Í·¹² «° ¬± ®»½»·ª» ²»©­ ¿²¼ ¿´»®¬­ ¾§ ëØÚÄÚÑÔÏÖïØÆÊuuuuuu ¼ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» §»¿®ÿ »³¿·´ ±® ³±¾·´» °¸±²» ¬¸®±«¹¸ þÞ» Ú¿´´ Í°»½·¿´ Ó¿¬»®·¿´ Ü®±°ó±ººòòòò ë Ò±¬·º·»¼þ æÕØÏÉÎúÜÑÑ uuu Ú·²¼ þÍ·¬» ̱±´­þ ·² ¬¸» ¬±° ®·¹¸¬ ¼ êÕÔÏÖÑØúËØØÒúÑØÜÏÈÍuu ±º ¬¸» ©»¾­·¬» ¬¸¿¬ °®±ª·¼»­ «­»º«´ êÕÔÏÖÑØúËØØÒëØÊÉÎËÜÉÔÎÏuu °¿¹» ¬±±´­ ­«½¸ ¿­ »³¿·´ °¿¹»å °®·²¬»® º®·»²¼´§ °¿¹» °®·²¬·²¹å ¿ æØÑÑÕØÜÙíËÎÉØÚÉÔÎÏuòòòò òòòòòòòò é ­¬¿ºº ¼·®»½¬±®§ ±º µ»§ Ý·¬§ ½±²¬¿½¬­å ðÈÑÉÔÚÈÑÉÈËÜÑëØÊÎÈËÚØÊuuu ÎÍÍ º»»¼­å »¿­§ ­¸¿®·²¹ ±º úÔÉÄûËÔØ×Êuuuuuuuu ·²º±®³¿¬·±² ¬¸®±«¹¸ ­±½·¿´ úÔÉÄúÎÏÉÜÚÉôÏ×ÎËÐÜÉÔÎÏuuu ²»¬©±®µ ­·¬»­ ­«½¸ ¿­ Ú¿½»¾±±µô Ì©·¬¬»®ô »¬½òå ¬®¿²­´¿¬·±² ¬¸®±«¹¸ ëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØuuuu Í¿º»¬§ Ú·®­¬òòòÍ¿ª» ¬¸» Ü¿¬»­ Ú·®» Ü»°¿®¬³»²¬ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® Þ·½§½´» ¬¸±­» ©¸± ¯«¿´·º§ º±® ¬¸» °®±¹®¿³ò д»¿­» ½¸»½µ ¬¸» Ý·¬§ ©»¾­·¬» ·² Ñ°»² ر«­» Ю±¹®¿³ Í»°¬»³¾»® º±® ³±®» °®±¹®¿³ ¼»¬¿·´­ ±® ½¿´´ ¬¸» Ú·®» Ü»°¿®¬³»²¬ ¿¬ ̸» Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® Ú·®» ̸» Ú·®» ¿²¼ б´·½» Ü»°¿®¬³»²¬­ ©·´´ øéêí÷ ëìçóíêððò Ü»°¿®¬³»²¬ ·²ª·¬»­ §±« ¬± ¿² Ñ°»² ¸±­¬ ¿ Þ·½§½´» Ю±¹®¿³ º±® ®»­·¼»²¬­ ر«­» ±² Í¿¬«®¼¿§ô Í»°¬»³¾»® ïéô ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ò Ô»¿®² ¿¾±«¬ Ý¿® Í»¿¬ ײ­°»½¬·±² îðïï º®±³ ïðæðð ¿³ ¬± îæðð °³ ¿¬ ¾·µ» ­¿º»¬§ò Þ·µ» ¸»´³»¬­ ½¿² ¾» Ю±¹®¿³ ¬¸» É»­¬ Ú·®» ͬ¿¬·±²ò λº®»­¸³»²¬­ °«®½¸¿­»¼ º±® üïð »¿½¸ò Ë°¼¿¬»­ ©·´´ ©·´´ ¾» ­»®ª»¼ò ̱«® ¬¸» º·®» ­¬¿¬·±² ¾» °®±ª·¼»¼ ±² ¬¸» Ý·¬§ ©»¾­·¬» ̸» б´·½» Ü»°¿®¬³»²¬ ©·´´ ±ºº»® º®»» ¿²¼ ®·¼» ±² ¿ º·®» ¬®«½µò ®»¹¿®¼·²¹ ¼¿¬»­ô ¬·³»­ô ¿²¼ ´±½¿¬·±²­ ½¿® ­»¿¬ ·²­°»½¬·±²­ ±² Í»°¬»³¾»® îì º±® ¬¸»­» »ª»²¬­ ±® ¾§ ½¿´´·²¹ ¬¸» ¿¬ Ý·¬§ Ø¿´´ò ̸» Ý»®¬·º·»¼ ݸ·´¼ ͳ±µ» ß´¿®³ Ù·ª» ß©¿§ б´·½» п­­»²¹»® Í¿º»¬§ Ì»½¸²·½·¿² ©·´´ ®»ª·»© °®±°»® ½¿® ­»¿¬ «­»ô ­¿º»¬§ ¿²¼ Ü»°¿®¬³»²¬ ¿¬ ײ Í»°¬»³¾»®ô ¬¸» Ú·®» Ü»°¿®¬³»²¬ ·²­¬¿´´¿¬·±²ò д»¿­» ª·­·¬ ¬¸» ½·¬§ øéêí÷ ëêçóííííò ©·´´ ¾» ­¬¿®¬·²¹ ¿ ²»© °®±¹®¿³ ©»¾­·¬» º±® ³±®» ·²º±®³¿¬·±² ±® ½¿´´ °®±³±¬·²¹ ͳ±µ» ß´¿®³­ò Ú®»» ¬¸» б´·½» Ü»°¿®¬³»²¬ ¿¬ ­³±µ» ¿´¿®³­ ©·´´ ¾» °®±ª·¼»¼ ¬± øéêí÷ ëêçóííííò Û¨°´±®» ¬¸» Ú·®» Û¨°´±®»®­ ¿²¼ ´»¿®²»¼ º·®» º·¹¸¬·²¹ ­µ·´´­ º·®­¬ Û³»®¹»²½§ ß­­·­¬¿²½» Ю±¹®¿³ ¸¿²¼ò ̸» ¹±¿´ ·­ ¬± ¾®·²¹ ¸±³» øÝÛßÐ÷ô ·² ½±±°»®¿¬·±² ©·¬¸ ¬¸» Ý·¬§ Ю±¹®¿³ ÉËÎÍÕÔØÊ×ËÎÐÏØÅÉÄØÜËiÊøÅÍαº Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ò ̸»­» °®±¹®¿³­ É·¬¸ ­»ª»² ·²¿«¹«®¿´ ³»³¾»®­ô ¬¸» ½¿² ¸»´° ­»²·±® ½·¬·¦»²­ ´·ª» ·² ¬¸»·® Ú·®» Û¨°´±®»®­ Ю±¹®¿³ ©¿­ ß²§±²» ¾»¬©»»² ¬¸» ¿¹»­ ±º ïì ¿²¼ ïè ¸±³»­ ·²¼»°»²¼»²¬´§ ¿²¼ ©·¬¸ ¼·¹²·¬§ ·³°´»³»²¬»¼ ·² Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ·² ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¶±·²·²¹ ¬¸» Ú·®» Û¨°´±®»®­ º±® ¿­ ´±²¹ ¿­ °±­­·¾´»ò Ú±® ³±®» îðïðò DZ«²¹ °»±°´» ¾»¬©»»² ¬¸» ¿¹» ±® ©¸± ©±«´¼ ´·µ» ³±®» ·²º±®³¿¬·±² ·²º±®³¿¬·±² ½±²¬¿½¬æ ±º ïì ¿²¼ ïè ©¸± ¿®» ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¿ ³¿§ ½±²¬¿½¬ Ó·µ» Ø»·²®·½¸ ¿¬ ½¿®»»® ·² ¬¸» Ú·®» Í»®ª·½» ½¿² ¶±·² ¬¸» ÓØ»·²®·½¸à½·ò¾®±±µ´§²ó½»²¬»®ò³²ò«­ ØòÑòÓòÛ Í»²·±® ݱ³³«²·¬§ Ú·®» Û¨°´±®»®­ Ю±¹®¿³ ¬± ´»¿®² ¿¾±«¬ Í»®ª·½»­ ±® ½¿´´ ¬¸» Ú·®» Ü»°¿®¬³»²¬ ¿¬ ¬¸» ­µ·´´­ ·²ª±´ª»¼ ·² º·®»º·¹¸¬·²¹ò ̸» øéêí÷ ëìçóíêððò ̸» Ú·®» Û¨°´±®»®­ и±²»æ øçëî÷ éìêóìðìê Ú·®» Û¨°´±®»®­ Ю±¹®¿³ ¿´­± ¾«·´¼­ Ю±¹®¿³ ©·´´ ½±²¬·²«» ¬± ¹®±© ¿²¼ É»¾­·¬»æ ©©©ò­»²·±®½±³³«²·¬§ò±®¹ ¿²¼ »²½±«®¿¹»­ ´»¿¼»®­¸·° ­µ·´´­ô ­»®ª» ¬¸» ½±³³«²·¬§ô ©¸·´» ¬®¿·²·²¹ ª±´«²¬»»®·­³ô ¿²¼ º·¬²»­­ò ±«® º·®»º·¹¸¬»®­ ±º ¬±³±®®±©ò ݱ³³«²·¬§ Û³»®¹»²½§ ß­­·­¬¿²½» Ю±¹®¿³ øÝÛßÐ÷ Ñ®¹¿²·¦»¼ ¾§ ¬¸» Ò±®¬¸»®² ͬ¿® Í»²·±® ر³» ß­­·­¬¿²½» Ó»¿´­æ øéêí÷ ìëðóíêéè ݱ«²½·´ô Ú·®» Û¨°´±®»®­ °±­¬­ »¨·­¬ ݸ±®»­æ øéêí÷ ìëðóíêêé Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ®»­·¼»²¬­ ©¸± ¿®» ¿¹» ¿½®±­­ ¬¸» ½±«²¬®§ ¿²¼ °¿®¬·½·°¿¬» ·² É»¾­·¬»æ ©©©ò½»¿°ò±®¹ êð ¿²¼ ±´¼»® ³¿§ ¯«¿´·º§ º±® ¸»´° ©·¬¸ ®»¹«´¿® ½±³°»¬·¬·±²­ ©·¬¸ »¿½¸ ±¬¸»®ò Û³¿·´æ ·²º±à½»¿°ò½±³ ¸±³» ³¿·²¬»²¿²½»ô ®»°¿·®­ ¿²¼ ûËÎÎÒÑÄÏúØÏÉØËiÊ÷ÔËØøÅÍÑÎËØËÊ ½¸±®»­ò ̸»­» ­»®ª·½»­ ¿®» °®±ª·¼»¼ °¿®¬·½·°¿¬»¼ ·² ¬¸» Ú·®» Û¨°´±®»®­ ¾§ ¬©± ²±²ó°®±º·¬ ¿¹»²½·»­ô Í»²·±® Û¨°± ·² Ò»© Þ®·¹¸¬±² ¬¸·­ °¿­¬ Ó¿§ ݱ³³«²·¬§ Í»®ª·½»­ ¿²¼ ݱ³³«²·¬§ î Ý»²¬»²²·¿´ Ý»´»¾®¿¬·±² Ûª»²¬­ Ю±°±­»¼ Ý»²¬»²²·¿´ Ó»³±®·¿´ ß³°¸·¬¸»¿¬»® ß­ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ½±²¬·²«»­ ¬± ½»´»¾®¿¬» ·¬­ ïððÇ»¿®ô ¬¸ ©» ´±±µ º±® ©¿§­ ©» ½¿² ´»¿ª» ¿ ª·­·¾´» ®»³·²¼»® ±º ±«® ®·½¸ °¿­¬ô »¨½·¬·²¹ °®»­»²¬ ¿²¼ ¿ º«¬«®» º·´´»¼ ©·¬¸ ®»³¿®µ¿¾´» °±¬»²¬·¿´ò ̸» Ý»²¬»²²·¿´ ݱ³³·¬¬»» ·­ »¨½·¬»¼ ¬± °®±°±­» ¿² ß³°¸·¬¸»¿¬»® ©·¬¸ ¿ ¼»­·¹² ¬¸¿¬ ©·´´ ¾» ¿°°®»½·¿¬»¼ ¿²¼ «­»¼ ¾§ ¿´´ ¿¹»­ º±® ¹»²»®¿¬·±²­ ¬± ½±³»ò ̸» ß³°¸·¬¸»¿¬»® ©·´´ °®±ª·¼» ¿² ·¼»¿´ ´±½¿¬·±² º±®æ çØÉØËÜÏiÊðØÐÎËÔÜÑÜÚÉÔÇÔÉÔØÊ ¼ Ë°½±³·²¹ Ý»²¬»²²·¿´ Ûª»²¬ Ø·¹¸´·¹¸¬­ ݱ²½»®¬­ ¿²¼ °´¿§­ ¼ ûËÎÎÒÑÄÏúØÏÉØËíÕÎÉÎúÎÏÉØÊÉm Ü»¿¼´·²» ѽ¬±¾»® ïë Ý·¬§ó­°±²­±®»¼ »ª»²¬­ ¼ Í»» п¹» ïì º±® ¼»¬¿·´­ Ý·ª·½ ±®¹¿²·¦¿¬·±² »ª»²¬­ ¼ Ы®½¸¿­» ¿² ß³°¸·¬¸»¿¬»® Þ®·½µ пª»® º±® ¬¸» д¿¦¿ ±º É»¼¼·²¹­ ¿²¼ ±¬¸»® º¿³·´§ ¿½¬·ª·¬·»­ ¼ õÎÏÎËmêØØûÜÚÒíÜÖØ×ÎËÙØÉÜÔÑÊ Ó±ª·»­ ·² ¬¸» °¿®µ ر´´§ É»»µ»²¼mùØÚØÐÛØË êØØíÜÖØ ×ÎËÙØÉÜÔÑÊ ¼ ̸·­ ¼®»¿³ ½¿² ¾»½±³» ¿ ®»¿´·¬§ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¹»²»®±­·¬§ ±º ¾«­·²»­­»­ô ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¿²¼ ·²¼·ª·¼«¿´­ò DZ« ½¿² ¾» °¿®¬ Ú·²¼ Ó±®» Ûª»²¬ ײº±®³¿¬·±² ¿¬ ©©©ò¾½ïð𧻿®­ò±®¹ ±º ¬¸·­ ³±²«³»²¬¿´ «²¼»®¬¿µ·²¹ ¾§ ­°±²­±®·²¹ ¬¸·­ º«¬«®» ±® ½¿´´ ¬¸» ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»® ¿¬ øéêí÷ ëêçóíìððò ´¿²¼³¿®µò ̸» »­¬·³¿¬»¼ ½±­¬ ·­ üííëôðððò ̱ ³¿µ» ¿ ¼±²¿¬·±²ô °´»¿­» ª·­·¬ ¬¸» Ý»²¬»²²·¿´ ©»¾­·¬» ¿¬ ©©©ò¾½ïð𧻿®­ò±®¹ ¿²¼ ¹± ¬± ¬¸» ¼±²¿¬»ñ°´»¼¹» ©©©òº¿½»¾±±µò½±³ñ¾½½»²¬»²²·¿´ ­»½¬·±² «²¼»® ݱ²¬¿½¬ Ë­ ±® ½¸»½µ «­ ±«¬ ±² Ú¿½»¾±±µò ο²¼±³ ß½¬­ ±º Õ·²¼²»­­ Ò±³·²¿¬·±²­ ܱ §±« µ²±© ­±³»±²» ©¸±­» ½±³°¿­­·±²¿¬» ¼»»¼ ¸¿­ ³¿¼» Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ¿ ¹®»¿¬ °´¿½» ¬± ´·ª» ¿²¼ ©±®µá ̸» Ý·¬§ ݱ«²½·´ ©¿²¬­ ¬± ¸»¿® ¬¸»­» ­¬±®·»­ò ̱ ²±³·²¿¬» ­±³»±²» ©¸± ¸¿­ °»®º±®³»¼ ¿² ¿½¬ ±º µ·²¼²»­­ ·² ¬¸» °¿­¬ §»¿®ô §±« ³¿§ ­»²¼ ¿ ½¿®¼ ±® ´»¬¬»®ô ¼®¿©·²¹­ ±® °¸±¬±¹®¿°¸­ ±º °»±°´» °»®º±®³·²¹ µ·²¼ ¿½¬­ô ±® «­» ¬¸» Ý·¬§ù­ ²±³·²¿¬·±² º±®³ ©¸·½¸ ½¿² ¾» º±«²¼ ÎÏÉÕØúÔÉÄiÊÆØÛÊÔÉØÜÉÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖ «²¼»® ¬¸» Ù»¬ ײª±´ª»¼ ¿²¼ Ó¿µ» ¿ Ü·ºº»®»²½» Þ«¬¬±² ±® ¿¬ Ý·¬§ Ø¿´´ò ׺ §±« ¸¿ª» ¯«»­¬·±²­ô °´»¿­» ½¿´´ Ý·¬§ Ý´»®µ ͸¿®±² Õ²«¬­±² ¿¬ øéêí÷ ëêçóííðêò д»¿­» ­«¾³·¬ §±«® ο²¼±³ ß½¬­ ±º Õ·²¼²»­­ ²±³·²¿¬·±²­ ¾§ Í»°¬»³¾»® íðô îðïïò ̸» Ý·¬§ ݱ«²½·´ ©·´´ ®»½±¹²·¦» ο²¼±³ ß½¬­ ±º Õ·²¼²»­­ ²±³·²»»­ ¿¬ ¿² ѽ¬±¾»® ³»»¬·²¹ô ¿²¼ °®»­»²¬ »¿½¸ ®»½·°·»²¬ ©·¬¸ ¿ ½»®¬·º·½¿¬» ¿½µ²±©´»¼¹·²¹ ¬¸»·® µ·²¼ ¿½¬ò í í ß®¾±® Ü¿§ îðïï ͬò ß´°¸±²­«­ ë ¹®¿¼»®­ ¸»´°»¼ Ý·¬§ »³°´±§»»­ °´¿²¬ ¬¸ ¬¸®»» ¬®»»­ ¿´±²¹ ¬¸» ©»­¬ °¿®µ·²¹ ´±¬ ¿²¼ °´¿§¹®±«²¼ ¿¬ ¬¸» ­½¸±±´ ·² ¸±²±® ±º ß®¾±® Ü¿§ò ͬ»ª» Ô¿©®»²½»ô Ы¾´·½ ɱ®µ­ Ü»°¿®¬³»²¬ô »¨°´¿·²»¼ ¬¸» ³»¿²·²¹ ±º ß®¾±® Ü¿§ô ©¸§ ©» °´¿²¬ ¬®»»­ô ¿²¼ ¸±© ¬± ¬¿µ» ½¿®» ±º ¬¸»³ò Þ·´´ Ê»¬¬»®ô ¬¸» Ý·¬§ Ú±®»­¬»®ô ¿´±²¹ ©·¬¸ ͬ»ª» Ô¿©®»²½» ¿²¼ ̱¼¼ Þ»®¹ô п®µ Ó¿·²¬»²¿²½» Í«°»®ª·­±®ô ¸»´°»¼ ¬¸» ­¬«¼»²¬­ °´¿²¬ ¬¸» ¬®»»­ò Û¿½¸ §»¿®ô ¬¸» Ý·¬§ °¿®¬²»®­ ©·¬¸ ¿² »´»³»²¬¿®§ ­½¸±±´ ¬± °®±ª·¼» ¿² ¿®»¿ ·² ±® ²»¿® ¬¸» ­½¸±±´ ¹®±«²¼­ ¬¸¿¬ ½¿² ­»®ª» ¿­ ¿² ±«¬¼±±® ½´¿­­®±±³ º±® ­¬«¼»²¬­ ¬± »²¶±§ ¿²¼ ­¬«¼§ ß®¾±® Ü¿§ò ̸» Ý·¬§ °®±ª·¼»­ ¬®»»­ ¬± ¾» °´¿²¬»¼ò ̸» ͱ²­ ±º ¬¸» ß³»®·½¿² Ô»¹·±² ¾±«¹¸¬ ®»º®»­¸³»²¬­ º±® ¿´´ °¿®¬·½·°¿²¬­ò ̸» ÜÒÎ °®±ª·¼»¼ ­»»¼´·²¹­ º±® »¿½¸ ­¬«¼»²¬ ¬± ¬¿µ» ¸±³» ¿²¼ °´¿²¬ò ëØÐÔÏÙØËu ׺ DZ«® Í»©»® Þ¿½µ­óË°ô Ý¿´´ ¬¸» Ý·¬§ Ú·®­¬ ׺ §±« »¨°»®·»²½» ¿ ­»©»® ¾¿½µ«° °®±¾´»³ô ½¿´´ ¬¸» Ý·¬§ Ы¾´·½ ˬ·´·¬·»­ Ü·ª·­·±² ·³³»¼·¿¬»´§ ¬± ¼»¬»®³·²» ·º ¬¸» ¾´±½µ¿¹» ·­ ·² ¬¸» Ý·¬§ ­»©»® ´·²» ±® §±«® °®·ª¿¬» ­»©»® ´·²»ò ̸·­ ­»®ª·½» ·­ °®±ª·¼»¼ ¿¬ ²± ½¸¿®¹»ò Ú±® ³±®» ·²º±®³¿¬·±²ô ½¿´´ °«¾´·½ «¬·´·¬·»­ ¿¬ øéêí÷ ëêçóííçðô Ó±²¼¿§ ¬¸®±«¹¸ Ú®·¼¿§ô è ¿³ ¬± ìæíð °³ò ߺ¬»® ¸±«®­ô ©»»µ»²¼­ô ¿²¼ ¸±´·¼¿§­ ó ½¿´´ °±´·½» øçïï÷ ¿²¼ °«¾´·½ «¬·´·¬§ °»®­±²²»´ ©·´´ ¾» ½±²¬¿½¬»¼ò ëÜÒØ×ÎËñÜÒØÊiêÜÒØ ß«¬«³² ©·´´ ­±±² ¿®®·ª» ©·¬¸ ·¬­ ­¬±®³ ­»©»®­ò οµ» ±® ­©»»° ´»¿ª»­ º®±³ §±«® ¼ ½±±´ ½®·­° ²·¹¸¬­ô ¾®·¹¸¬ ¼¿§­ô ¿²¼ ß´¬¸±«¹¸ §±«® ¸±«­» ³¿§ ¾» ¾´±½µ­ ­¬®»»¬ ¿²¼ ­¬±®³ ¼®¿·²­ò º¿´´·²¹ ´»¿ª»­ò ß­ §±« ®¿µ» «° ´»¿ª»­ô ¿©¿§ º®±³ ¿ ´¿µ» ±® ®·ª»®ô ¬¸» ®«²±ºº ݱ³°±­¬ ´»¿ª»­ ¿²¼ ¹®¿­­ ¼ ®»³»³¾»® ¬¸¿¬ ¬®»» ´»¿ª»­ ¿®» ¿ ­±«®½» º®±³ §±«® §¿®¼ ¿²¼ ­¬®»»¬ ·­ ½´·°°·²¹­ ±² ´±½¿¬·±² ±® ¿¬ ¿ ±º °¸±­°¸±®«­ô ¬¸» ²«¬®·»²¬ ¬¸¿¬ ¬«®²­ ½¿®®·»¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ­¬±®³ ­»©»® ½±³³«²·¬§ §¿®¼ ©¿­¬» ½±´´»½¬·±² ±«® ´¿µ»­ ¿²¼ ®·ª»®­ ¹®»»² ©·¬¸ ¿´¹¿»ò ­§­¬»³ò ̸»®»º±®»ô ·² «®¾¿² ¿®»¿­ô ·¬ ·­ ÊÔÉØnÏØÇØËÙÔÊÍÎÊØÎ×ÔÏÆØÉÑÜÏÙÊ ·³°±®¬¿²¬ ¬± µ»»° ­¬®»»¬­ ½´»¿² ·² ±® ©¿¬»®ò ײ ²¿¬«®¿´ ­»¬¬·²¹­ô °¸±­°¸±®«­ ·² ±®¼»® ¬± µ»»° ¬¸» ©¿¬»® ½´»¿²ò Õ»»° ¬¸» ­¬®»»¬ ½´»¿² ±º ±¬¸»® ¼ º¿´´»² ´»¿ª»­ ·­ ®»½§½´»¼ ¾¿½µ ·²¬± ³¿¬»®·¿´­ ¬¸¿¬ ½±²¬¿·² ¬¸» ­±·´ò Þ«¬ ·² «®¾¿² ¿®»¿­ô ©¸»®» Û¨½»­­·ª» ¿´¹¿» ¹®±©¬¸ ´±±µ­ ¾¿¼ô °¸±­°¸±®«­ô ³«½¸ ±º ¬¸» ´¿²¼ ·­ ½±ª»®»¼ ¾§ ­³»´´­ ¾¿¼ô ¿²¼ ·­ ²±¬ º«² ¬± ­©·³ ­«½¸ ¿­ ¹®¿­­ °¿ª»³»²¬ô ¬®»» ´»¿ª»­ ¬¸¿¬ º¿´´ ±® ±® ¾±¿¬ ·²ò ͱ³» ­¬»°­ ®»­·¼»²¬­ ½´·°°·²¹­ ¿²¼ ¿®» ®¿µ»¼ ·²¬± ¬¸» ­¬®»»¬ ´»¿½¸ ½¿² ¬¿µ» ¬± ®»¼«½» ¬¸» ®«²±ºº »®±¼»¼ ­±·´ò ±º °¸±­°¸±®«­ ¬¸¿¬ ­°«®­ ¿´¹¿» °¸±­°¸±®«­ ·² ¬¸» ®¿·²©¿¬»® ¬¸¿¬ ·­ ½¿®®·»¼ ¬± ´¿µ»­ ¿²¼ ®·ª»®­ ¬¸®±«¹¸ ¹®±©¬¸ ¿®»æ ì 뽧½´·²¹ Þ»²»º·¬­ ß³»®·½¿ ¿²¼ Ó·²²»­±¬¿ É» ¸¿ª» ¸»¿®¼ ¬¸» ¾»²»º·¬­ ±º ®»½§½´·²¹ ·² ¬»®³­ ±º ³±²»§ ¿²¼ ®¿© ³¿¬»®·¿´ ­¿ª·²¹­ô ¾«¬ ¸¿ª» §±« Ú¿´´ Í°»½·¿´ Ó¿¬»®·¿´ ½±²­·¼»®»¼ ¬¸» »½±²±³·½ ¾»²»º·¬­ ¬± ±«® ½±«²¬®§ ¿²¼ ­¬¿¬»á Ñ«® ½±«²¬®§ ¿²¼ ±«® ­¬¿¬» ¾»²»º·¬ ¹®»¿¬´§ º®±³ Ü®±°óѺº Ü¿§ §±«® ®»½§½´·²¹ÿ Í¿¬«®¼¿§ ѽ¬±¾»® èô îðïï Ó·²²»­±¬¿ 뽧½´·²¹ Þ»²»º·¬­ è ¿³ ¬± í °³ ß½½±®¼·²¹ ¬± ¬¸» Ó·²²»­±¬¿ б´´«¬·±² ݱ²¬®±´ ¼ ÑúÓ Ú¿½·´·¬§ ¿¬ Þ®±±µ´§² п®µ ß¹»²½§ô ²»¿®´§ íéôðð𠶱¾­ ¿®» ·² ¬¸» ®»½§½´·²¹ èíðð Ò±¾´» ߪ»²«» Ò±®¬¸ ·²¼«­¬®§ ·² Ó·²²»­±¬¿ò øéêí÷ ìçíóèððé Ó·²²»­±¬¿ù­ ª¿´«»ó¿¼¼»¼ ³¿²«º¿½¬«®»®­ ¹»²»®¿¬»¼ ¼ ¿² »­¬·³¿¬»¼ üçí ³·´´·±² ·² ­¬¿¬» ¬¿¨ ®»ª»²«» ¿²¼ Ò± ݸ¿®¹» »³°´±§ ¿² »­¬·³¿¬»¼ èôéðð °»±°´» ·² ¼·®»½¬ ¶±¾­ò Û´»½¬®±²·½­ øÌòÊòô ÊÝÎô ÜÊÜñÓÐí д¿§»®ô ͬ»®»±ô Ю·²¬»®ô ̸»­» ¶±¾­ ·² ¬«®² ­«°°±®¬ ¿²±¬¸»® »­¬·³¿¬»¼ ݱ³°«¬»®ô Ó±²·¬±®ô Ý»´´ и±²»ô »¬½ò÷ô Þ·½§½´»­ô ß²¬·º®»»¦»ô îðôððð °»±°´» ¼±©²­¬®»¿³ ·² ·²¼·®»½¬ ¿²¼ ·²¼«½»¼ Ó±¬±® Ñ·´ ú Ñ·´ Ú·´¬»®­ô ر«­»¸±´¼ ¿²¼ Ê»¸·½´» Þ¿¬¬»®·»­ô ¿²¼ ¶±¾­ò ß´´ ¬±¹»¬¸»® ¬¸»­» ¶±¾­ô ©¸·½¸ °¿§ ¿² ͽ®¿° Ó»¬¿´ ø®»³±ª» ²±²ó³»¬¿´ °¿®¬­÷ »­¬·³¿¬»¼ üïòïç ¾·´´·±² ·² ©¿¹»­ô ®»°®»­»²¬ ¿ ³¿¶±® º±®½» ·² ¬¸» Ó·²²»­±¬¿ »½±²±³§ò Ú±® ¿ Ú»» üÍÍÑÔÜÏÚØm ëØÊÔÙØÏÉÔÜÑüÔËúÎÏÙÔÉÔÎÏØËm Ò¿¬·±²¿´ 뽧½´·²¹ Þ»²»º·¬­ úÜËéÔËØm éËÈÚÒéÔËØm ÉÎ ÛÜÊØÙÎÏÊÔÃØ ïòï ³·´´·±² ¶±¾­ »¨·­¬ ·² ¬¸» ®»½§½´·²¹ ·²¼«­¬®§ ·² ¼ ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»­ò ß´­± ѲóÍ·¬»æ Ê·»¬²¿³ Ê»¬­ ±º ß³»®·½¿ ˲·¬»¼ ͬ¿¬»­ ®»½§½´·²¹ º¿½·´·¬·»­ ¹®±­­ üîíê ¾·´´·±² ¼ ß½½»°¬·²¹ ɱ®µ·²¹ ׬»³­ ߬ Ò± ݸ¿®¹» ·² ¿²²«¿´ ­¿´»­ô ©·¬¸ ³±®» ¬¸¿² ëêôððð °«¾´·½ Ý´±¬¸·²¹ô ͸±»­ô Ö»©»´®§ô ر´·¼¿§ Ü»½±®¿¬·±²­ ú ß®¬·º·½·¿´ ¿²¼ °®·ª¿¬» ­»½¬±® ®»½§½´·²¹ º¿½·´·¬·»­ Ì®»»­ô ݱ±µ·²¹ ˬ»²­·´­ô ͳ¿´´ ß°°´·¿²½»ô Ü·­¸©¿®»ô Þ±±µ­ô ²¿¬·±²©·¼»ò Ò¿¬ò Ù»±¹®¿°¸·½ Ó¿¹¿¦·²»ô ̱©»´­ô Þ»¼¼·²¹ô Í»©·²¹ô Ѻº·½» Û¯«·°³»²¬ ú Í«°°´·»­ô Ý¿³°·²¹ô Û§»¹´¿­­»­ô ݱ³°«¬»® ͱ ¹± ¿¸»¿¼ ¿²¼ ©¿ª» ¬¸¿¬ ß³»®·½¿² º´¿¹ ©·¬¸ °®·¼»ô ¿²¼ ®»½§½´» ©·¬¸ °®·¼» ¬±±ÿ ̱ ´»¿®² ³±®» ¿¾±«¬ ͱº¬©¿®»ô Û´»½¬®±²·½­ô ×®±² ú Þ±¿®¼ô Ù¿³»­ô ر³» ®»½§½´·²¹ô ª·­·¬ ©©©ò¸®¹ó®»½§½´·²¹ò½±³ Ü»½±®¿¬·±²ô Ô«¹¹¿¹»ô Ó«­·½¿´ ײ­¬®«³»²¬ô Ì»´»°¸±²»ô ¿²¼ ̱±´­ ׬»³­ Ò±¬ ß½½»°¬»¼ ¾§ Ê»¬­ Ú¿´´ Ç¿®¼ Ý´»¿²«° ú Ü·­°±­¿´ Ú«®²·¬«®»ô Ý¿®°»¬ô Ó¿¬¬®»­­»­ô Ù¿®¾¿¹»ô ɸ»»´½¸¿·®ô ر­°·¬¿´ É·¬¸ Ú¿´´ ¿®±«²¼ ¬¸» ½±®²»®ô ´»¿ª»­ô ¹®¿­­ ½´·°°·²¹­ô Þ»¼ô É¿´µ»®ô ݸ·´¼ Ý¿® Í»¿¬ô Ý®·¾ô ͬ®±´´»®ô Ø·¹¸ ݸ¿·®ô Þ¿¾§ ¾®«­¸ô ¿²¼ ¬®»» ¾®¿²½¸»­ «° ¬± ïð ·²½¸»­ ·² ¼·¿³»¬»® É¿´µ»®ô Ù´¿­­ É·²¼±©­ô ݱ³³»®½·¿´ ±® Ù¿­ ß·® ݱ²¼·¬·±²»®­ ³¿§ ¾» ¬¿µ»² ¬± ¬¸» Ó¿°´» Ù®±ª» Ç¿®¼ É¿­¬» Í·¬»ò ±® λº®·¹»®¿¬±®­ô É·²¼±© Ì®»¿¬³»²¬­ô з¿²±ô Þ¿¬¸¬«¾ô Í·²µô ̸·­ ­»®ª·½» ·­ º®»» ¬± ®»­·¼»²¬­ò ̸» ­·¬» ·­ ±°»² Ê¿²·¬·»­ô п·²¬ô ݸ»³·½¿´­ô ß«¬± ﮬ­ô Ý¿®ó¬±° Ý¿®®·»®ô ¿²¼ ¬¸®±«¹¸ Ò±ª»³¾»® íðô ©»¿¬¸»® °»®³·¬¬·²¹ò ݱ²­¬®«½¬·±² Ü»¾®·­ Ó±²¼¿§óÍ¿¬«®¼¿§ô è ¿³ ¬± é °³ ¿²¼ öÒ±¬» Í«²¼¿§ Ò±±² ¬± é °³ Ó¿²§ «­¿¾´» ¸±«­»¸±´¼ ·¬»³­ ½¿² ¾» ¼·­°±­»¼ñ»¨½¸¿²¹»¼ º±® øéêí÷ ìîðóìèèê º®»» ¬¸®±«¹¸ ¿² ±²´·²» ¾«´´»¬·² ¾±¿®¼ ¿¬ ïìéçê ïðï­¬ ߪ» Òòô Ó¿°´» Ù®±ª» ©©©ò¬©·²½·¬·»­º®»»³¿®µ»¬ò±®¹ò ©©©ò³¹§¿®¼©¿­¬»ò½±³ ë ë ɸ»² ¬± Ý¿´´ çóïóïæ ²±¬ ¶«­¬ º±® »³»®¹»²½·»­ çóïóï ·­ º±® Û³»®¹»²½·»­ ¿²¼ ¬± °±´·½» ¿­ ©»´´ ¿­ º·®» º·¹¸¬·²¹ô ìò ɸ± ¬¸» °»±°´» ¿®» ·²ª±´ª»¼ λ¯«»­¬ б´·½» Ѻº·½»® ß­­·­¬¿²½» ³»¼·½¿´ô ¿²¼ ¿³¾«´¿²½» ­»®ª·½»­ò ëò ɸ»² ¬¸» ±½½«®®»²½» ¸¿°°»²»¼ д»¿­» ½¿´´ çóïóï ·º §±« ¸¿ª» ¿² êò ׺ ¿²§ É»¿°±²­ ¿®» ·²ª±´ª»¼ »³»®¹»²½§ò ײ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ô çóïó ̧°»­ ±º çóïóï Ò±²óÛ³»®¹»²½§ éò ׺ §±« ¿®» ©±®µ·²¹ ©·¬¸ ¿²§ ½·¬§ ï ·­ ¿´­± º±® Ò±²óÛ³»®¹»²½§ ½¿´´­ Ý¿´´­ ¼»°¿®¬³»²¬­ ±® °»®­±²²»´ ¿²¼ ÆÕØËØÜÍÎÑÔÚØÎ××ÔÚØËiÊÜÊÊÔÊÉÜÏÚØÔÊÓ¿²§ ±¬¸»® ­·¬«¿¬·±²­ ³¿§ ®»¯«·®» ¸¿ª» ¾»»² ¿¼ª·­»¼ ¬± ½¿´´ ²»»¼»¼ò Ü·­°¿¬½¸ ­»®ª·½» ·­ °®±ª·¼»¼ °±´·½» ±ºº·½»® ¿­­·­¬¿²½»ô ¾«¬ ¿®» ²±¬ º±® Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ¿²¼ ³¿²§ ½·¬·»­ »³»®¹»²½·»­ò ̸»­» ·¬»³­ ·²½´«¼» èò ׺ ¬¸» ­·¬«¿¬·±² ·­ ¿ ®»°»¿¬ ½¿´´ ¬¸®±«¹¸ Ø»²²»°·² ݱ«²¬§ò ß­ ¿ ¼±¹­ ®«²²·²¹ ´±±­»ô ¾¿®µ·²¹ ¼±¹­ô çò ß²§ ±¬¸»® ·¬»³ ¬¸¿¬ ©·´´ ¾» ®»­«´¬ô ¼·­°¿¬½¸»®­ ³¿§ ²±¬ ¾» ±²ó­¬®»»¬ °¿®µ·²¹ ª·±´¿¬·±²­ô »¬½ò ¸»´°º«´ ¬± ¬¸» ®»­°±²¼·²¹ ±ºº·½»® º¿³·´·¿® ©·¬¸ ¬¸» Ý·¬§ ±º Þ®±±µ´§² д»¿­» ¼·¿´ çóïóï ¬± ®»°±®¬ ¬¸»­» ·² ¿°°®±¿½¸·²¹ ¿²¼ ¿­­»­­·²¹ ¬¸» Ý»²¬»®ò ̸»®»º±®»ô ·¬ ·­ ·³°±®¬¿²¬ ­·¬«¿¬·±²­ò ­·¬«¿¬·±²ò ¬¸¿¬ §±« °®±ª·¼» ¬¸» ²»½»­­¿®§ ̸·­ ·²º±®³¿¬·±² ·­ ·³°±®¬¿²¬ ¬± ·²º±®³¿¬·±² ©¸»² §±« ½¿´´ º±® ر© ¬± Ý¿´´ çóïóï ¸»´° ¬¸» ¼·­°¿¬½¸»® °®±½»­­ §±«® ½¿´´ ¿­­·­¬¿²½»ò ɸ»² §±« ½¿´´ çóïóï º±® ¿² ¿²¼ ¹»¬ ¬¸» ²»½»­­¿®§ ¿­­·­¬¿²½» ¬± »³»®¹»²½§ ±® ¬± ®»¯«»­¬ ¿ °±´·½» §±« ¿­ ¯«·½µ´§ ¿­ °±­­·¾´»ò д»¿­» ¾» ̧°»­ ±º çóïóï Û³»®¹»²½§ Ý¿´´­ Î××ÔÚØËiÊÜÊÊÔÊÉÜÏÚØÔÉÔÊÔÐÍÎËÉÜÏÉÉÎ °¿¬·»²¬ ©·¬¸ ¬¸» ¼·­°¿¬½¸»®ò Û³»®¹»²½·»­ ·²½´«¼» ½®·³»­ ¬¸¿¬ ¿®» ®»³¿·² ½¿´³ ¿²¼ ¾» °®»°¿®»¼ ¬± λ³»³¾»®ô §±«® ­¿º»¬§ô ¿­ ©»´´ ¿­ ·² °®±¹®»­­ ±® ¿¾±«¬ ¬± ¸¿°°»² ÜÏÊÆØËÉÕØÙÔÊÍÜÉÚÕØËiÊÌÈØÊÉÔÎÏÊôÉ ¬¸» ­¿º»¬§ ±º ¬¸» ®»­°±²¼·²¹ ±ºº·½»®­ô ø­«­°·½·±«­ ¿½¬·ª·¬·»­÷ô ±® ¬¸¿¬ ¸¿ª» ·­ ª»®§ ·³°±®¬¿²¬ ¬± ¬»´´ ¬¸» ·­ ¿ °®·±®·¬§ò ®»­«´¬»¼ ·² ­»®·±«­ °»®­±²¿´ ·²¶«®§ô ¼·­°¿¬½¸»® ¬¸» º±´´±©·²¹æ °®±°»®¬§ ¼¿³¿¹»ô ±® °®±°»®¬§ ´±­­ô Ù»²»®¿´ ײº±®³¿¬·±² Ý¿´´­ ïò ׺ ¬¸» ­·¬«¿¬·±² ·­ ¿² ³»¼·½¿´ »³»®¹»²½·»­ ¬¸¿¬ ®»¯«·®» ׺ §±« ¸¿ª» ¹»²»®¿´ ¯«»­¬·±²­ ¿²¼ ¼± løÐØËÖØÏÚÄÎËïÎÏ ·³³»¼·¿¬» ®»­°±²­» º®±³ ¬®¿·²»¼ ÏÎÉÏØØÙÜÏÎ××ÔÚØËiÊÜÊÊÔÊÉÜÏÚØ øÐØËÖØÏÚÄk ³»¼·½¿´ °»®­±²²»´ô ¿²¼ ¿²§ ®»°±®¬­ °´»¿­» ½¿´´ ¬¸» Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® îò ɸ»®» ¬¸» ·²½·¼»²½» ·­ ±½½«®®·²¹ ±º º·®» ±® ­³±µ»ò Þ§ ½¿´´·²¹ çóïóïô б´·½» Ü»°¿®¬³»²¬ ¿¬ §±« ©·´´ ¾» ´·²µ»¼ ¬± ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» íò ɸ¿¬ ·­ ±½½«®®·²¹ øéêí÷ ëêçóííííò ̸¿²µ­ ¬± Ý·¬·¦»²­ º±® Ý´»¿²·²¹ ͸·²¹´» Ý®»»µ É¿¬»®­¸»¼ ̸¿²µ §±« ¬± ¬¸» ½·¬·¦»²­ ©¸± °¿®¬·½·°¿¬»¼ ·² ¬¸» Ù®»¿¬ ͸·²¹´» Ý®»»µ É¿¬»®­¸»¼ Ý´»¿² ó«° ·² Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ±² ß°®·´ ïêò Ý´»¿²·²¹ ¬¸» ´¿²¼ ¸»´°­ µ»»° ¬¸» ®·ª»®­ ½´»¿² ¬±±ò ̸» Ý·¬§ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ®»½±¹²·¦»­ §±«® ½±³³·¬³»²¬ ¿²¼ °®±«¼´§ ­¿´«¬»­ §±« º±® ³¿µ·²¹ ¬¸·­ ½±³³«²·¬§ ¿ ¾»¬¬»® è𠪱´«²¬»»®­ ½±´´»½¬»¼ ïí𠾿¹­ ±º ¬®¿­¸ °´«­ ®»³±ª»¼ ­·¹²­ô ¾·µ»­ô ¬·®»­ ¿²¼ °´¿½» ¬± ´·ª»ô ©±®µ ¿²¼ °´¿§ ·²ò ½¿® °¿®¬­ º®±³ ¬¸» ½®»»µò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ïï Ý·¬§ °¿®µ­ ©»®» ½´»¿²»¼ «°ò ê Ó«´¬· Ý«´¬«®¿´ λ­±«®½»­ Í»ª»®¿´ ·²·¬·¿¬·ª»­ ¿®» «²¼»®©¿§ ¬± ôÐÍËÎÇÔÏÖÍÎÑÔÚØÎ××ÔÚØËÊi ¼ ¿¼¼®»­­ ³«´¬·½«´¬«®¿´ ·­­«»­ò ̸» µ²±©´»¼¹» ¿²¼ «²¼»®­¬¿²¼·²¹ Ö±·²¬ ݱ³³«²·¬§ б´·½» ﮬ²»®­¸·° ±º ¼·ª»®­» ½«´¬«®¿´ ½±³³«²·¬·»­å øÖÝÐÐ÷ ·­ ¿ ½±´´¿¾±®¿¬·ª» »ºº±®¬ ±º ¬¸» Ю±ª·¼·²¹ ³±®» ±°°±®¬«²·¬·»­ ¼ ½·¬·»­ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ô Þ®±±µ´§² º±® °±­·¬·ª» ·²¬»®¿½¬·±² ¿²¼ ¬©± п®µô ر°µ·²­ô η½¸º·»´¼å Ø»²²»°·² 󩿧 ½±³³«²·½¿¬·±² ¾»¬©»»² ݱ«²¬§å ¿²¼ Ò±®¬¸©»­¬ Ø»²²»°·² °±´·½» ±ºº·½»®­ ¿²¼ ½±³³«²·¬§ Ø«³¿² Í»®ª·½»­ ݱ«²½·´ò ̸» ³»³¾»®­ò ͸·²¹´» Ý®»»µ λ­¬±®¿¬·±² ³·­­·±² ·­ ¬± »²¸¿²½» ½±³³«²·½¿¬·±² ¿²¼ «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ¾»¬©»»² ´¿© »²º±®½»³»²¬ ±ºº·½»®­ éÕØ×ÜÑÑïØÆüÐØËÔÚÜÏiÊüÚÜÙØÐÄÔÊ ̸¿²µ §±« ¬± ¿´´ ±º ¬¸» ª±´«²¬»»®­ ¿²¼ ³«´¬·½«´¬«®¿´ ®»­·¼»²¬­ ±º ¬¸»­» ¸»´¼ ̸«®­¼¿§ »ª»²·²¹­ º®±³ êæð𠩸± °¿®¬·½·°¿¬»¼ ·² ¬¸» ͸·²¹´» ½·¬·»­ò Þ§ ¾«·´¼·²¹ ¬®«­¬ ¿²¼ ÍÐm ÍÐîÚÉÎÛØË  Ý®»»µ λ­¬±®¿¬·±² д¿²¬·²¹ Ûª»²¬ ½±³³«²·½¿¬·±² ¾»¬©»»² ¬¸» °±´·½» ¬¸®±«¹¸ Ò±ª»³¾»® ïéô îðïïò ׬ ·­ ±² Í¿¬«®¼¿§ô Ó¿§ îïô ¿²¼ ¿²¼ ½±³³«²·¬§ ³»³¾»®­ô ©» ©·´´ ±ºº»®»¼ ·² ½±´´¿¾±®¿¬·±² ©·¬¸ É»¼²»­¼¿§ô Ó¿§ îëò «´¬·³¿¬»´§ ·³°®±ª» ¬¸» ­¿º»¬§ ¿²¼ Þ®±±µ´§² п®µ б´·½» Ü»°¿®¬³»²¬ò ´·ª¿¾·´·¬§ ±º ±«® ½±³³«²·¬·»­ò ß°°´·½¿¬·±²­ ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» ±² ¬¸» ½·¬§ ©»¾­·¬» ¿¬ Ѳ» ¸«²¼®»¼ ¬©»²¬§ó­·¨ ª±´«²¬»»®­ éÕØÐÎÉÉÎÔÊlæÎËÒÔÏÖÉÎÖØÉÕØËÉÎ ©©©ò½·¬§±º¾®±±µ´§²½»²¬»®ò±®¹ò °´¿²¬»¼ çèð ´·ª» ­¬¿µ»­ ¿²¼ ëðð ÛÈÔÑÙÊÜ×ØËÚÎÐÐÈÏÔÉÔØÊkÜÏÙÔÊ ­¸®«¾­ò ̸»­» °´¿²¬·²¹­ ©·´´ ²±¬ ¿½½±³°´·­¸»¼ ·² ¬¸®»» ©¿§­æ ±²´§ ·³°®±ª» ¬¸» »²ª·®±²³»²¬ô ¾«¬ Ú±® ³±®» ·²º±®³¿¬·±² ¿¾±«¬ ¬¸» ׳°®±ª·²¹ ¬¸» ½±³³«²·¬§ ¼ ¿´­± ¿½½»²¬ ¬¸» ²¿¬«®¿´ ¾»¿«¬§ ±º ¬¸» Ö±·²¬ ݱ³³«²·¬§ б´·½» ﮬ²»®­¸·° ÐØÐÛØËÊiÒÏÎÆÑØÙÖØÜÏÙ øÖÝÐÐ÷ô °´»¿­» ½±²¬¿½¬ Ó±²·¯«» ½®»»µò «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ±º °±´·½» Ü®·»® ¿¬ øéêí÷ ëðíóíîêë ±® »³¿·´ °®±½»¼«®»­ ¿²¼ ´¿©­å ³¼®·»®à½·ò¾®±±µ´§²ó½»²¬»®ò³²ò«­ò É»´´¸»¿¼ Ю±¬»½¬·±²á É»´´¸»¿¼ °®±¬»½¬·±² ·­ ¿ °®±¹®¿³ ¬± °®±¬»½¬ °«¾´·½ ©¿¬»® ­«°°´§ ¾§ °®»ª»²¬·²¹ ½±²¬¿³·²¿²¬­ º®±³ »²¬»®·²¹ °«¾´·½ ­«°°´§ ©»´´­ò ̸» ¿®»¿ ­«®®±«²¼·²¹ ¿ °«¾´·½ ©»´´ ·­ ½¿´´»¼ ¬¸» ©»´´¸»¿¼ô ©¸·½¸ ½±²¬®·¾«¬»­ ©¿¬»® ¬± ¬¸» ©»´´ ±® ©»´´ º·»´¼ ±ª»® ¬·³»ò ̸» ©»´´¸»¿¼ °®±¬»½¬·±² ¿®»¿ ·­ ¼»¬»®³·²»¼ ¾§ «­·²¹ ¬»½¸²·½¿´ ½®·¬»®·¿ô ­«½¸ ¿­ ¬¸» °¸§­·½¿´ ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­ ±º ¬¸» ¿¯«·º»® ¿²¼ ¬¸» »ºº»½¬­ ¬¸¿¬ °«³°·²¹ ¸¿­ ±² ¬¸» ®¿¬» ¿²¼ ¼·®»½¬·±² ±º ¹®±«²¼©¿¬»® ³±ª»³»²¬ò Ý¿®»º«´ ³±²·¬±®·²¹ ¿²¼ ½±²¬®±´´·²¹ °±­­·¾´» ½±²¬¿³·²¿²¬­ ·² ¬¸» ©»´´¸»¿¼ ¿®»¿ ·­ ·³°±®¬¿²¬ ¬± »²­«®·²¹ ­¿º» ¼®·²µ·²¹ ©¿¬»®ò Ú±® ³±®» ·²º±®³¿¬·±²ô °´»¿­» ½±²¬¿½¬æ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® Ы¾´·½ ˬ·´·¬·»­ Ü·ª·­·±² ¿¬ ¼ øéêí÷ ëêçóííèð ÓÜØ Ü®·²µ·²¹ É¿¬»® Ю±¬»½¬·±² ¿¬ ¼ øêëï÷ îðïóìéðð é é  ׳°±®¬¿²¬ ݱ²¬¿½¬ ײº±®³¿¬·±² Ý·¬§ Þ®·»º­ Ý·¬§ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® Ý·¬§ λ½»·ª»­ Ú¿ª±®¿¾´» Ú·²¿²½·¿´ ß«¼·¬ êíðï ͸·²¹´» Ý®»»µ п®µ©¿§ ß´´ ½·¬·»­ ±ª»® îôëðð °±°«´¿¬·±² ·² Ó·²²»­±¬¿ ¿®» ®»¯«·®»¼ ¬± Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ô ÓÒ ëëìíðóîïçç ¸¿ª» ·²¼»°»²¼»²¬ ¿«¼·¬­ ±º ¬¸»·® ¿²²«¿´ º·²¿²½·¿´ ­¬¿¬»³»²¬­ò ̸» ©©©ò½·¬§±º¾®±±µ´§²½»²¬»®ò±®¹ îðïð ¿«¼·¬ ®»°±®¬ °®»­»²¬»¼ ·² Ö«²» ·²¼·½¿¬»¼ ¬¸¿¬ Þ®±±µ´§² »ó³¿·´æ ·²º±à½·ò¾®±±µ´§²ó½»²¬»®ò³²ò«­ Ý»²¬»® ½±²º±®³­ ¬± ¿½½»°¬»¼ ¿½½±«²¬·²¹ °®·²½·°´»­ ¿²¼ Ý·¬§ Ø¿´´ øéêí÷ ëêçóííðð Ó·²²»­±¬¿ ´¿©­ ¿²¼ ®»¹«´¿¬·±²­ò Ö±¾ ײº±®³¿¬·±² Ô·²» øéêí÷ ëêçóííðé л®­±²­ ©·¬¸ ¸»¿®·²¹ ±® ­°»»½¸ ·³°¿·®³»²¬ ¿®» ­»®ª»¼ ̱¾¿½½± Ú®»» б´·½§ ·² п®µ­ ß¼±°¬»¼ ¾§ ¬¸» ÓÒ Î»´¿§ Í»®ª·½» éïï øÌÌÇñʱ·½»÷ ߺ¬»® ¸»¿®·²¹ ®»½±³³»²¼¿¬·±²­ º®±³ ¬¸» п®µ ¿²¼ λ½®»¿¬·±² ݱ³³·­­·±²ô ±² Ö«²» îéô ¬¸» Ý·¬§ ݱ«²½·´ °¿­­»¼ ¿ ̱¾¿½½± ݱ«²½·´ Ó»³¾»®­ Ú®»» б´·½§ ·² ¬¸» п®µ­ò ̸» ̱¾¿½½±óÚ®»» б´·½§ ±²´§ ´·³·¬­ Ó¿§±® Ì·³ É·´´­±² ʱ·½»³¿·´æ øéêí÷ ëêçóíìë𠬱¾¿½½± «­» ·² ¿®»¿­ °®»¼±³·²¿²¬´§ «­»¼ ¾§ ³·²±®­ò ß®»¿­ »ó³¿·´æ ³¿§±®©·´´­±²à½·ò¾®±±µ´§²ó½»²¬»®ò³²ò«­ ½±ª»®»¼ ·²½´«¼» °´¿§¹®±«²¼­ô ¾¿­µ»¬¾¿´´ ½±«®¬­ô ­µ¿¬·²¹ ®·²µ­ô ¿²¼ §±«¬¸ ¾¿´´º·»´¼­ò Í·¹²­ ©·´´ ¾» °±­¬»¼ ·² ¿ºº»½¬»¼ ¿®»¿­ò ݱ«²½·´³»³¾»® Ý¿®±´ Õ´»ª»² ʱ·½»³¿·´æ øéêí÷ ëêçóíììê ͸·²¹´» Ý®»»µ Ý®±­­·²¹ Ü»ª»´±°³»²¬ ͬ¿®¬­ Ü»³±´·¬·±² »ó³¿·´æ ½±«²½·´³»³¾»®µ´»ª»²à½·ò¾®±±µ´§²ó½»²¬»®ò³²ò«­ ̸» Ý·¬§ ¿°°®±ª»¼ ¬¸» °´¿²­ º±® ¬¸» ²»© ͸·²¹´» Ý®»»µ Ý®±­­·²¹ ݱ«²½·´³»³¾»® Õ¿§ Ô¿­³¿² Ü»ª»´±°³»²¬ ¿¬ ¬¸» Ó¿§ îí ݱ«²½·´ Ó»»¬·²¹ò Ü»³±´·¬·±² ʱ·½»³¿·´æ øéêí÷ ëêçóíììè ­¬¿®¬»¼ ±² ¬¸» »¿­¬ °±®¬·±² ±º ¬¸» º±®³»® Þ®±±µ¼¿´» Ó¿´´ ·² Ö«´§ò »ó³¿·´æ ½±«²½·´³»³¾»®´¿­³¿²à½·ò¾®±±µ´§²ó½»²¬»®ò³²ò«­ Õ±¸´­ô Í»¿®­ô ß°°´»¾»»­ ¿²¼ °®±°»®¬·»­ ­«®®±«²¼·²¹ ¬¸» ³¿´´ ݱ«²½·´³»³¾»® Ì·³ α½¸» °®±°»®¬§ ©·´´ ®»³¿·² ±°»² ¼«®·²¹ ½±²­¬®«½¬·±²ò ʱ·½»³¿·´æ øéêí÷ ëêçóíììé »ó³¿·´æ ½±«²½·´³»³¾»®®±½¸»à½·ò¾®±±µ´§²ó½»²¬»®ò³²ò«­ Ô«¬¸»® ß«¬±³±¬·ª» Ù®±«° ͬ¿®¬­ ݱ²­¬®«½¬·±² ̸» Ô«¬¸»® ß«¬±³±¬·ª» Ù®±«° ´±½¿¬»¼ ¿¬ ¬¸» ·²¬»®­»½¬·±² ±º ݱ«²½·´³»³¾»® Ü¿² Χ¿² Þ®±±µ´§² Þ±«´»ª¿®¼ñ×óêçì ¼»³±´·­¸»¼ ¬¸» º±®³»® Χ¿² ʱ·½»³¿·´æ øéêí÷ ëêçóíììë »ó³¿·´æ ½±«²½·´³»³¾»®®§¿²à½·ò¾®±±µ´§²ó½»²¬»®ò³²ò«­ Ñ´¼­³±¾·´»ñÞ®±±µ¼¿´» ܱ¼¹» ¾«·´¼·²¹ ·² Ö«´§ ¬± ³¿µ» ©¿§ º±® ½±²­¬®«½¬·±² ±º ¬©± ²»© ¾«·´¼·²¹­ º±® ر²¼¿ ¿²¼ ̱§±¬¿ Ý·¬§ Ó¿²¿¹»® ¼»¿´»®­¸·°­ò Ý«®¬ Þ±¹¿²»§ øéêí÷ ëêçóííðð êÉÜÉØüÈÙÔÉÎËüÚÚØÍÉÊûËÎÎÒÑÄÏúØÏÉØËiÊíØË×ÎËÐÜÏÚØ Ó»¿­«®»­ Ý·¬§ ݱ«²½·´ Ó»»¬·²¹­ ײ îðïðô ¬¸» Ô»¹·­´¿¬«®» ½®»¿¬»¼ ¬¸» ݱ«²½·´ ±² Ô±½¿´ λ­«´¬­ ¿²¼ Ý·¬§ ݱ«²½·´ λ¹«´¿® Í»­­·±² ³»»¬·²¹­ ¿®» ¸»´¼ ¬¸» î²¼ ¿²¼ ײ²±ª¿¬·±²ò Ì»² ¾¿­·½ ³»¿­«®»­ ©»®» ½®»¿¬»¼ ·² ±®¼»® ¬± 쬸 Ó±²¼¿§ ±º ¬¸» ³±²¬¸ ¿¬ é °³ ¼»¬»®³·²» ¬¸» »ºº·½¿½§ ±º ½±«²¬·»­ ¿²¼ ½·¬·»­ò Ý·¬·»­ ¿²¼ ½±«²¬·»­ ײº±®³¿´ Ñ°»² Ú±®«³ ·­ ¸»´¼ ¿¬ êæìë °³ ¾»º±®» ݱ«²½·´ ¬¸¿¬ °¿®¬·½·°¿¬» ·² ¬¸·­ ª±´«²¬¿®§ °®±¹®¿³ ¿®» »´·¹·¾´» º±® ³»»¬·²¹­ º±® °»®­±²­ ©¸± ©·­¸ ¬± ¿¼¼®»­­ ¬¸» Ý·¬§ ݱ«²½·´ ®»·³¾«®­»³»²¬ ±º üðòïì °»® ½¿°·¬¿ ·² ´±½¿´ ¹±ª»®²³»²¬ ¿·¼ ¿¾±«¬ ·­­«»­ ²±¬ ­½¸»¼«´»¼ ±² ¬¸» ¿¹»²¼¿ò øÔÙß÷ ¿­ ©»´´ ¿­ ´»ª§ ´·³·¬ »¨»³°¬·±² ·º ¿²§ ´·³·¬­ ¿®» ·² °´¿½»ò ɱ®µ Í»­­·±²­ Ý·¬§ ݱ«²½·´ ¿®» ¸»´¼ ·³³»¼·¿¬»´§ º±´´±©·²¹ ¬¸» λ¹«´¿® Í»­­·±² Ý·¬§ ݱ«²½·´ ³»»¬·²¹­ò ̸» Ý·¬§ ݱ«²½·´ ¸¿­ ¿¼±°¬»¼ ¿²¼ «°¼¿¬»¼ ½±³°®»¸»²­·ª» ÊÉËÜÉØÖÔÚÖÎÜÑÊÜÏÙÍØË×ÎËÐÜÏÚØÐØÜÊÈËØÊÊÔÏÚØ éÕØúÔÉÄiÊ Ý·¬§ ݱ«²½·´ ³»»¬·²¹­ ¿®» ¾®±¿¼½¿­¬ ´·ª» ±² ½¿¾´» ݸ¿²²»´ »¨·­¬·²¹ °»®º±®³¿²½» ³»¿­«®»­ ©»®» ­«¾³·¬¬»¼ ¬± ¬¸» ͬ¿¬» ïêò λ°´¿§­ ­¸±©² Ì«»­¼¿§­ ¿¬ êæíð °³ ¿²¼ É»¼²»­¼¿§­ ¿¬ îæíð ¿³ ¿²¼ ïðæíð ¿³ DZ« ³¿§ ¿´­± ©¿¬½¸ Ý·¬§ ݱ«²½·´ üÈÙÔÉÎËiÊî××ÔÚØÜÏÙÜÍÍËÎÇØÙÎÏóÈÏØ  ³»»¬·²¹­ ±²ó´·²»ô ±² ¼»³¿²¼ ¿¬ §±«® ½±²ª»²·»²½» ¬¸®±«¹¸ ¿ ´·²µ ±² ¬¸» Ý·¬§ ©»¾­·¬»ò Ý¿´´ Ý·¬§ Ø¿´´ ¬± ª»®·º§ ³»»¬·²¹ ¼¿¬»­ íÑØÜÊØùÎÏiÉ÷ØØÙÉÕØæÔÑÙÑÔ×Ø ÎËÇÔÊÔÉÉÕØúÔÉÄiÊÆØÛÊÔÉØò ß­ ¬¸» ²«³¾»® ±º ­·¹¸¬·²¹­ ±º ¼»»®ô ½±§±¬»­ô º±¨»­ô ®¿½½±±²­ ¿²¼ ±¬¸»® ©·´¼´·º» ·²½®»¿­»ô ­± ¼± °±¬»²¬·¿´ ½±²º´·½¬­ ©·¬¸ ¸«³¿²­ ¿²¼ ¬¸»·® °»¬­ò Ú»»¼·²¹ ©·´¼´·º» ¿¬¬®¿½¬­ ©·´¼ ¿²·³¿´­ ¿²¼ ½®»¿¬»­ °±¬»²¬·¿´ ²«·­¿²½»­ô ¿­ ©»´´ ¿­ ¸»¿´¬¸ ¿²¼ ­¿º»¬§ ®·­µ­ ¬± §±« ¿²¼ §±«® ²»·¹¸¾±®­ò íËÔÏÉØÙÎÏëØÚÄÚÑØÙíÜÍØË Œ“’…™Š™ŒŒ™Š ’›™Š ͬ¿®¬ô ß Ù®»¿¬ д¿½» ¬± ͬ¿§ Í©·³ Ô»­­±²­ ó Í»» п¹»­ îîóîì r ̸» Í·´ª»®Í²»¿µ»®­ ¼»­·¹²»¼ ¬± »²½±«®¿¹» Ó»¼·½¿®» »´·¹·¾´» ¿¼«´¬­ ©·¬¸ ¯«¿´·º§·²¹ ¸»¿´¬¸ ·²­«®¿²½» ¬± r ·²½®»¿­» ¬¸»·® °¸§­·½¿´ ¿½¬·ª·¬§ò Í·´ª»®Í²»¿µ»®­ º·¬²»­­ °®±¹®¿³­ ¿®» º®»» º±® ³»³¾»®­ò Ò±²ó³»³¾»®­ ³¿§ °¿®¬·½·°¿¬» ·² ½´¿­­»­ ¾§ °¿§·²¹ ¬¸» ´±© ®»¹·­¬®¿¬·±² º»»ò Ù®»¿¬ ±°°±®¬«²·¬§ ¬± ¹»¬ º·¬ô ¸¿ª» º«²ô ¿²¼ ³¿µ» º®·»²¼­ò Í×ÔÊÛÎÍÒÛßÕÛÎÍr DZ¹¿ ͬ®»¬½¸ DZ¹¿ ͬ®»¬½¸ ©·´´ ³±ª» §±«® ©¸±´» ¾±¼§ ¬¸®±«¹¸ ¿ ½±³°´»¬» ­»®·»­ ±º ­»¿¬»¼ ¿²¼ ­¬¿²¼·²¹ §±¹¿ °±­»­ò ݸ¿·® ­«°°±®¬ ·­ ÚßÔÔ Ú×ÌÒÛÍÍ ßÒÜ ±ºº»®»¼ ¬± ­¿º»´§ °»®º±®³ ¿ ª¿®·»¬§ ±º °±­¬«®»­ ¼»­·¹²»¼ ¬± ·²½®»¿­» º´»¨·¾·´·¬§ô ¾¿´¿²½» ¿²¼ ®¿²¹» ±º ³±ª»³»²¬ò Í×ÔÊÛÎÍÒÛßÕÛÎÍr ÛÊÛÒÌ Î»­¬±®¿¬·ª» ¾®»¿¬¸·²¹ »¨»®½·­»­ ¿²¼ º·²¿´ ®»´¿¨¿¬·±² ©·´´ ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»® °®±³±¬» ­¬®»­­ ®»¼«½¬·±² ¿²¼ ³»²¬¿´ ½´¿®·¬§ò Ò± ½¸¿®¹» Í·´ª»®Í²»¿µ»®­r °¿®¬·½·°¿²¬ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò ײ­¬®«½¬±® Ö«¼§ò ÚÎ×ÜßÇô ÍÛÐÌÛÓÞÛÎ ïê Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ò»© ·²­¬®«½¬±® ¿²¼ ²»© ¼¿§ ½´¿­­»­ ¿®» ±ºº»®»¼ÿ Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô üìèòððñïê Í»­­·±²­ É»¼ò Í»°¬ò ïì çæìë ¿ò³ò ÝÝ ïíêèç ÓÛÛÌ ÍÌÛÐØßÒ×Û ú ÌÎÇ ß ÝÔßÍÍ Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô üìëòððñïë Í»­­·±²­ Ý¿®¼·± Ú·¬ ó çæðð ¿ò³ò Ó±²ò Í»°¬ò ïç íæðð °ò³ò ÝÝ ïíêçð Ó«­½«´¿® ͬ®»²¹¬¸ ú ο²¹» ±º Ó±ª»³»²¬ ó ïðæðð ¿ò³ò λº®»­¸³»²¬­ ¿²¼ ﮬ·½·°¿¬·±² Í×ÔÊÛÎÍÒÛßÕÛÎÍr Í·´ª»®Í°´¿­¸r Ï«»­¬·±²­á Ý¿´´ éêíóëêçóíìðð ß½¬·ª¿¬» §±«® ¿¯«¿ «®¹» º±® ª¿®·»¬§ÿ Í·´ª»®Í°´¿­¸ ±ºº»®­ ÔÑÌ­ ±º º«² ¿²¼ ­¸¿´´±© ©¿¬»® ³±ª»­ ¬± ·³°®±ª» ¿¹·´·¬§ô º´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼ ½¿®¼·±ª¿­½«´¿® »²¼«®¿²½»ò Ò± ­©·³³·²¹ ¿¾·´·¬§ ·­ ®»¯«·®»¼ô ¿²¼ ¿ ­°»½·¿´ Í·´ª»®Í²»¿µ»®­r µ·½µ¾±¿®¼ ·­ «­»¼ ¬± ¼»ª»´±° ­¬®»²¹¬¸ô ¾¿´¿²½» ¿²¼ ½±±®¼·²¿¬·±²ò Ò± ½¸¿®¹» Í·´ª»®Í²»¿µ»®­r Í×ÔÊÛÎÍÒÛßÕÛÎÍr Ó«­½«´¿® ͬ®»²¹¬¸ ú °¿®¬·½·°¿²¬ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò ײ­¬®«½¬±® Ö»¿²ò ο²¹» ±º Ó±ª»³»²¬ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ø¿ª» º«² ¿²¼ ³±ª» ¬± ¬¸» ³«­·½ ¬¸®±«¹¸ ¿ ª¿®·»¬§ ±º »¨»®½·­»­ Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô üìèòððñïê Í»­­·±²­ ¼»­·¹²»¼ ¬± ·²½®»¿­» ³«­½«´¿® ­¬®»²¹¬¸ô ®¿²¹» ±º ³±ª»³»²¬ô Ó±²ò Í»°¬ò ïî ïðæíð ¿ò³ò ÝÝ ïíêçï ¿²¼ ¿½¬·ª·¬§ º±® ¼¿·´§ ´·ª·²¹ ­µ·´´­ò Ø¿²¼ó¸»´¼ ©»·¹¸¬­ô »´¿­¬·½ Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô üìëòððñïë Í»­­·±²­ ¬«¾·²¹ ©·¬¸ ¸¿²¼´»­ô ¿²¼ ¿ ¾¿´´ ¿®» ±ºº»®»¼ º±® ®»­·­¬¿²½»å ¿²¼ ¿ ̸«®­ò Í»°¬ò ïë ïðæìë ¿ò³ò ÝÝ ïíêçî ½¸¿·® ·­ «­»¼ º±® ­»¿¬»¼ ¿²¼ñ±® ­¬¿²¼·²¹ ­«°°±®¬ò Ò± ½¸¿®¹» Ò± ½´¿­­ ѽ¬ò îèò Í·´ª»®Í²»¿µ»®­r °¿®¬·½·°¿²¬ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò ßÏËß ÛÈÛÎÝ×ÍÛ î Í»²·±® Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ײ­¬ò ß½¬·ª·¬§ ý Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô üìèòððñïê Í»­­·±²­ ̸·­ ½´¿­­ ·­ º±® °»®­±²­ ©¸± ¿®» ®»¿¼§ ¬± ¬¿µ» Ó±²òÍ»°¬ò ïî ïðæíð ¿ò³ò ÝÝ Þ»ª ïíêèì ¬¸»·® ©¿¬»® »¨»®½·­» ©±®µ±«¬ ¬± ¬¸» ²»¨¬ ´»ª»´ò Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô üìëòððñïë Í»­­·±²­ É¿¬»® ¾«±§­ ¿²¼ «²·¯«» ª¿®·¿¬·±²­ «­·²¹ ¬¸» ̸«®­ò Í»°¬ò ïë çæíð ¿ò³ò ÝÝ Þ»ª ïíêèë ²±±¼´» ¿®» ¿´´ °¿®¬ ±º ¬¸» ½¸¿´´»²¹»ò DZ« ¿®» Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô üíêòððñïî Í»­­·±²­ »²½±«®¿¹»¼ ¬± °¿®¬·½·°¿¬» ·² ¬¸» ·²¬»²­·¬§ ´»ª»´ Ú®·òÍ»°¬ò îí ïðæðð ¿ò³ò ÝÝ Í¬»°¸¿²·» ïíêèê ¬¸¿¬ ©±®µ­ º±® §±«ÿ λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üìîòððñïì Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò ײ­¬®«½¬±® Իʱ²ò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ú®·ò Í»°¬ò ïê çæìë ¿ò³ò ÝÝ ïíêçí Í×ÔÊÛÎÍÒÛßÕÛÎÍr Ý¿®¼·± Ú·¬ Ý¿®¼·± Ú·¬ ·­ °»®º»½¬ º±® °¿®¬·½·°¿²¬­ ©¸± ¿®» º·¬ ¿²¼ ¿½¬·ª»ô ¿­ ©»´´ ¿­ ¬¸±­» ©¸± ©¿²¬ ¿² »²»®¹·¦·²¹ ¿½¬·ª·¬§ò̸·­ ½¿®¼·± ½´¿­­ ßÎÌØÎ×Ì×Í ÉßÌÛÎ ÛÈÛÎÝ×ÍÛ ·­ ­¿º»ô ¸»¿®¬ó¸»¿´¬¸§ ¿²¼ »¿­§ ±² ¬¸» ¶±·²¬­ò ̸» ©±®µ±«¬ Ö±·²·²¹ ¿ ©¿¬»® »¨»®½·­» ½´¿­­ ¹·ª»­ §±« ±°°±®¬«²·¬§ ¬± »¨»®½·­» ·²½´«¼»­ »¿­§ó¬±óº±´´±© ´±© ·³°¿½¬ ³±ª»³»²¬­ô «°°»® ¾±¼§ ·² ©¿®³ ©¿¬»® ©·¬¸ ¹«·¼¿²½» º®±³ ¿ ¬®¿·²»¼ ß®¬¸®·¬·­ ­¬®»²¹¬¸ ©±®µô ¿¾¼±³·²¿´ ½±²¼·¬·±²·²¹ô ­¬®»¬½¸·²¹ ¿²¼ Ú±«²¼¿¬·±² ·²­¬®«½¬±®ò ﮬ·½·°¿¬·²¹ ½¿² ¸»´° ¼»½®»¿­» °¿·² ú ®»´¿¨¿¬·±² º®±³ ¬¸» º´±±® ¼»­·¹²»¼ ¬± »²»®¹·¦» §±«® ¿½¬·ª» ­¬·ºº²»­­ò Ý´¿­­ ½±²½»²¬®¿¬»­ ±² ©¿´µ·²¹ô ©¿®³ó«°­ô ®¿²¹» ±º r Ò± ½´¿­­ ѽ¬ò ´·º»­¬§´»ò Ò± ½¸¿®¹» Í·´ª»®Í²»¿µ»®­°¿®¬·½·°¿²¬ò ³±¬·±² ±º ¿´´ ³¿¶±® ¶±·²¬­ ú ´±©ó·³°¿½¬ »¨»®½·­»­ò Ï«»­¬·±²­ô îèò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò Ò± ½´¿­­ Ò±ªò îíò ½¿´´ Õ¿¬¸§ ¿¬ éêíóëêçóíìðëò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ײ­¬ò ß½¬·ª·¬§ ý üìèòéëñïë Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô üìèòððñïê Í»­­·±²­ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ײ­¬ò ß½¬·ª·¬§ ý É»¼òÍ»°¬ò ïì èæìë ¿ò³ò ÝÝ Ö«¼§ ïíêèé Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô ü ìèòéëñïë Í»­­·±²­ Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô üíêòððñïî Í»­­·±²­ É»¼ò Í»°¬ò ïì çæìë ¿ò³ò ÝÝ Ê·½µ· ïíêçì Ú®·òÍ»°¬ò îí çæðð ¿ò³ò ÝÝ Í¬»°¸¿²·» ïíêèè É»¼ò Í»°¬ò ïì êæíð °ò³ò ÝÝ Ø»·¼· ïíêçë ÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØ ïð ß¼«´¬ ß½¬·ª·¬·»­ ½±²¬·²«»¼ ßÏËß ÛÈÛÎÝ×ÍÛ ÐÑÑÔ ßÝÝÛÍÍ É¿¬»® °±©»®ÿ Ö±·² ¬¸·­ ·²ª·¹±®¿¬·²¹ ¸·¹¸ó»²»®¹§ ½´¿­­ô ©¸·½¸ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»® ·²½´«¼»­ ¿ ©¿®³ «°ô ½¿®¼·± ¿²¼ º«´´ ¾±¼§ ¬±²·²¹ò DZ« ¿®» б±´ º»¿¬«®»­ ¿ º«´´ ®¿³° ©·¬¸ ¸¿²¼®¿·´ ¬± °®±ª·¼» ½±³°´»¬» »²½±«®¿¹»¼ ¬± °¿®¬·½·°¿¬» ·² ¬¸» ·²¬»²­·¬§ ´»ª»´ ¬¸¿¬ ­«·¬­ §±« ¿½½»­­ ¬± °»®­±²­ ·² ©¸»»´½¸¿·®­ ¿²¼ñ±® ©·¬¸ °¸§­·½¿´ ´·³·¬¿¬·±²­ò ο³° ·­ ´±½¿¬»¼ ·² ¬¸» ­¸¿´´±© »²¼ò ©·´´ ¬»¿³ ¬»¿½¸ Ó±²¼¿§ »ª»²·²¹ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ײ­¬ò ß½¬·ª·¬§ ý Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô üëîòððñïê Í»­­·±²­ñüìèòðð Í»²·±® Ú»» Ó±²òÍ»°¬ò ïî êæðð °ò³ò ÝÝ ÖñØ ïíêçê Ú×ÌÒÛÍÍô ÝßÎÜ×Ñ ú ßÛÎÑÞ×Ý ÝÔßÍÍÛÍ Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô üìèòéëñïë Í»­­·±²­ñüìëòðð Í»²·±® Ú»» Ì«»­ò Í»°¬ò ïí çæíð ¿ò³ò ÝÝ Ô»Ê±² ïíêçé º±® ɱ³»² ú Ý·®½«·¬ Ì®¿·²·²¹ º±® ɱ³»²ò ̸«®­ò Í»°¬ò ïë çæìë ¿ò³ò ÝÝ Ö»¿² ïíêçè ͱ³» ½´¿­­ ½¿²½»´´¿¬·±²­ ²±¬»¼ ·² ½´¿­­ ¼»­½®·°¬·±²­ò Ý´¿­­»­ ±²½» ¿ ©»»µô üìëòëðñïì Í»­­·±²­ ß²§ ¿¼¼·¬·±²¿´ ½¸¿²¹»­ ©·´´ ¾» ²±¬»¼ ±² º·¬²»­­ Í¿¬ò Í»°¬ò ïé èæðð ¿ò³ò ÝÝ Ö»¿² ïíêçç ½¿´»²¼¿®­ ¿ª¿·´¿¾´» º®±³ ·²­¬®«½¬±®­ ú ½±³³«²·¬§ ½»²¬»® ­»®ª·½» ¼»­µò DZ« ³¿§ ¿´­± ½¿´´ éêíóëêçóíìððò ݸ´±®·²» ¬®»¿¬»¼ ©¿¬»® ÝßÒ ¼·­½±´±® ­©·³­«·¬­å Ý´¿­­»­ ¿®» ¿¼¼»¼ ¿¬ ¬¸» »²¼ ±º ¿ ­»­­·±² ¬± ½±ª»® ¬¸»­» ­±®®§ô ©» ¿®» ²±¬ ®»­°±²­·¾´»ò ½¿²½»´´¿¬·±²­ò Ò± ½´¿­­ Ò±ªò îìóîêå ú Ü»½ò îîóîêò ݸ»½µ ½´¿­­ ­½¸»¼«´» º±® ±¬¸»® Ü»½»³¾»® ½´¿­­»­ ¬¸¿¬ ©·´´ ³»»¬ ¼«®·²¹ ¬¸» ¸±´·¼¿§ ©»»µ­ò ßÏËß ÛÈÛÎÝ×ÍÛÜÛÛÐ ÉßÌÛÎ ÉÑÎÕÑËÌ Ë­·²¹ ¿ º´±¿¬¿¬·±² ¼»ª·½»ô ¬¸» ·²­¬®«½¬±® ½±³¾·²»­ ¿»®±¾·½ »¨»®½·­»ô ­¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ô ­½«´°¬·²¹ ¿²¼ ©¿¬»® ¶±¹¹·²¹ º±® ¿² ÍÌÎÛÒÙÌØ ÌÎß×Ò×ÒÙ ±ª»® ¿´´ ¾±¼§ ©±®µ±«¬ÿ Ý´¿­­ ¼»­·¹²»¼ º±® ¿´´ º·¬²»­­ ´»ª»´­ ¿²¼ ½¿² ¾» »¿­·´§ ³±¼·º·»¼ º±® ¿ ´±©»® ±® ¸·¹¸»® ·²¬»²­·¬§ ©±®µ±«¬ò ¬¸·­ °®±¹®¿³ ½¿² ¾«·´¼ ¾±²» ¼»²­·¬§ô ´±­» ©»·¹¸¬ô ¹¿·² ­¬®»²¹¬¸ Í©·³³·²¹ ­µ·´´­ ¿®» ²±¬ ®»¯«·®»¼ ¾«¬ °¿®¬·½·°¿²¬­ ­¸±«´¼ ¾» ¿²¼ »²»®¹§ò Þ¿­·½ »¨»®½·­»­ «­·²¹ ©»·¹¸¬­ ¿®» ¹»¿®»¼ ¬± Í»²·±®­ ³¿§ ®»¹·­¬»® º±® Ó±²¼¿§ ½±³º±®¬¿¾´» ·² ¼»»° ©¿¬»®ò ·²¼·ª·¼«¿´ ¿¾·´·¬§ ¿²¼ ½¿² °«¬ §±« ·² ¬¸» ­¸¿°» ²»»¼»¼ º±® ¿ ³±®²·²¹ º±® üìèòððå ­»²·±® º»» ²±¬ ¿ª¿·´¿¾´» ±²´·²»ò Ö»¿² ¿²¼ ¸»¿´¬¸·»® ú ³±®» ¿½¬·ª» ´·º»­¬§´»ò ß«¬¸±®·¬·»­ ½´¿·³ ­¬®»²¹¬¸ Ø»¿¬¸»® ©·´´ ¬»¿³ ¬»¿½¸ Ó±²¼¿§ »ª»²·²¹ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» ¬®¿·²·²¹ ½¿² ¼»½®»¿­» ®·­µ º±® ¼·¿¾»¬»­ô ¸»¿®¬ ¼·­»¿­» ¿²¼ üëîòððñïê Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò ±­¬»±°±®±­·­ò Ø¿²¼ ¸»´¼ ©»·¹¸¬­ ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» ±® ·º §±« ±©² Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ײ­¬ò ß½¬·ª·¬§ ý ©»·¹¸¬­ô §±« ³¿§ ¾®·²¹ ¬¸»³ò Ö±·² ¬¸·­ ½´¿­­ º±® ¿² »²»®¹§ Ó±²òÍ»°¬ò ïî çæíð ¿ò³ò ÝÝ Ö»¿² ïíéð𠱪»®¸¿«´ÿ λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üìëòððñïë Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò Ó±²òÍ»°¬ò ïî éæðð °ò³ò ÝÝ ÖñØ ïíéðï ײ­¬®«½¬±® Þ»ªò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý ßÏËß ÍØßÔÔÑÉ ú ÜÛÛÐ ÉßÌÛÎ ÝÑÓÞÑ Ì¸«®­ò Í»°¬ò ïë ïðæíð ¿ò³ò ÝÝ ïíéðê »¨»®½·­» ¿²¼ ­¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ º±® ¿ º«´´ ¾±¼§ ©±®µ±«¬ò Ý´¿­­ ·­ ¼»­·¹²»¼ º±® ¿´´ º·¬²»­­ ´»ª»´­ ¿²¼ ½¿² ¾» »¿­·´§ ³±¼·º·»¼ º±® ¿ Í»²·±®­ ³¿§ ®»¹·­¬»® º±® ´±©»® ±® ¸·¹¸»® ·²¬»²­·¬§ ©±®µ±«¬ò ÍÌÎÛÒÙÌØ ÌÎß×Ò×ÒÙô ÞßÝÕ ú É»¼²»­¼¿§ ³±®²·²¹ º±® üìëòððå ­»²·±® º»» ²±¬ ¿ª¿·´¿¾´» ÚÑÎ ÉÑÓÛÒ ±²´·²»ò Ò± ½´¿­­ Ò±ªò îíò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üìèòéëñïë Í»­­·±²­ò Í»» ½´¿­­ ¼»­½®·°¬·±² ¿¾±ª»ò ̸·­ ½´¿­­ ·²½´«¼»­ Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ײ­¬ò ß½¬·ª·¬§ ý ¬®¿·²·²¹ »¨»®½·­»­ º±® ¬¸» ´±©»® ¾¿½µò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» É»¼òÍ»°¬ò ïì èæìë ¿ò³ò ÝÝ Ê·½µ· ïíéðî üëìòéëñïê Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ï ¸±«®ò ײ­¬®«½¬±® Ê·½µ·ò É»¼òÍ»°¬ò ïì éæîë °ò³ò ÝÝ Ø»·¼· ïíéðí Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ó±²ò Í»°¬ò ïî êæïë °ò³ò ÝÝ ïíéðé ÞÎß×Ò ÙÇÓr ß®» §±« ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¿ °´¿§º«´ô º«² ©¿§ ¬± »²¹¿¹» §±«® ¾®¿·² ¬¸¿¬ ·²ª±´ª»­ ³±ª·²¹á Ì®§ ¬¸» ¬»¿­»® ¿²¼ §±« ©·´´ ©¿²¬ ¬± ­·¹² «° º±® ¬¸» ­»®·»­ÿ ײ ¬¸» ­»®·»­ô °¿®¬·½·°¿²¬­ ©·´´ ´»¿®² ¿²¼ °®¿½¬·½» îê Þ®¿·² Ù§³r ³±ª»³»²¬­ò ̸»­» »¨»®½·­»­ ·³°®±ª» ßÛÎÑÞ×Ý Ú×ÌÒÛÍÍ ßÒÜ ÚËÒ ½±²½»²¬®¿¬·±²ô ³»³±®§ô ±®¹¿²·¦¿¬·±²¿´ ­µ·´´­ô ´·­¬»²·²¹ ¿²¼ ÚÑÎ êëõ ½±±®¼·²¿¬·±²ò Þ®¿·² Ù§³r ·­ ¿² ·²¬»®²¿¬·±²¿´ º±«²¼¿¬·±² ̸·²µ ¿¾±«¬ ­¬¿®¬·²¹ ¬¸» ¼¿§ ·² ¬¸·­ º«² ®»½±¹²·¦»¼ ·² ±ª»® èð ½±«²¬®·»­ò ݱ³» º±® º«²ô ´»¿ª» ³±®» ½´¿­­ÿ Þ»ª ·­ ¿² ·²­°·®·²¹ ·²­¬®«½¬±® ©¸± ¾¿´¿²½»¼ÿ Ò± ½¸¿®¹» Í·´ª»®Í²»¿µ»®­r °¿®¬·½·°¿²¬ò Ý´¿­­»­ ï µ²±©­ ¸±© ¬± µ»»° §±« ³±¬·ª¿¬»¼ò ¸±«®ò Ö«¼§ ·­ ¿ ´·½»²­»¼ Þ®¿·² Ù§³r ײ­¬®«½¬±®ò ﮬ·½·°¿¬» ·² »²»®¹·¦·²¹ ®±«¬·²»­ Ü¿§ Ü¿¬» Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý ¼»­·¹²»¼ ¬± ·³°®±ª» ­¬®»²¹¬¸ô º´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼ »²¼«®¿²½» ¿¬ ¿ Þ®¿·² Ù§³r Ì»¿­»® ó üíòððñï Í»­­·±² ̸·­ ½´¿­­ ·­ ¼·®»½¬»¼ ´»ª»´ ­¿º» ¿²¼ ½±³º±®¬¿¾´» º±® §±«ò Ó±²òѽ¬ò í ïæíð °ò³ò ÝÝ ïíéðì ¬±©¿®¼­ ·²¼·ª·¼«¿´­ êë §»¿®­ ¿²¼ ±´¼»®ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý üìèòððñïê Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²«¬»­ò ײ­¬®«½¬±® Þ»ªò Þ®¿·² Ù§³r Í»®·»­ ó üïèòððñê Í»­­·±²­ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ó±²òѽ¬ò ïð ïæíð °ò³òò ÝÝ ïíéðë Ó±²ò Í»°¬ò ïî çæíð ¿ò³ò ÝÝ ïíéðè ëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖ ïï ß¼«´¬ ß½¬·ª·¬·»­ ½±²¬·²«»¼ ÍÌÎÛÒÙÌØ ÌÎß×Ò×ÒÙñÝßÎÜ×Ññ ÝßÎÜ×Ñ ÝÑÓÞÑ ÍßÌËÎÜßÇ ßÔÔó×ÒóÑÒÛ Ý±³» ¿´±²»ô ³»»¬ ²»© °»±°´»ô ³¿µ» ¿² »¨»®½·­» ¼¿¬» ©·¬¸ ¿ º®·»²¼ ±® ³¿µ» ·¬ ¿ º¿³·´§ ¿ºº¿·®ò ̸·­ ´±© ·³°¿½¬ ¹®»¿¬ ½¿®¼·± λ­·­¬¿²½» ¾¿²¼­ ¿²¼ ¸¿²¼ ¸»´¼ ©»·¹¸¬­ ©·´´ ¾» ©±®µ±«¬ ½´¿­­ ±ºº»®­ ¿ ª¿®·»¬§ ±º »¨»®½·­»­ «­»¼ ¬± ½¸¿´´»²¹» ¿´´ «­»¼ ¬± ¬±²» ¿´´ ³«­½´» ¹®±«°­ ©¸·´» ¼±·²¹ ¿ î º·¬²»­­ ´»ª»´­ò DZ« ¿®» »²½±«®¿¹»¼ ¬± °¿®¬·½·°¿¬» ·² ¬¸» ·²¬»²­·¬§ ³·´» ©¿´µ º±® ¿ ½¿®¼·± ©±®µ±«¬ô °´«­ ¿ ¾®·»º ½¿®¼·± ´»ª»´ ¬¸¿¬ ­«·¬­ §±« ¾»­¬ò ̸»®» ©·´´ ¾» ¿ ïð ³·²«¬» ©¿®³ó«°ô îð 󾱨·²¹ ­°®·²¬ º±® ·²¬»²­·¬§ò ×­±³»¬®·½ ¬·¹¸¬»²·²¹ ³·²«¬»­ ±º ´±© ·³°¿½¬ ¿»®±¾·½­ô ïð ³·²«¬»­ ±º ­¬»°ô øº±® ¿²¼ ¾®»¿¬¸ ½±²¬®±´ ©·´´ ¾» ·²½±®°±®¿¬»¼ º±® °»®­±²­ «²¿¾´» ¬± ¼± ­¬»°ô ¬¸» ­¿³» °¿¬¬»®²­ ³¿§ ¾» ¼±²» ³¿¨·³«³ º¿¬ ¾«®²·²¹ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ­»­­·±²ò ̸» ©·¬¸±«¬ ¬¸» ­¬»°÷ º±´´±©»¼ ¾§ ½±±´ ¼±©² ¿²¼ ­¬®»²¹¬¸ ¬®¿·²·²¹ò ó·²ó Ò± ½´¿­­ ѽ¬ò îç ±® Ò±ªò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üììòëðñïí Í»­­·±²­ò ©¸·½¸ ©·´´ ·²½®»¿­» §±«® ­¬®»²¹¬¸ô »²¼«®¿²½» ¿²¼ îêò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò ײ­¬®«½¬±® ͬ»°¸¿²·»ò ³«­½´» ¼»º·²·¬·±²ò Í«·¬¿¾´» º±® ¿´´ ´»ª»´­ ·²½´«¼·²¹ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý ¾»¹·²²»®­ò ß¼ª¿²½»¼ °¿®¬·½·°¿²¬­ «­» ­¬®±²¹»® ®»­·­¬¿²½» ¾¿²¼­ Í¿¬ò Í»°¬ò ïé èæðð ¿ò³ò ÝÝ ïíéïì ¿²¼ ¸»¿ª·»® ©»·¹¸¬­ò Þ¿²¼­ ¿²¼ ©»·¹¸¬­ «° ¬± ê ´¾­ò °®±ª·¼»¼ ±® ¾®·²¹ §±«® ±©²ò Ù»¬ ®»­«´¬­ ¿²¼ ¸¿ª» ¿ ¾´¿­¬ ©·¬¸ Í«»ÿ ÞÛÔÔÇ ÜßÒÝ×ÒÙ ÞßÍ×Ý Ò± ½´¿­­ Ò±ªò îíò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üìèòððñïì Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ï ¸±«®ò Ö±·² «­ ·² ´»¿®²·²¹ ¬¸» ¹®¿½»ô º«² ¿²¼ º»³·²·²» ¿®¬ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý ±º ¾»´´§ ¼¿²½»ÿ ɱ³»² ±º »ª»®§ ¿¹»ô ­¸¿°»ô ­·¦» É»¼ò Í»°¬ò ïì êæïë °ò³ò ÝÝ ïíéðç ¿²¼ ¿¾·´·¬§ ½¿² »¨°»®·»²½» ¬¸·­ ¾»¿«¬·º«´ º±®³ ±º ¬¸·­ ¿²½·»²¬ ¼¿²½»ò Ë­·²¹ ©±²¼»®º«´ ¬®¿¼·¬·±²¿´ ¿²¼ °±° ß®¿¾·½ ³«­·½ô ©» ©·´´ ´»¿®² ¾¿­·½ ¼¿²½» ³±ª»­ ØßÌØß ÇÑÙß ¿²¼ ½±³¾·²¿¬·±²­ò Ý´¿­­ ·­ ¿°°®±°®·¿¬» º±® ¸·¹¸ ­½¸±±´ ¿¹» ̸» ¹±¿´ ±º Ы®» Ø¿¬¸¿ DZ¹¿ ·­ ¬± ½®»¿¬» ¿² ¬»»²­ ¿²¼ ¿¼«´¬­ò É»¿® ½±³º±®¬¿¾´» ½´±¬¸·²¹ ¿²¼ ¾®·²¹ ¿ ­½¿®º ¬± ¿¾­±´«¬» ¾¿´¿²½» ¾»¬©»»² ¬¸» °¸§­·½¿´ ¾±¼§ô ³·²¼ «­» ¿­ ¿ ¸·° ©®¿°ò ß º·»´¼ ¬®·° ·­ °´¿²²»¼ ¬± ¿² ¿®»¿ ®»­¬¿«®¿²¬ ¬± ú »²»®¹§ò ̸»®» ¿®» ³¿²§ ¾»²»º·¬­ ¬± §±¹¿æ ­¬®»­­ ­»» ¿ °®±º»­­·±²¿´ ¾»´´§ ¼¿²½» °»®º±®³¿²½»ò ̸·­ ·² ²±¬ ®»¼«½¬·±²ô ®»´¿¨¿¬·±²ô ¼»°®»­­·±² ú °¿·² ®»´·»ºô ·²½´«¼»¼ ·² ¬¸» ®»¹·­¬®¿¬·±² º»»ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üíêòéëñïï ´±©»®·²¹ ¸·¹¸ ¾´±±¼ °®»­­«®»ô ¾¿´¿²½·²¹ ¾´±±¼ ­«¹¿®ô »¬½ò DZ« Ò± ½´¿­­ ѽ¬ò ïëô ѽ¬ò îç ±® Ò±ªò îêò Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ëð ©·´´ ´»¿ª» ®»º®»­¸»¼ô ½¿´³ ¿²¼ ®»´¿¨»¼ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» ³·²ò ײ­¬®«½¬±® ͬ»°¸¿²·»ò üìèòéëñïë Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò ײ­¬®«½¬±® Ý¿­­¿²¼®¿ò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Í¿¬ò Í»°¬ò ïé çæðð ¿ò³ò ÝÝ ïíéïë Ó±²òÍ»°¬ò ïî ëæðð °ò³ò ÝÝ ïíéïð Ó±²òÍ»°¬ò ïî éæîë °ò³ò ÝÝ ïíéïï ÒÛÉÿ Ý×ÎÝË×Ì ÌÎß×Ò×Ò٠̸» ·²­¬®«½¬±® ©·´´ ¬»¿½¸ ¿²¼ ¾®»¿µ ¼±©² É¿²¬ ¿ º«²ô º¿­¬ °¿½»¼ ©¿§ ¬± ´±­» ©»·¹¸¬ô ¬±²» ³«­½´»­ ¿²¼ ¹»¬ ³±ª»³»²¬­ ©·¬¸±«¬ ³«­·½ «²¬·´ °¿®¬·½·°¿²¬­ ½¿² »¿­·´§ ­¬®±²¹»®á É¿²¬ ¬± ³»»¬ ²»© °»±°´»á ׺ ­±ô ¬¸·­ ½´¿­­ ·­ º±® §±«ò É» ©·´´ ³»»¬ ·² ¬¸» Ý·®½«·¬ ¬®¿·²·²¹ ¿®»¿ ±º ¬¸» »¨»®½·­» ®±±³ò º±® ¬¸» ª»®§ ¾»¹·²²»® ©·´´ ³¿µ» ¿ ­³±±¬¸ ¬®¿²­·¬·±² º±® ²»© É¿®³ «°ô ·²­¬®«½¬·±² ¿²¼ «­» ±º ½·®½«·¬ »¯«·°³»²¬ ¿²¼ ½±±´ ¼¿²½»®­ ©¸± ©¿²¬ ¬± ¬¿µ» ¬¸» ²»¨¬ ´»ª»´ ½´¿­­ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» ¼±©² ©·´´ ¾» ¬¸» ½´¿­­ º±®³¿¬ò Ù®»¿¬ º±® ¾»¹·²²»®­ ¬± ¬¸» ³±®» üïðòðð ñí Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò ײ­¬®«½¬±® Í«» »¨°»®·»²½»¼ »¨»®½·­»®ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üîïòððñê Í»­­·±²­ò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ý´¿­­»­ ï ¸±«®ò ײ­¬®«½¬±® Ö»­­·ò É»¼ò Í»°¬ò ïì éæïë °ò³ò ÝÝ ïíéïè Ü¿§Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý ̸«®­ò Ò±ªò í êæðð °ò³ò ÝÝ ïíéïî Ô×ÒÛ ÜßÒÝ×ÒÙ Ü¿²½» §±«® ©¿§ ¬± º·¬²»­­ò Ú«² ¼¿²½» ­¬»°­ ¿®» ­·³°´» ¿²¼ ÓßÌ Ð×ÔßÌÛÍ ­«·¬¿¾´» º±® ¿´´ ´»ª»´­ò б°«´¿® ¼¿²½»­ ©·´´ ¾» ¬¿«¹¸¬ °®»°¿®·²¹ ß º«² ¿²¼ ·²ª·¹±®¿¬·²¹ ©±®µ±«¬ò з´¿¬»­ ¬»¿½¸»­ ¿ §±« º±® ¿ ²·¹¸¬ ±«¬ ±® º¿³·´§ º«²½¬·±²­ò ߬ ¬¸» »²¼ ±º ¬¸» ¼¿²½·²¹ ¬¸» Ø«­¬´»ô Û´ª·®¿ô Ý«°·¼ ͸«ºº´»ô ݸ¿ ݸ¿ Í´·¼»ô ß½¸§ ¼»­·¹²»¼ ¬± ½®»¿¬» ´±²¹ô ´»¿² ³«­½´»­ ©¸·´» »²¸¿²½·²¹ ­¬®»²¹¬¸ô Þ®»¿µ§ô ¿²¼ Í¿­­§ Í¿´­¿ ¬± ²¿³» ¿ º»©ò ݱ³» ¼¿²½» ©·¬¸ º´»¨·¾·´·¬§ ¿²¼ ¾¿´¿²½»ô ©·¬¸ »³°¸¿­·­ ±² °±­¬«®»ô °®±°»® ¾±¼§ Ý®«­·² Í«­¿² ¿²¼ ¬¸» ¹®±«°ÿ λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üíëòéëñïï ³»½¸¿²·½­ ¿²¼ ¿´·¹²³»²¬ò Í«·¬¿¾´» º±® ¿²§ ´»ª»´ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ò± ½´¿­­ Ò±ªò îíò Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò ײ­¬®«½¬±® Í«»ò Ú»» üëîòððñïê Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ëð ³·²ò ײ­¬®«½¬±® ο½¸»´´»ò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý É»¼ò ѽ¬ò ë éæïë °ò³ò ÝÝ ïíéïé Ì«»­ò Í»°¬ò ïí êæïë °ò³ò ÝÝ ïíéïí ÞÑÜÇ ÚßÌ ÌÛÍÌ×ÒÙ ú Ú×ÌÒÛÍÍ ßÒßÔÇÍ×Í ÛßÍÇÿ Ò»¿®ó·²º®¿®»¼ ´·¹¸¬ ú ¿ ³·²·ó½±³°«¬»® ³»¿­«®»­ ¾±¼§ º¿¬ ©·¬¸·² ïû ¿½½«®¿½§ÿ ¬¸» °®»­­«®»ò÷ Þ±¼§ º¿¬ ·­ ¿ ³±®» ª¿´·¼ ³»¿­«®» ±º ¸»¿´¬¸ ¬¸¿² ©»·¹¸¬ô ¸»·¹¸¬ô ú ¬¿°» ³»¿­«®»³»²¬­ò Ô»­­ ¾±¼§ º¿¬ ³»¿²­ ´»­­ ®·­µ º±® ¸»¿®¬ ¼·­»¿­» ú ¾¿½µ ·²¶«®§ò ݱ³°«¬»® ¬¿µ»­ ¬¸» ·²º±®³¿¬·±² ú ­»¬­ «° ¿ ©»»µó¾§ó©»»µ ¹±¿´ °®±¹®¿³ º±® ©»·¹¸¬ ú ¾±¼§ º¿¬ ®»¼«½¬·±²ò Ô»¿®² ­°»½·º·½ ·²º±®³¿¬·±² ®»¹¿®¼·²¹ §±«® °»®­±²¿´ ½¿´±®·» ·²¬¿µ» ú »¨»®½·­» ®»¯«·®»³»²¬­ ¬± ®»¿½¸ §±«® ¬¿®¹»¬ ·² ¿ ½±³°«¬»®ó¹»²»®¿¬»¼ ®»¿´·­¬·½ ²«³¾»® ±º ©»»µ­ò DZ«® ½±²­«´¬¿¬·±² ©·´´ ¾» ©·¬¸ ¿² ÎòÒò ·² ¹®±«°­ ±º í ©·¬¸ °»®­±²¿´·¦»¼ ¿¬¬»²¬·±²ò ݱ²­«´¬ ¿°°®±¨·³¿¬»´§ ìë ³·²«¬»­ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üïïòëðñï Í»­­·±²ò Ûª»²·²¹ ¿°°±·²¬³»²¬­ô ½¿´´ éêíóëêçóíìðë º±® ¼¿¬» ¿²¼ ¬·³»­ò ÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØ ïî ß¼«´¬ ß½¬·ª·¬·»­ ½±²¬·²«»¼ Í×ÔÊÛÎÍÒÛßÕÛÎÍr Ú×ÌÒÛÍÍ ÐÎÑÙÎßÓ ÜÎÑÐó×Ò ÝßÎÜÍ º±® ÝÔßÍÍÛÍ Í·´ª»®Í²»¿µ»®­r Ú·¬²»­­ Ю±¹®¿³ °¿®¬·½·°¿²¬­ ¿®» ·²ª·¬»¼ ¬± ̸·­ ±°¬·±² ·­ ·¼»¿´ º±® °»±°´» ©¸± ©¿²¬ ¬± ©±®µ±«¬ ·² ±«® »¨»®½·­» ®±±³ô ­©·³ ¿²¼ «­» ¬¸» ­¿«²¿ ¿¬ ²± »¨»®½·­» ¾«¬ ½¿²²±¬ ½±³³·¬ ¬± ¬¸» ­¿³» ½´¿­­ ½±­¬ ¬± »´·¹·¾´» ³»³¾»®­ ©·¬¸ ¿ ¯«¿´·º§·²¹ ¸»¿´¬¸ °´¿²ò »ª»®§ ©»»µò Ý¿®¼­ ³¿§ ¾» °«®½¸¿­»¼ º±® ¿¯«¿ ﮬ·½·°¿²¬­ ³¿§ ¶±·² ¿¬ ¿²§ ¬·³»ÿ ß ½±³°´·³»²¬¿®§ »¨»®½·­» ±® º·¬²»­­ ½´¿­­»­ ¬¸¿¬ ¸¿ª» ³»¬ ¬¸» ³·²·³«³ ®±±³ ±®·»²¬¿¬·±² ·­ ¿ª¿·´¿¾´» ¬± ¸»´° §±« ¹»¬ ­¬¿®¬»¼ÿ Ú±® ²«³¾»® ±º ®»¹·­¬®¿¬·±²­ ¬± ¸±´¼ ¬¸» ½´¿­­ ¿²¼ ¼± ·²º±®³¿¬·±²ô ­»» °¿¹» îë ±® ½¿´´ Õ¿¬¸§ ¿¬ éêí ëêçóíìððò ²±¬ º·´´ ¬± ½¿°¿½·¬§ò Ý¿®¼­ ²±¬ ¿½½»°¬»¼ ·² Þ»´´§ ±® Ô·²» Ý¿®¼­ ¿®» ²±²ó®»º«²¼¿¾´» ¿²¼ ³¿§ ¾» «­»¼ Ü¿²½·²¹ò ¬¸®±«¹¸ ïñðéñîðïîò Ý¿®¼ ±°¬·±²­ º±® ëô èô ïð ±® ïî ½´¿­­»­ ¿®» ±º »¯«¿´ ª¿´«»ô ¿­­·­¬·²¹ §±« ·² °«®½¸¿­·²¹ ±²´§ ¬¸» ²«³¾»® §±« ©·´´ ¿½¬«¿´´§ «­» ¬¸·­ ­»­­·±²ò ׺ §±« ¸¿ª» ¿²§ ¯«»­¬·±²­ô Ü®±°óײ Ý¿®¼ ®»¹·­¬®¿¬·±² ²±¬ ½¿´´ Õ¿¬¸§ ¿¬ éêíóëêçóíìððò Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® λ½®»¿¬·±² Ü»°¿®¬³»²¬ô ·² ½±´´¿¾±®¿¬·±² ©·¬¸ ¿ª¿·´¿¾´» ±²´·²»ò É·¬¸ ¿ ¼®±°ó·² ½¿®¼ô §±« ½¿² ­¬¿®¬ ¬¸» Ò±®¬¸©»­¬ Ó»¬®± ß¼«´¬ Í°±®¬­ Ô»¿¹«» ½±²­±®¬·«³ô ±ºº»®­ ¿²§¬·³» ò ò ò ²±© ¬¸»®»ù­ ²± ®»¿­±² ²±¬ ¬± »¨»®½·­» ©·¬¸ «­ÿ ¬¸» º±´´±©·²¹ ­°±®¬­ ´»¿¹«»­ º±® ¿¼«´¬­ò Ú±® ·²º±®³¿¬·±²ô ½¿´´ Ö±» ÜÎÑÐó×Ò ÝßÎÜÍÛÒ×ÑÎ ÑÐÌ×ÑÒÍ ¿¬ éêíóëêçóííèîò ß¼«´¬­ êî §»¿®­ ¿²¼ ±´¼»® ý ±º Ý´¿­­»­ Ú»» ß½¬·ª·¬§ ý ÞßÍÕÛÌÞßÔÔ ïî Ý´¿­­»­ üììòðð ïíéïç óÜ Þ¿­µ»¬¾¿´´ Ô»¿¹«»­ò Ì»¿³­ ïð Ý´¿­­»­ üíéòðð ïíéîð ¼·ª·¼»¼ ·²¬± ¼·ª·­·±²¿´ °´¿§ ú ³¿§ ¿¼ª¿²½» ¬± ÓÎÐß ­¬¿¬» è Ý´¿­­»­ üîçòëð ïíéîï ¬±«®²¿³»²¬­ò ÞÝØÍóÞ®±±µ´§² Ý»²¬»® Ø·¹¸ ͽ¸±±´ò λ¹·­¬»® ¿¬ ë Ý´¿­­»­ üïèòëð ïíéîî Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® λ½®»¿¬·±² Ü»°¿®¬³»²¬ò Ú»» üëèëòððñ¬»¿³ò ï Ý´¿­­ üìòðð ïíéîí Ü¿§ Þ»¹·²­ Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý ÜÎÑÐó×Ò ÝßÎÜÚ×ÌÒÛÍÍ ÑÐÌ×ÑÒÍ Í«²ò Ü»½ò ïï ÞÝØÍ ïíéíî ß¼«´¬­ ¬¸®±«¹¸ êï §»¿®­ ÞÎÑÑÓÞßÔÔ ÔÛßÙËÛÍ ý ±º Ý´¿­­»­ Ú»» ß½¬·ª·¬§ ý ó®»½ ¾®±±³¾¿´´ ´»¿¹«»­ò Þ»¹·²­ ïî Ý´¿­­»­ üìçòëð ïíéîì ®¼ ³·¼óÜ»½»³¾»®ò Ý»²¬»²²·¿´ п®µ É»­¬ô êí ú Þ®±±µ´§² Ü®·ª»ô ïð Ý´¿­­»­ üìïòîë ïíéîë Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ò λ¹·­¬»® ¿¬ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® λ½®»¿¬·±² è Ý´¿­­»­ üííòðð ïíéîê Ü»°¿®¬³»²¬ò Ú»» üîìðòððñ¬»¿³ò ë Ý´¿­­»­ üîðòëð ïíéîé ÝÑóÎÛÝ ÔÛßÙËÛ ï Ý´¿­­ üìòîë ïíéîè Ü¿§ Þ»¹·²­ Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ì«»­ò Ü»½ò ïí Ý»²¬»²²·¿´ п®µ É»­¬ ïíéíí ÐÛÎÍÑÒßÔ ÌÎß×Ò×Ò٠DZ«® ½±³°´·³»²¬¿®§ °»®­±²¿´ ½±²­«´¬¿¬·±² ·²½´«¼»­æ п®óÏñ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ø»¿´¬¸ Ø·­¬±®§ Ûª¿´«¿¬·±²ô Ò»»¼­ ß²¿´§­·­ Ú«²½¬·±²¿´ ͬ®»²¹¬¸ ̸«®­ò Ü»½ò ïë Ý»²¬»²²·¿´ п®µ É»­¬ ïíéíì ß­­»­­³»²¬ Ù±¿´ Í»¬¬·²¹ò ̱ ­½¸»¼«´» §±«® ½±³°´·³»²¬¿®§ ¿°°±·²¬³»²¬ ±® º±® ³±®» ·²º±®³¿¬·±²ô ½¿´´ éêíóëêçóíìðëò É×ÚÚÔÛ ÞßÔÔ ßÜËÔÌ ÔÛßÙËÛ ÍÐÛÝ×ßÔ ÞËÇ ê ±® ïðô ÙÛÌ ï ÚÎÛÛ ÎË ÎÏØÕÎÈË Ы®½¸¿­» °»®­±²¿´ ¬®¿·²·²¹ ­»­­·±²­ ¿²¼ Ì»¿³­ ±º íóë °´¿§»®­ ©·´´ °´¿§ ¬± ¾»½±³» É·ºº´» Þ¿´´ ®»½»·ª» ¿² ¿¼¼·¬·±²¿´ ¸±«® º±® º®»»ÿ Ì¿µ» ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸·­ ¹®»¿¬ ½¸¿³°·±²­ò ̸» ´»¿¹«» ·­ º±® ¿¹»­ ïèõô ©·´´ ®«² è ©»»µ­ ©·¬¸ ¿ ¼»¿´ ¬± ¾»¹·² ¿ º·¬²»­­ °®±¹®¿³ ±® «°¼¿¬» §±«® ½«®®»²¬ ¹±¿´­ò ­·²¹´» »´·³·²¿¬·±² ¬±«®²¿³»²¬ò Ó»»¬­ É»¼²»­¼¿§ô ¾»¹·²²·²¹ ÚÛÛÍ ÚÑÎ ÍÛÍÍ×ÑÒÍ Í»°¬»³¾»® é º®±³ êæíðóèæíð °ò³ò ¿¬ É»´½±³» п®µ ·² Ý®§­¬¿´ò Û¿½¸ ­»­­·±² ï ¸±«® ¿²¼ ¿ª¿·´¿¾´» ¾§ ¿°°±·²¬³»²¬ò ̸»­» λ¹·­¬»® ¿¬ Ý®§­¬¿´ λ½®»¿¬·±² Ü»°¿®¬³»²¬ ¿¬ éêíóëíïóððëîò °®»°¿·¼ ­»­­·±²­ ¿®» ª¿´·¼ º±® ï ³±²¬¸ ¿º¬»® §±«® °®±¶»½¬»¼ º·²¿´ Ú»» üíðñ¬»¿³ò ©±®µ±«¬ ­»­­·±²ò ÝÑóÎÛÝ Õ×ÝÕÞßÔÔ ßÜËÔÌ ÔÛßÙËÛ ý ±º Í»­­·±²­ Ú»» ß½¬·ª·¬§ ý Ì®§ ¬¸·­ ¿´´ ²»© ­°±®¬­ ´»¿¹«» ©¸·½¸ ·­ ­«®» ¬± ¾®·²¹ ¾¿½µ î Í»­­·±²­ üçîòðð ïíéîç ³»³±®·»­ ±º §±«® §±«¬¸ò Ö±·² ¬¸» º«² ±² Ú®·¼¿§ »ª»²·²¹­ º®±³ ê Í»­­·±²­ üîêìòðð ïíéíð êæíðóèæíð °ò³ò ¾»¹·²²·²¹ ß«¹«­¬ ïî ¿¬ Ê·½¬±®§ п®µ ·² Ò»© ïð Í»­­·±²­ üìîðòðð ïíéíï ر°»ò Ë° ¬± ïð °»±°´» ³¿§ °´¿§ ¿¬ ±²» ¬·³»ò ̱ ®»¹·­¬»®ô ½¿´´ Ò»© ر°» λ½®»¿¬·±² ¿¬ éêíóëíïóëïëïò Ú»» üïíðñ¬»¿³ò ÞßÍ×Ý ÛÈÛÎÝ×ÍÛ ÎÑÑÓ ÑÎ×ÛÒÌßÌ×ÑÒ ÑÊÛÎ ìë Ó×ÈÛÜ ÜÑËÞÔÛÍ Ô»¿®² º·¬²»­­ »¯«·°³»²¬ ¬»½¸²·¯«»­ º±® ¿ ­¿º» ú »ºº»½¬·ª» Ð×ÝÕÔÛÞßÔÔ ÔÛßÙËÛ ©±®µ±«¬ò ̸·­ ·­ ¿ ¾¿­·½ ©¿´µ ¬¸®±«¹¸ ±º ¬¸» »¯«·°³»²¬ ¬± ¸»´° ̸·­ »¨½·¬·²¹ ³·²ó¬»²²·­ ¹¿³» ·­ ¿ ½±³¾·²¿¬·±² ±º °·²¹ó°±²¹ô «²¼»®­¬¿²¼ ¸±© ¬± «­» »¿½¸ ³¿½¸·²» ½±®®»½¬´§ò ß º·¬²»­­ ¬»²²·­ ¿²¼ ¾¿¼³·²¬±² ¿²¼ ½¿² ¾» °´¿§»¼ ©·¬¸ ¬©± ±® º±«® ­°»½·¿´·­¬ ©·´´ ¿­­·­¬ §±« ±² ¬¸» °®±°»® «­» ¿²¼ ½±®®»½¬ º±®³ò °´¿§»®­ò ׬ ·­ °´¿§»¼ ±² ¿ ½±«®¬ ¬¸» ­·¦» ±º ¿ ¾¿¼³·²¬±² ½±«®¬ô ̸·­ ·­ ²±¬ ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ °®±¹®¿³ ¼»­·¹² ­»­­·±²ò Ú®»» º±® «­»­ ¬»²²·­ ®«´»­ ¿²¼ ¿ ­³¿´´»® ®¿½¯«»¬ñ°¿¼¼´» ¿²¼ ¿ ©·ºº´» ¾¿´´ò ³»³¾»®­ ±® °¿¬®±²­ ©¸± ¸¿ª» °¿·¼ ¬¸» üìòë𠼿·´§ ¹»²»®¿´ Ю»ª·±«­ »¨°»®·»²½» ²±¬ ®»¯«·®»¼ò Ó»»¬­ ̸«®­¼¿§­ô êæðð °ò³ò ¿¼³·­­·±²ò ̸» üïð ®»­»®ª¿¬·±² º»» ®»º«²¼¿¾´» «°±² ½±³°´»¬·±² ¾»¹·²²·²¹ Í»°¬»³¾»® è ¿¬ Ø·¼¼»² Ê¿´´»§ п®µ ·² Ò»© ر°»ò ±º ±®·»²¬¿¬·±² ±® ½¿²½»´´¿¬·±² ìè ¸±«®­ ·² ¿¼ª¿²½» ±º λ¹·­¬»® ¿¬ Ò»© ر°» λ½®»¿¬·±² Ü»°¿®¬³»²¬ ¿¬ éêíóëíïóëïëï ¿°°±·²¬³»²¬ò д»¿­» ¿´´±© ¿°°®±¨·³¿¬»´§ ìëóêð ³·²«¬»­ò Ý¿´´ ¾§ Í»°¬»³¾»® îò Ú»» üîðñ½±«°´»ò éêíóëêçóíìð𠬱 ®»¯«»­¬ ¿² ¿°°±·²¬³»²¬ò ëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖ ïí ß¼«´¬ ß½¬·ª·¬·»­ ½±²¬·²«»¼ ÐÑÌÌÛÎÇ ÞÛÙ×ÒÒ×ÒÙ ßßÎÐ ÜÎ×ÊÛÎ ÍßÚÛÌÇ ÐÎÑÙÎßÓ Ì¸·­ ½´¿­­ ·­ ¼»­·¹²»¼ ¬± ¬»¿½¸ ¬¸» ¾¿­·½ ­µ·´´­ ±º λ¹·­¬®¿¬·±²­ ¿½½»°¬»¼ ·³³»¼·¿¬»´§ÿ ¬¸®±©·²¹ ¿²¼ ¸¿²¼ ¾«·´¼·²¹ò ̸» ½±³³«²·¬§ ½»²¬»® Ú»» ßßÎÐ Ó»³¾»®­ üïî ú Ò±²óÓ»³¾»®­ üïìò ±ºº»®­ ¿ «²·¯«» ±°°±®¬«²·¬§ ¬± °®¿½¬·½» §±«® ²»© ­µ·´´­ Ó»³¾»®­¸·° ·²º±®³¿¬·±²ô ½¿´´ ïóèèèóêèéóîîééò ¾§ ·²½´«¼·²¹ ·² ¬¸» ®»¹·­¬®¿¬·±² º»» îë ´¾­ò ½´¿§ º±® °®±¶»½¬­ô ß ½´¿­­®±±³ ¬®¿·²·²¹ °®±¹®¿³ ¼»­·¹²»¼ ¬± ¸»´° °»®­±²­ ¿¹»­ ëë «²´·³·¬»¼ °®¿½¬·½» ¬·³» ±«¬­·¼» ±º ½´¿­­ô ¹´¿¦»­ô º·®·²¹ º»»­ ¿²¼ ¿²¼ ±´¼»® ·³°®±ª» ¬¸»·® ¼®·ª·²¹ ­µ·´´­ ©¸·´» ¬»¿½¸·²¹ ¬¸»³ ¸±© ¬¿¨ò øß¼¼·¬·±²¿´ ½´¿§ ·­ üìîòìë ©¸·½¸ ·²½´«¼»­ îë ´¾­òô ¹´¿¦»­ô ¬± ¿ª±·¼ ¿½½·¼»²¬­ ¿²¼ ¬®¿ºº·½ ª·±´¿¬·±²­ò ײ­¬®«½¬±®­ ¿®» ¬®¿·²»¼ º·®·²¹ ú ¬¿¨ò÷ Þ®·²¹ ¿ ©±®µ ­¸·®¬ ¬± ¬¸» º·®­¬ ½´¿­­ò ײ­¬®«½¬±® ±® ª±´«²¬»»®­ò ̸®»» §»¿® ¿«¬± ·²­«®¿²½» ¼·­½±«²¬ ¿ª¿·´¿¾´» «°±² ¿­­·­¬¿²¬ ©·´´ ¬»¿½¸ é ©»»µ­ò ͬ«¼»²¬­ ©·´´ ©±®µ ·²¼»°»²¼»²¬´§ ½±³°´»¬·±² ±º ½±«®­»ò ±²» ©»»µ ¼«®·²¹ ½´¿­­ ¬·³»ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üïïðòððñè Ò± ½´¿­­ ±® ´¿¾ «­» ¬¸» ©»»µ ±º Ü»½»³¾»® îêò Í»­­·±²­ò Ú±«® ر«® λº®»­¸»® Ú±® °»®­±²­ ©¸± ¸¿ª» ½±³°´»¬»¼ Ý´¿­­»­ îc ¸±«®­ò ײ­¬®«½¬±® ݸ¿¼ò ¬¸» »·¹¸¬ ¸±«® ³¿¬«®» ¼®·ª·²¹ ½±«®­» ©·¬¸·² ¬¸» °®»½»¼·²¹ ¬¸®»» Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý §»¿®­ò Ì«»­ò Í»°¬ò ïí êæíð °ò³ò ÝÝ ïíèíï ÜßÌÛ ÜßÇ Ì×ÓÛ Ì«»­ò Ò±ªò è êæíð °ò³ò ÝÝ ïíèíî Í»°¬òé É»¼²»­¼¿§ èæíð ¿ò³ò ó ïîæíð °ò³ò Ò±ªò î É»¼²»­¼¿§ èæíð ¿ò³ò ó ïîæíð °ò³ò ÐÑÌÌÛÎÇ ×ÒÌÛÎÓÛÜ×ßÌÛñßÜÊßÒÝÛÜ Ü»½ò é É»¼²»­¼¿§ èæíð ¿ò³ò ó ïîæíð °ò³ò Ü»­·¹²»¼ º±® ¿¼ª¿²½»¼ ­¬«¼»²¬­ ©¸± ¿®» °®±º·½·»²¬ ·² ¬¸®±©·²¹ô Ö¿²ò ïî É»¼²»­¼¿§ èæíð ¿ò³ò ó ïîæíð °ò³ò ¸¿²¼ ¾«·´¼·²¹ ¿²¼ ¹´¿¦·²¹ò ̸» ·²­¬®«½¬±® ©·´´ ¾» ·² ¬¸» ´¿¾ ¬¸®»» ¬·³»­ ¼«®·²¹ ¬¸» »·¹¸¬ó©»»µ ­»­­·±²ò ̸·­ ·­ ¿² ·¼»¿´ Û·¹¸¬ ر«® Ì®¿·²·²¹ Ú±® °»®­±²­ ©¸± ¸¿ª» ²»ª»® ¬¿µ»² º±®³¿¬ º±® °¿®¬·½·°¿²¬­ ©¸± ©¿²¬ ¬± ©±®µ ·²¼»°»²¼»²¬´§ §»¬ ²»»¼ ­±³» ·²­¬®«½¬·±² »·¬¸»® ·² ²»© ¬»½¸²·¯«»­ ±® ©·¬¸ °®±¾´»³ ¬¸¿² ¬¸®»» §»¿®­ò ­±´ª·²¹ò ﮬ·½·°¿²¬­ ©·¬¸ ´»­­ ¬¸¿² ì §»¿®­ »¨°»®·»²½» ³¿§ ÜßÌÛÍ ÜßÇÍ Ì×ÓÛ ®»¹·­¬»® ¿¬ ¬¸» ¼·­½®»¬·±² ±º ¬¸» ·²­¬®«½¬±®ò λ¹·­¬®¿¬·±² º»» ѽ¬ò ì ú ë Ì«»­ò ú É»¼ò ëæððóçæðð °ò³ò ·²½´«¼»­ îë ´¾­ò ±º ½´¿§ô ¹´¿¦»­ô º·®·²¹ ¿²¼ ¬¿¨ò Ú±® ¸»¿ª§ ÎÛÙ×ÍÌÎßÌ×ÑÒ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ °®±¼«½¬·±²ô »¿½¸ ¿¼¼·¬·±²¿´ îë ´¾­ò ±º ½´¿§ ·­ üìîòìëô ©¸·½¸ λ¹·­¬»® ¿¬ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ô êíðï ͸·²¹´» ·²½´«¼»­ ¹´¿¦»­ô º·®·²¹ ú ¬¿¨ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üïïðòððñè Ý®»»µ 婧ò Ï«»­¬·±²­ô ½¿´´ éêíóëêçóíìððò ׺ ½´¿­­ ·­ º«´´ô ©» Ò± ½´¿­­ ±® ´¿¾ «­» ¬¸» ©»»µ ±º Ü»½»³¾»® îêò Í»­­·±²­ò ß¼ª¿²½»¼ ®»¹·­¬®¿¬·±² ®»¯«·®»¼ ©·´´ °«¬ §±« ±² ¬¸» ©¿·¬´·­¬ò c Ý´¿­­»­ î ¸±«®­ò ײ­¬®«½¬±® ݸ¿¼ò ¾§ ³¿·´ ±® ·² °»®­±²å ²± ©¿´µó·²­ ¼¿§ ±º ½´¿­­ò Ó¿µ» ½¸»½µ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý øÝ¿­¸ ²±¬ ¿½½»°¬»¼ò÷ ±® ³±²»§ ±®¼»® °¿§¿¾´» ¬± ßßÎÐò Ó±²ò Í»°¬ò ïî êæíð °ò³ò ÝÝ ïíèíí Ý´¿­­ ´±½¿¬·±² Ý®±­­·²¹­ô êîðï Ò Ô·´¿½ Ü®·ª»ô ­±«¬¸ »²¬®§ò Ó±²ò Ò±ªò é êæíð °ò³ò ÝÝ ïíèíì Ý®±­­·²¹ ®»­·¼»²¬­ ³¿§ ®»¹·­¬»® ©·¬¸ ¬¸» ³¿²¿¹»®ô ­°¿½» ÐÑÌÌÛÎÇ ÔßÞ ßÒÜ Ú×Î×ÒÙ ÐÎ×Ê×ÔÛÙÛÍ °®±ª·¼·²¹ò ̸¿²µ­ ¬± ¬¸» Ó¿²¿¹»³»²¬ º±® °®±ª·¼·²¹ ¬¸·­ ­·¬»ò ͳ±µ·²¹ °®±¸·¾·¬»¼ò Ú±® °»®­±²­ ©¸± ¸¿ª» ½±³°´»¬»¼ ¿ °±¬¬»®§ ½´¿­­ ¿¬ ¬¸» Ú±® ¿¼¼·¬·±²¿´ ½´¿­­»­ ·² ¬¸» ¿®»¿ô ½¿´´ ¬¸» ßßÎÐ ±ºº·½» ¿¬ ½±³³«²·¬§ ½»²¬»® ±® ¸¿ª» ¸¿¼ °®»ª·±«­ »¨°»®·»²½» ¿²¼ ¿®» çëîóèëèóçðìðô Ó±²¼¿§ ¬¸®±«¹¸ Ú®·¼¿§ô ç ¿ò³òóì °ò³ò º¿³·´·¿® ©·¬¸ ¬¸» »¯«·°³»²¬ò Ô¿¾ ³¿§ ¾» «­»¼ ±² ¿² «²´·³·¬»¼ ¾¿­·­ ±¬¸»® ¬¸¿² ½´¿­­ ¬·³»­ ¿²¼ ­¬«¼»²¬­ ³¿§ ¸¿ª» °·»½»­ º·®»¼ ·² ¬¸» »·¹¸¬ó©»»µ °»®·±¼ò ̸» ´¿¾ °®±¹®¿³ ·­ ¼»­·¹²»¼ º±® ·²¼·ª·¼«¿´­ ©¸± ©¿²¬ ¬± ©±®µ ·²¼»°»²¼»²¬´§ò λ¹·­¬®¿¬·±² º»» Í»°¬»³¾»® îî ú îí ç ¿ò³òóì °ò³ò êíïç ˲·¬§ ߪ» Ò ·²½´«¼»­ îë ´¾­ò ±º ½´¿§ô ¹´¿¦»­ô º·®·²¹ ¿²¼ ¬¿¨ò øß¼¼·¬·±²¿´ ½´¿§ Ю±½»»¼­ º®±³ ¬¸» ¾±±µ ­¿´» ¸»´° ­«°°±®¬ ¬¸» ¿²²«¿´ ·­ üìîòìë ©¸·½¸ ·²½´«¼»­ îë ´¾­òô ¹´¿¦»­ô º·®·²¹ ¿²¼ ¬¿¨ò÷ ­½¸±´¿®­¸·°­ ¬¸¿¬ ¿®» ¹·ª»² ¬± Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ­»²·±® ¹·®´­ ß®®¿²¹» §±«® ±©² ¬·³» ¬± ©±®µ ·² ¬¸» ´¿¾ ¼«®·²¹ ¬¸» »·¹¸¬ ¹®¿¼«¿¬·²¹ º®±³ ¸·¹¸ ­½¸±±´ ¬± º«®¬¸»® ¬¸»·® ¸·¹¸»® »¼«½¿¬·±²ò ©»»µ­ò Ò± ·²­¬®«½¬·±²ò Ò»© ´¿¾ °¿®¬·½·°¿²¬­ ³»»¬ ©·¬¸ ¬¸» ·²­¬®«½¬±® º±® ¿² ±®·»²¬¿¬·±²å ½¿´´ éêíóëêçóíìðë º±® ¿² °«¦¦´»­ º±® ¬¸» ­¿´»ô ½¿´´ éêíóìîèóìðîíò Ô¿¾ ½´±­»¼ ©»»µ ±º Ü»½»³¾»® îêò ¿°°±·²¬³»²¬ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üïðêòêëñè É»»µ­ò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ Í°±²­±®»¼ ¾§ ¬¸» ݱ³³«²·¬§ ß½¬·ª·¬·»­ô λ½®»¿¬·±² ú É»»µ ±º Í»°¬ò ïî ̱ ¾» ¿®®¿²¹»¼ ÝÝ ïíèíë ²¼ Í»®ª·½»­ Ü»°¿®¬³»²¬ò Ó»»¬·²¹­ ¿®» ¬¸» î Ì«»­¼¿§ ±º ¬¸» É»»µ ±º Ò±ªò é ̱ ¾» ¿®®¿²¹»¼ ÝÝ ïíèíê ³±²¬¸ ¿¬ ï °ò³ò ¿¬ ¬¸» ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ò ̸» ½´«¾ °®±³±¬»­ ­±½·¿´ô ½«´¬«®¿´ ¿²¼ ½·ª·½ ¿½¬·ª·¬·»­ º±® ©±³»²ò ß²²«¿´ ¼«»­ ÞÎÑÑÕÔÇÒ ÝÛÒÌÛÎ ÐØÑÌÑ ÝÑÒÌÛÍÌ üïîò Ó±²¬¸´§ ³»»¬·²¹­ ¿®» ·²º±®³¿¬·ª» ©·¬¸ »²¬»®¬¿·²·²¹ Ю±³±¬» ¬¸» ¾»¿«¬§ ¿²¼ ¼·ª»®­·¬§ ±º ¬¸» °»±°´» ¿²¼ °´¿½»­ ±º Í»°¬ò ïí Ò±±² °®±¹®¿³­ò Ö±·² «­ ±² ¿¬ º±® ±«® º¿´´ µ·½µó±ºº ú Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ³»¼·«³ ±º °¸±¬±¹®¿°¸§ò Ñ°»² ¬± ©»´½±³» ´«²½¸»±²ò Ò±²ó³»³¾»®­ ¿®» ©»´½±³»å ½±­¬ ·­ üéò ¿³¿¬»«® ¿²¼ °®±º»­­·±²¿´ °¸±¬±¹®¿°¸§ »²¬¸«­·¿­¬­ò DZ«¬¸ Ó±²¬¸´§ ¬®·°­ ±ºº»®»¼ ¬± ³»³¾»®­å ¼»¬¿·´­ ¿ª¿·´¿¾´» ¿¬ »²¬®·»­ô ¿¹»­ ïé ú «²¼»®ô ©·´´ ¾» ¶«¼¹»¼ ­»°¿®¿¬»´§ò ³»»¬·²¹­ò Í»°¬ò îè ß º±«® ½±«®­» ¹±«®³»¬ ´«²½¸ ¿¬ Ì»½¸²·¯«» Ý¿¬»¹±®·»­æ ݱ³³«²·¬§ñλ½®»¿¬·±²ô Ò¿¬«®»ôÜ·­¬·²½¬´§ λ­¬¿«®¿²¬ ¿¬ Ô» ݱ®¼±² Þ´»« ú ­¬±° ¿¬ ß¾¼«´´¿¸ ݸ±½±´¿¬»­ò Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ôØ·­¬±®·½ °¸±¬±­ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ѽ¬ò îé Ü»¿¼´·²»æ ѽ¬±¾»® ïëô îðïïò Ю»¹²¿²¬ô ´«²½¸ ¿¬ ͬ«³¾´» ײ² îò Ü»½ò ï Ø·­¬±®§ ̸»¿¬®» ¬± Ѻº·½·¿´ ®«´»­ô °®·¦»­ ¿²¼ ·²­¬®«½¬·±²­ ¿ª¿·´¿¾´» ¿¬ Í»» ¬¸» ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»® ú ¬¸» Ý»²¬»²²·¿´ ©»¾­·¬» ß Ó·¹¸¬§ Ú±®¬®»­­ ·­ Ñ«® Þ¿­»³»²¬ ¿¬ д§³±«¬¸ д¿§¸±«­» ©©©ò¾½ïð𧻿®­ò±®¹ ¿¬ ò ©·¬¸ ´«²½¸ ¿¬ Ù®»»² Ó·´´ò Ú±® ³±®» ·²º±ô ½¿´´ éêíóìîèóìðîíò ÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØ ïì ݱ³³«²·¬§ Ì®·°­¬»®­ ·­ º±® °»±°´» ©¸± »²¶±§ ¹»¬¬·²¹ ¿©¿§ ¿²¼ ³»»¬·²¹ ²»© º®·»²¼­ò É» ´·ª» ·² ¿² ¿®»¿ ¬¸¿¬ ±ºº»®­ ¿ ³«´¬·¬«¼» ±º º«² ¿²¼ »¼«½¿¬·±²¿´ ±°°±®¬«²·¬·»­ÿ Ñ«® ¬®·°­ ¿´´±© §±« ¬± »¿¬ ¿¬ ©±²¼»®º«´ ®»­¬¿«®¿²¬­ ú »¨°»®·»²½» ¿ ¸±­¬ ±º ®»³¿®µ¿¾´» ®»½®»¿¬·±²¿´ ¿½¬·ª·¬·»­ò Ó±¬±® ½±¿½¸ ¾«­»­ ¼»°¿®¬ ú ®»¬«®² ¬± Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®å ¿² »­½±®¬ ¿½½±³°¿²·»­ ¿´´ ¬®·°­ò ÎÛÙ×ÍÌÎßÌ×ÑÒ º±® ¬®·°­ ²±© ·² °®±¹®»­­ ©©©ò½·¬§±º¾®±±µ´§²½»²¬»®ò±®¹ ¾§ ³¿·´ ±® ·² °»®­±²ô ±²´·²» ¿¬ ±® °¸±²» ©·¬¸ Ê·­¿ ±® ɸ»² ®»¹·­¬»®·²¹ º±® ­±³»±²» »´­»ô °´»¿­» ¸¿ª» ½±®®»½¬ ­°»´´·²¹ ±º ¬¸»·® ²¿³»ô ½±®®»½¬ ¿¼¼®»­­ ú °¸±²» ²«³¾»®ò Ó¿­¬»®Ý¿®¼ò Ü»¿¼´·²» ¼¿¬»­ ´·­¬»¼ ¿®» ±² ¿ ­°¿½»ó°»®³·¬¬·²¹ ¾¿­·­ ±²´§ò λº«²¼­ ¹·ª»² ±²´§ ·º ¬®·° ·­ ½¿²½»´»¼ ±® ¿ ­«¾­¬·¬«¬» ½¿² ¾» º±«²¼ ¬± ¬¿µ» ÚÑÎ ÐÛÎÍÑÒÍ ÌÎßÊÛÔ×ÒÙ ßÔÑÒÛ §±«® °´¿½»ò λº«²¼­ ­«¾¶»½¬ ¬± üë ­»®ª·½» º»» ±® íû ±º ¬¸» º»» º±® »¨¬»²¼»¼ ¬®·°­ò ɱ«´¼ §±« ´·µ» ¬± ¹± ±² ¿ ¼¿§ ±«¬·²¹ ±® »¨¬»²¼»¼ ¬®·° ¾«¬ ¿®» ¸»­·¬¿²¬ ¬± ­·¹² «°á ̸» ݱ³³«²·¬§ Ì®·°­¬»® ­¬¿ºº ©±«´¼ ´·µ» ¬± ¸»´° °«¬ §±« ·² ¬±«½¸ ©·¬¸ ±¬¸»®­ò ׺ ·²¬»®»­¬»¼ ·² º·²¼·²¹ ±«¬ ³±®»ô ½¿´´ Õ¿¬¸§ ¿¬ éêíóëêçóíìðëò Ú«²ÿ Ò±ª»³¾»® í ß°°´»­ô Í»°¬»³¾»® îî ͽ¿®»½®±© Ú»­¬·ª¿´ É·²» ú ݸ±½±´¿¬»­ Þ»´´» д¿·² Í·²½» ïçìè ¬¸» ß¿³±¼¬ º¿³·´§ ¸¿­ ²«®¬«®»¼ ¬¸» º·²»­¬ ¿°°´»­ ¿²¼ ·²ª·¬»­ §±« ¬± ¬«®² ¾¿½µ ¬¸» ¬·³» ¿²¼ ߺ¬»®©¿®¼­ ©¿´µ ¬± ¬¸» ¾¿µ»®§ô ¹»²»®¿´ ­¬±®»ô ±®½¸¿®¼ ­¿³°´» ¬¸» ¹±±¼ ´·º» ¿¬ ¬¸»·® °·½¬«®»­¯«» ¯«¿·²¬ ¿°°´» º¿®³ò Í»» ¿²¼ º»­¬·ª¿´ ¹®±«²¼­ò ß­ §±« ©¿´µô §±« ©·´´ ­»» ±ª»® ¬¸» ïèèðù­ ¾¿®²­ô ¹®¿²¿®§ô ¿°°´» ­¬±®¿¹» ¿²¼ °®»°¿®¿¬·±² ¾¿®²­ô ïð𠸿²¼ó½®¿º¬»¼ ­½¿®»½®±©­ò Û²¶±§ ¿ ©¿¹±² ®·¼» ¬± °·½µ ¿°°´»­ ú °«³°µ·²­ò ݱ­¬ üìçñ°»®­±² ·²½´«¼»­ ´«²½¸ô ¿¼³·­­·±² ¬± ª·²»§¿®¼ ±² ­·¬»ÿ Ì¿­¬» ¿©¿®¼ó©·²²·²¹ ´±½¿´ ©·²»­ô ¹®±©² ¿²¼ º»­¬·ª¿´ ¹®±«²¼­ô ©¿¹±² ®·¼»ô ±®½¸¿®¼ °·½µ·²¹ô ¬¿¨ô ¹®¿¬«·¬§ô ª·²¬»¼ ®·¹¸¬ ¿¬ ¬¸» ±®½¸¿®¼ò Ô«²½¸ ·­ ¿¬ ¬¸» Ô±©»´´ ײ² ¾»¬¬»® ¬®¿²­°±®¬¿¬·±² ú »­½±®¬ò ß°°®±¨·³¿¬» ¬·³» ïðæïë ¿ò³òóíæíð °ò³ò Í»°¬ò îô ®»¹·­¬®¿¬·±² ¼»¿¼´·²»ò ß½¬·ª·¬§ ýïíêðèò ¬± ´±±µ ¿¬ ­±³» ±º ¬¸» ¹«»­¬®±±³­ ·² ¬¸·­ ´«­¸ ¿²¼ »´»¹¿²¬ ¸±¬»´ ¬¸¬¸ º«®²·­¸»¼ ·² ïç ¿²¼ îð ½»²¬«®§ ­¬§´»ò Ô«²½¸ ·­ ¬¸»·® ­·¹²¿¬«®» ѽ¬±¾»® ïï Ù®»»² Ô¿µ» Ý®«·­» ½¸·½µ»² ¿´¿ µ·²¹ô ª»¹»¬¿¾´»­ô ­³¿´´ ¼»­­»®¬ ¿²¼ ¾»ª»®¿¹»ò Ñ«® É» ¸»¿¼ ©»­¬ ¬± ¬¸» É·´´³¿® ¿®»¿ º±® ¿² »¿®´§ ´«²½¸ ¿¬ ¬¸» Ñ¿µ º·²¿´ ­¬±° ©·´´ ¾» ¿¬ ¬¸» ݸ¿¬»¿« ͬò Ý®±·¨ º±® ¿ ­°»½·¿´ λ­¬¿«®¿²¬ ©¸»®» §±« ©·´´ »²¶±§ ¿ ©±²¼»®º«´ ³»¿´ ·² ¿ ½¸±½±´¿¬»ô ½¸»»­» ¿²¼ ©·²» °®»­»²¬¿¬·±²ò ߺ¬»® ¬¸» ¬¿­¬·²¹ô ¬±«® °·½¬«®»­¯«» ´±½¿¬·±² ²»­¬´»¼ ¾»¬©»»² ¬©± ´¿µ»­ ±² Û¿¹´» Ý®»»µ ¬¸» ½»´´¿®ô °®±¼«½¬·±² ®±±³ô ¿®¬ ¹¿´´»®§ ¿²¼ ¹®»¿¬ ¸¿´´ò ݱ­¬ üêíñ Ù±´º ݱ«®­»ò ߺ¬»® ´«²½¸ ©» ¬¿µ» ¿ ­¸±®¬ ¬®·° ¬± ¾»¿«¬·º«´ Ù®»»² °»®­±² ·²½´«¼»­ ¬®¿²­°±®¬¿¬·±²ô ´«²½¸»±²ô ¬¿­¬·²¹­ô ¹®¿¬«·¬·»­ô Ô¿µ» ¿²¼ ¾±¿®¼ ±«® ¸±«­»¾±¿¬ º±® ¿ ®»´¿¨·²¹ ½®«·­» ·² ¬¸» ѽ¬±¾»® ¬¿¨ ¿²¼ »­½±®¬ò ß°°®±¨·³¿¬» ¬·³» çæïë ¿ò³òóìæíð °ò³ò ½´·³¿¬» ½±²¬®±´´»¼ ½¿¾·²ò Û²¶±§ ¬¸» ­±«²¼­ ±º ©·´¼´·º» ¿²¼ ½®·­° ïéô ®»¹·­¬®¿¬·±² ¼»¿¼´·²»ò ß½¬·ª·¬§ ýïíéíéò ½±´±®­ ±º º¿´´ ¿­ ¬¸» ¸±«­»¾±¿¬ ¹´·¼»­ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ©¿¬»®ò ݸ±±­»æ ýïóл¬·¬» ê ±¦ ¬±° ­·®´±·²ô ýîóп² º®·»¼ É¿´´»§»ô ýíó Ü»½»³¾»® í Ø¿´´»´«¶¿¸ÿß®¼»² Ø·´´­ ݸ·½µ»² ¾®»¿­¬ ©·¬¸ ³«­¸®±±³ ß´º®»¼± ½®»¿³ ­¿«½»ò Û²¬®7»­ õÜÑÑØÑÈÓÜÕ ¿¬ Ò±®¬¸ Ø»·¹¸¬­ Ô«¬¸»®¿² ݸ«®½¸ ·­ ¿ ³«­·½¿´ ·²½´«¼» ¹®»»² ­¿´¿¼ô °±¬¿¬±ô ª»¹»¬¿¾´»ô ®±´´­ ¿²¼ ¾»ª»®¿¹»ò ß² ½»´»¾®¿¬·±² ±º ¬¸» ¾·®¬¸ ±º Ö»­«­ò É·¬¸ ¿ ½¿­¬ ±º íððô ¬¸» ­¬±®§ ¿º¬»®²±±² ¬®»¿¬ ±º ½±±µ·»­ ¿²¼ ´»³±²¿¼» ©·´´ ¾» °®±ª·¼»¼ ±² ¬¸» ©·´´ «²º±´¼ ¾»º±®» §±«® »§»­ ¬¸®±«¹¸ ¼®¿³¿ô ¼¿²½·²¹ ¿²¼ ·½» ½®«·­»ò ݱ­¬ üêéñ°»®­±² ·²½´«¼»­ ¬®¿²­°±®¬¿¬·±²ô ´«²½¸ô ½®«·­»ô ­µ¿¬·²¹ÿ ̸·­ ±®·¹·²¿´ °®±¼«½¬·±² ·­ ¿ º¿­¬ °¿½»¼ô º«²ô ¶±§º«´ ¬®»¿¬ô ¹®¿¬«·¬·»­ô ¬¿¨ ú »­½±®¬ò ß°°®±¨ò ¬·³» èæìë ¿ò³òóìæìë °ò³ò ½»´»¾®¿¬·±² º«´´ ±º ­¬«²²·²¹ ¸±´·¼¿§ ³«­·½ ¿²¼ ¿ º»© ­«®°®·­»­ÿ Í»°¬»³¾»® ïêô ®»¹·­¬®¿¬·±² ¼»¿¼´·²»ò ß½¬·ª·¬§ ýïíéíëò Û²¶±§ ¿² »´»¹¿²¬ ¾«ºº»¬ ¿²¼ °®»ó­¸±© ³«­·½ ¬¸¿¬ ©·´´ ·²­°·®» üêìñ°»® °»®­±² ·²½´«¼»­ ¬®¿²­°±®¬¿¬·±²ô ¾«ºº»¬ô °»®º±®³¿²½»ô ѽ¬±¾»® ïç ¬¿¨ô ¹®¿¬«·¬§ ¿²¼ »­½±®¬ò ß°°®±¨·³¿¬» ¬·³» ïîæïëóìæíð °ò³ò ѽ¬±¾»® íïô ®»¹·­¬®¿¬·±² ¼»¿¼´·²»ò ß½¬·ª·¬§ ýïíéíèò ó Ü»½»³¾»® ïí óͬò п«´ ر¬»´ ­°»²¼ ±² ¬¸» ³¿½¸·²»­ò DZ« ³¿§ ¿´­± °«®½¸¿­» ¿ ¶«·½§ ¸±¬ ¼±¹ ¬¿µ»­ °´¿½» ¾»º±®» ¿ ´·ª» ¿«¼·»²½» ·² ¬¸» º¿³±«­ Ю±³»²¿¼» ¿¬ ¬¸» ­¿²¼©·½¸ ­¬¿²¼ º±® ëð~ ¿²¼ ¿®» »´·¹·¾´» º±® ¬¸» üëð ׺ §±« ¼± ²±¬ ¸¿ª» ¿ ÌÔÝ ½¿®¼ ¿²¼ ©±«´¼ Þ¿´´®±±³ ±º ¬¸» ´»¹»²¼¿®§ Í¿·²¬ п«´ ر¬»´ò DZ« ©·´´ ¬®¿ª»´ ¼®¿©·²¹ ¿¬ Ò±±²ò ¾¿½µ ·² ¬·³» ©¸»² ®¿¼·± ©¿­ µ·²¹ ¿²¼ ¿ ´·ª» ¾®±¿¼½¿­¬ ©¿­ ¿ ´·µ» ±²»ô ¬»´´ «­ ©¸»² §±« ®»¹·­¬»®å ¬¸» ½¿®¼ ·­ ¬¸» ±²´§ ¬¸®·´´ ±º ¿ ´·º»¬·³»ò ß º»­¬·ª» ¬¸®»» ½±«®­» ´«²½¸ ½®»¿¬»¼ ¾§ ¬¸» É» ©·´´ º±®©¿®¼ ¬¸·­ ·²º±®³¿¬·±² ¬± ¬¸» ½¿­·²± ·² ¿¼ª¿²½» ¿²¼ §±«® ½¿®¼ ©·´´ ¾» ©¿·¬·²¹ º±® §±«ò Þ®·²¹ §±«® º®·»²¼­ ±°»² ¬± ¿´´ ¿¼«´¬­ò »ºº»½¬­ ¿²¼ ¬±²­ ±º º«²ò ݱ­¬ üêéñ°»®­±² ·²½´«¼»­ ¬®¿²­°±®¬¿¬·±²ô Ó·²·³«³ ±º ìð °»±°´»ò ݱ­¬ üêñ°»®­±² ·²½´«¼»­ ³±¬±® ½±¿½¸ô ®¿¼·± ­¸±©ô ½¸»º ½®»¿¬»¼ ´«²½¸ô ¬¿¨ô ¹®¿¬«·¬§ ¿²¼ »­½±®¬ò »­½±®¬ô üë ±² §±«® ½¿®¼ °´«­ ¿² ¿¼¼·¬·±²¿´ üë ±² §±«® ½¿®¼ º±® Ò±ª»³¾»® ïìô ®»¹·­¬®¿¬·±² ѽ¬±¾»® ïïô ß°°®±¨·³¿¬» ¬·³» ïîæìëóìæíð °ò³ò °»®­±²­ ¿¹»­ ëðõò ß°°®±¨·³¿¬» ¬·³» ç ¿ò³òóë °ò³ò ¼»¿¼´·²»ò ß½¬·ª·¬§ ýïíéíç ®»¹·­¬®¿¬·±² ¼»¿¼´·²»ò ß½¬·ª·¬§ ýïíéíêò ëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖ ïë Ú×ÊÛ Ý×Ì×ÛÍ ÌÎßÒÍÐÑÎÌßÌ×ÑÒ ÐÎÑÊ×ÜÛÍ ¬¸» ´·ª»­ ±º ¾±±³»®­ ú ¾»§±²¼ ¿²¼ ¬¸»·® º¿³·´·»­ ¾§ Î×ÜÛÍ ÚÑÎ ÍÐÛÝ×ßÔ ÜÛÍÌ×ÒßÌ×ÑÒ °®±ª·¼·²¹ ¯«¿´·¬§ ½´¿­­»­ ¿²¼ °®±¹®¿³­ô ¬®·°­ô ½±³³«²·¬§ ѽ¬±¾»® é ÓÒ ß®¾±®»¬«³ Ú¿´´ Í°´»²¼±®ÿ λ¹·­¬»® º±® ß®¾±®»¬«³ ©·¬¸ Ò»© ر°» λ½®»¿¬·±² ¿¬ Ï«»­¬·±²­ô ½¿´´ Õ¿¬¸§ô Ю±¹®¿³ Í«°»®ª·­±® ¿¬ éêíóëêçóíìððò éêíóëíïóëïëï ©·¬¸ Ê·­¿ ±® Ó¿­¬»®Ý¿®¼å ¾§ ³¿·´ ±® ©¿´µó·²ò λ¹·­¬®¿¬·±² ¾¿­»¼ ±² ­°¿½» ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ò ݱ­¬ üïðñ°»®­±² ·²½´«¼»­ ¿¼³·­­·±²ô ¹«·¼»¼ ©¿´µ·²¹ ¬±«®ô »­½±®¬ ú ­¬±° ¿¬ ß°°´» ر«­»ò Ô«²½¸ ½±­¬ ¿¬ ß®¾±®»¬«³ ú ¿°°´» °«®½¸¿­» ¿®» ±² §±«® ±©²ò Í»°¬ò îêô ®»¹·­¬®¿¬·±² ¼»¿¼´·²»ò ¾«­ °·½µ«° ¿¬ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ݱ³³«²·¬§ çæðë ¿ò³ò Ý»²¬»® ©·¬¸ ê ±® ³±®» °»±°´»ò ׺ ¬¸» ³·²·³«³ ·­ ²±¬ ³»¬ô Ú×ÊÛ Ý×Ì×ÛÍ ÌÎßÒÍÐÑÎÌßÌ×ÑÒ ÐÎÑÙÎßÓ °¿®¬·½·°¿²¬­ ©·´´ ¾» ¹·ª»² ¬¸» ½¸±·½» ±º ¿ α¾¾·²­¼¿´»ô Ý®§­¬¿´ ±® Ò»© ر°» °·½µ«°ò ̸» ®±«²¼ ¬®·° º¿®» ·­ î °«²½¸»­ º®±³ Ì®¿²­°±®¬¿¬·±² ·­ ±ºº»®»¼ º±® °»®­±²­ ê𠧻¿®­ ¿²¼ ±´¼»® º®±³ °¿­­ ½¿®¼ ±® üé ½¿­¸ °¿§¿¾´» ¬± ¬¸» ¼®·ª»® ¬¸» ¼¿§ ±º ¬¸» ¬®·°ò ¿°¿®¬³»²¬ ½±³°´»¨»­ ú ¸±³»­ò ײº±®³¿¬·±² ú λ­»®ª¿¬·±²­ Ó±²¼¿§ ó Ú®·¼¿§ éêíóëíïóïîëç λ¹«´¿® Ü»­¬·²¿¬·±² Ú¿®»æ üíòëð °»® ®±«²¼ ¬®·° ©·¬¸ °«²½¸ Ú±® ¬®·°­ ´·­¬»¼ ¾»´±©ô ®»¹·­¬»® ©·¬¸ Ú·ª» Ý·¬·»­ °¿­­ ½¿®¼ ±® üì ½¿­¸ò Ó·²·ó½±¿½¸ ¬®¿²­°±®¬¿¬·±² ¬± Ý·¬§ Ì®¿²­°±®¬¿¬·±² ¿¬ éêíóëíïóïîëçò λ¹«´¿® ¼»­¬·²¿¬·±² º¿®»å ­°±²­±®»¼ °®±¹®¿³­ ¿¬ ¬¸» Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ݱ³³«²·¬§ ­»» ·²º±®³¿¬·±² ¬± ¬¸» ´»º¬ò Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ô ¹®±½»®§ô ³¿´´­ ¿²¼ ¼·­½±«²¬ ­¬±®»­ò и¿®³¿½§ ¿²¼ Ý»²¬»® °·½µ«°­ ©·¬¸ ê ±® ³±®» °»±°´»ò ¾¿²µ·²¹ ±°°±®¬«²·¬·»­ ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» ¿¬ ­±³» ­¬±®»­ò ßÚÌÛÎÒÑÑÒ Ê×ÊßÝÛ ÝÑÒÝÛÎÌ Í°»½·¿´ Ü»­¬·²¿¬·±² Ú¿®»æ Í»» ·²º±®³¿¬·±² ´·­¬»¼ ¬± ®·¹¸¬ò ѽ¬ò îé ̸» Ô¿²¼³¿®µ Ý»²¬»® º®»» ½±²½»®¬ ·­ ­°±²­±®»¼ ¾§ Ò± ±²» ·­ ¼»²·»¼ ¿ ®·¼» ¼«» ¬± ¬¸» ·²¿¾·´·¬§ ¬± °¿§ ¬¸» º«´´ º¿®»ò Ú±® ¿­­·­¬¿²½»ô °´»¿­» ½±²¬¿½¬ η¬¿ éêíóëíïóïîéìò Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® °·½µ «°ò ÐÎ×ÍÓ ÛÈÐÎÛÍÍ ÌÎßÒÍÐÑÎÌßÌ×ÑÒ éêíóëîçóïîëî ÍÛÒ×ÑÎÍ ×Ò Ó×ÒÜ Ó±²¼¿§ ó Ú®·¼¿§ éæíð ¿ò³òóìæðð °ò³ò Ò±ªò è ïçêèæ ̸» Ç»¿® ¬¸¿¬ α½µ»¼ ¬¸» ɱ®´¼ ÓÒ ¿²§¬·³» Ø·­¬±®§ Ý»²¬»®ò Þ¿­»¼ ±² ±®¿´ ¸·­¬±®·»­ º®±³ ¬¸» ¹»²»®¿¬·±² Û¨°®»­­ ¾«­»­ ®«²æ ©¸± ½¿³» ±º ¿¹» ¼«®·²¹ ¬¸¿¬ ½¸¿±¬·½ô ·²½®»¼·¾´» §»¿®ò ׺ §±« Ó±²òóÚ®·òèæðð ¿ò³òóìæðð °ò³ò ú Í«²ò èæðð ¿ò³òóÒ±±² ©·­¸ ¬± ¬±«® ³«­»«³ »¨¸·¾·¬­ô ¬¸» ½±­¬ ·­ üèò Ô«²½¸ ·­ ±² §±«® Ô»¿ª» ²¿³»ô °¸±²» ²«³¾»®ô §±«® ¿¼¼®»­­ô ¼»­¬·²¿¬·±² ¿¼¼®»­­ô ±©² ¿¬ ¬¸» Ó·²²»­±¬¿ Ý¿º7ò ·²½´«¼·²¹ ½·¬§ô ¼¿¬» ¿²¼ ¬·³» ±º ¿°°±·²¬³»²¬ò ÚÑÎËÓ ú ÌØÛ ÚÑÎÕ Ú±® ®»­·¼»²¬­ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ô α¾¾·²­¼¿´»ô Ý®§­¬¿´ô ̸» É»­¬³·²­¬»® ̱©² Ø¿´´ Ú±®«³ »²¹¿¹»­ ¬¸» °«¾´·½ ·² Ò»© ر°» ¿²¼ Ù±´¼»² Ê¿´´»§ò ®»º´»½¬·±² ¿²¼ ¼·¿´±¹«» ±² µ»§ ·­­«»­ ±º ±«® ¼¿§ º®±³ ¿² »¬¸·½¿´ Ì®¿²­°±®¬¿¬·±² ·­ °®±ª·¼»¼ ¬± ³»¼·½¿´ô °»®­°»½¬·ª»ò Ü·­¬·²¹«·­¸»¼ ­°»¿µ»®­ ¸¿ª» »¨°´±®»¼ ·­­«»­ ·² ¼»²¬¿´ ¿°°±·²¬³»²¬­ ¿²¼ ±¬¸»® ´±½¿¬·±²­ ·² ¬¸»­» ½·¬·»­ò °±´·¬·½­ô °«¾´·½ °±´·½§ô ¶±«®²¿´·­³ô ¿®¬­ô ´·¬»®¿¬«®»ô ®»´·¹·±²ô ̸» º¿®» ·­ üê °»® ®±«²¼ ¬®·° ±® üí ±²» ©¿§ò ѽ¬ò îð »¼«½¿¬·±²ô ¾«­·²»­­ ¿²¼ ³±®»ò Ö±·² «­ Û½±²±³·­¬ Ò±ªò ïé Ü»½ò Ö»ºº»®§ Í¿½¸­å 豬±¹®¿°¸»® ß²²» Ô·»¾±©·¬¦ ú ÚÎÛÛ ØÛÔÐ ÚÑÎ ÓÛÜ×ÝßÎÛ ÎÛÝ×Ð×ÛÒÌÍ è Ö±«®²¿´·­¬ ݸ®·­ Ó¿¬¸»©­ò ̸»®» ·­ ²± ½¸¿®¹» º±® °®»óº±®«³ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»® ±®¹¿² ³«­·½ô º±®«³ ú ®»½»°¬·±²ò ß°°®±¨·³¿¬» ¬·³» ïðæíð ¿ò³ò Ò± ײ½±³» Ô·³·¬­ÿ óíæíð °ò³ò ݱ²º·¼»²¬·¿´ô Ú®»» ß­­·­¬¿²½» ú Ò± Í¿´»­ÿ Ѳ» ¸±«® ·²¼·ª·¼«¿´ ³±®²·²¹ ¿°°±·²¬³»²¬­ ±² êØÍÉ îÚÉ ïÎÇùØÚ óÜÏ Ý¿´´ éêíóëêçóíìð𠬱 ­½¸»¼«´» §±«® ¿°°±·²¬³»²¬ ò Û¨¿³°´» ±º ¯«»­¬·±²­æ ݸ±±­·²¹ ¬¸» ¾»­¬ ­«°°´»³»²¬ ¸»¿´¬¸ ·²­«®¿²½» ˲¼»®­¬¿²¼·²¹ Ó»¼·½¿®» ﮬ Ü ÞÝ ÞÎËÒÝØÛÎÍ Ô±© ײ½±³» Ñ°¬·±²­ ͱ®¬·²¹ ±«¬ ³»¼·½¿´ ¿²¼ ¸±­°·¬¿´ ¾·´´­ ر³» °·½µ«°­ ±ºº»®»¼ ®»­¬¿«®¿²¬­ò ò ײ¼·ª·¼«¿´ Ó»¼·½¿®» ½±ª»®¿¹» º±® ¿ ¹·ª»² ­»®ª·½» ½¸»½µ­ ·²½´«¼·²¹ ¬¿¨ ¿²¼ ¹®¿¬«·¬§ ©·´´ ¾» ß°°»¿´­ ¿ª¿·´¿¾´»ò ß ¹®»¿¬ ¬·³» ¬± ¹»¬ ¬±¹»¬¸»® ¬± ª·­·¬ Ó»¼·½¿´ ¿­­·­¬¿²½» ©·¬¸ ±´¼ ¿½¯«¿·²¬¿²½»­ ±® ³»»¬ ²»©ò Ý¿´´ º±® ʱ´«²¬»»® ½±«²­»´±®­ ¿®» ¬®¿·²»¼ ¾§ Í»²·±® ݱ³³«²·¬§ ¼¿¬»­ ¿²¼ ®»­¬¿«®¿²¬­ò ̸» º¿®» ·­ ±²» °«²½¸ °¿­­ Í»®ª·½»­ò Ý¿®»¹·ª»®­ ±® º¿³·´§ ³»³¾»®­ ¿®» ©»´½±³» ¬± ±® üì ½¿­¸ò ­½¸»¼«´» ¿² ¿°°±·²¬³»²¬ º±® Ó»¼·½¿®» ®»½·°·»²¬­ò ÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØ ïê Þ±±³»®­ ú Þ»§±²¼ ß½¬·ª·¬·»­ ½±²¬·²«»¼ ÍÑÝ×ßÔ ÙÎÑËÐÍ ÜÑÒËÌ ÓßÕÛ ÇÑË ÉÑÒÜÛÎá óײ ¹®±«°­ ¿²¼ Þ®±±µ´§² Ö±·² «­ ±² ¬¸» ¬¸·®¼ É»¼²»­¼¿§ ±º ¬¸» ̸»³» ﮬ·»­ ³»»¬ ¿¬ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ݱ³³«²·¬§ ³±²¬¸ º±® ·²¬»®»­¬·²¹ ·²º±®³¿¬·ª» Ý»²¬»®ô êíðï ͸·²¹´» Ý®»»µ п®µ©¿§ò Ý¿´´ éêíóëêçóíìð𠺱® °®±¹®¿³­ô ½±ºº»»ô ¿²¼ §±« ¹«»­­»¼ ·¬ô ·²º±®³¿¬·±²ò ¼±²«¬­ ¿¬ Ý®§­¬¿´ ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ô ìèðð ܱ«¹´¿­ Ü®ò Ò º®±³ ïðóïïæíð ¿ò³ò Ю±¹®¿³ º»» ·­ üî °¿§¿¾´» ¿¬ ¬¸» ¼±±® ¾«¬ §±« ³«­¬ ®»¹·­¬»® ­± ÔÛ×ÍËÎÛ Ì×ÓÛ ÜÎÑÐó×Ò Ý¿´´ éêíóëêçó ¬¸»®» ¿®» »²±«¹¸ ®»º®»­¸³»²¬­ º±® »ª»®§±²»ò ׺ §±« »²¶±§ ¬¸» ½¿®¼ ¹¿³» ±º ëððô §±« ¿®» ©»´½±³» ¬± ¶±·² «­ íìð𠬱 ®»¹·­¬»® º±® ¬¸·­ »¼«½¿¬·±²¿´ ±°°±®¬«²·¬§ ¾§ ¬¸» ﮬ²»®­ ¿®» ²±¬ ±² É»¼²»­¼¿§­ º®±³ ïï ¿ò³òóî °ò³ò ̸«®­¼¿§ ¾»º±®»ò Í°±²­±®»¼ ¾§ ¬¸» Ý·¬·»­ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ô ®»¯«·®»¼ ¬± °´¿§ò ݱ³»ô ¾®·²¹ §±«® ´«²½¸ ¿²¼ ¸¿ª» ¿ º«² Ý®§­¬¿´ô Ò»© ر°»ô α¾¾·²­¼¿´» ¿²¼ Í»²·±® Í»®ª·½»­ ±º ¿º¬»®²±±²ò ݱºº»» ¿²¼ ¬»¿ °®±ª·¼»¼ò Ûª»®§±²» ½±²¬®·¾«¬»­ üïñ Ü·­¬®·½¬ îèïò Þ«­·²»­­»­ ¿®» ·²ª·¬»¼ ¬± ­°±²­±® ¿ °®»­»²¬»® ¿²¼ñ ©»»µ ¬± ¬¸» µ·¬¬§ô ©¸·½¸ ¸»´°­ ¼»º®¿§ ¬¸» ½±­¬ º±® ­«°°´·»­ô ­¬ ®»º®»­¸³»²¬­ ú °®·¦»­ò Þ·®¬¸¼¿§­ ¿®» ½»´»¾®¿¬»¼ ¬¸» ï éêíóëíïóïïëíò É»¼²»­¼¿§ ±º »¿½¸ ³±²¬¸ ©·¬¸ ¼»­­»®¬ò Ѳ ¾·®¬¸¼¿§ °¿®¬§ É»¼²»­¼¿§­ »ª»®§±²» »¨½»°¬ ¬¸±­» ½»´»¾®¿¬·²¹ ¿ ¾·®¬¸¼¿§ ¬¸¿¬ Í»°¬»³¾»® îï ̸» Ú¿­½·²¿¬·²¹ Ø·­¬±®§ ±º Þ«®³¿ ͸¿ª» ²¼¬¸ ³±²¬¸ °¿§­ üïò ̸» î ú ì É»¼²»­¼¿§ ·­ Ю±¹®»­­·ª» ëðð ©·¬¸ °®·¦»­ º±® ¬±° ¬¸®»» ­½±®»­ ¿²¼ ²±²ó°´¿§»® ¼®¿©·²¹ò ̱ §±« ¾»»² ½«®·±«­ ¿¾±«¬ ¸±© ¬¸¿¬ °¿®¬·½·°¿¬» ·² ¬¸» ¬±«®²¿³»²¬ §±« ³«­¬ ¾» ­»¿¬»¼ ²± ´¿¬»® ¬¸¿² ¿¼ª»®¬·­·²¹ ½¿³°¿·¹² ¾»¹¿² ¿²¼ ©¸± ½¿³» ׺ §±« ¼± ²±¬ °´¿§ ½¿®¼­ô ·²º±®³¿´ ·²­¬®«½¬·±² ·­ ïï ¿ò³ò «° ©·¬¸ ¬¸» ­´±¹¿²­á ß®´»²» Ö±¸²­±² ©¿­ ¿ª¿·´¿¾´» º®±³ ¬¸» °´¿§»®­ ±² ²±² Ю±¹®»­­·ª» ëð𠼿§­ò ·²¬®·¹«»¼ ¬±± ¿²¼ ¾»¹¿² ½±´´»½¬·²¹ Þ«®³¿ ر­¬»¼ ¾§ ª±´«²¬»»®­ò ͸¿ª» ³»³±®¿¾·´·¿ò Ú®±³ ¬¸»®» ­¸» ´»¿®²»¼ ¬¸» ¸·­¬±®§ ±º ¬¸» ½±³°¿²§ ¿²¼ ¬¸» ­´±¹¿²­ò д¿² ¬± ­·¬ ¾¿½µ ¿²¼ »²¶±§ ´»¿®²·²¹ ¿¾±«¬ ¬¸·­ º¿­½·²¿¬·²¹ ¬·³» ·² ±«® ½±«²¬®§ ¿²¼ ¬¸» ½±³°¿²§ ¬¸¿¬ ½¿°¬«®»¼ ¬¸» ¸»¿®¬ ±º ¬¸» ÞÎÑÑÕÔÇÒ ÌØÛÓÛ ÜßÇ ÐßÎÌ×ÛÍ ²¿¬·±²ò Ì·®»¼ ±º ½±±µ·²¹á ɱ«´¼ §±« ®¿¬¸»® ­°»²¼ §±«® ¬·³» ѽ¬±¾»® ïç ͬ·´´ ͬ¿²¼·²¹ ¸¿ª·²¹ º«²á ܱ §±« ´·µ» ¬± »¿¬á ׺ §±« ¿²­©»®»¼ §»­ô ¬¸»² ËÍ ß®³§ ͬ¿ºº Í»®¹»¿²¬ Ö±¸² Õ®·»­»´ ´±­¬ ¸·­ ´»¹­ ¿²¼ ¬©± §±« ¿®» ·²ª·¬»¼ ¬± ½±³» ¿²¼ »²¶±§ ¬¸»­» ­°»½·¿´ ¬¸»³» ¾«¼¼·»­ ·² ¿ ®±¿¼­·¼» »¨°´±­·±² ·² ×®¿¯ ¿²¼ ©¿­ ­¿ª»¼ ¾§ ­±³» »ª»²¬­ô ¸¿²¹ ±«¬ ©·¬¸ º®·»²¼­ ¿²¼ ³»»¬ ²»© °»±°´»ò Ì·³»­ ±º ¸·­ º®·»²¼­ ©¸± ®»º«­»¼ ¬± ´»¬ ¸·³ ¼·»ò ߺ¬»® ¬¸·®¬§óº·ª» ¿²¼ ¼¿¬»­ ª¿®§ ¼»°»²¼·²¹ ±² ¬¸» ¬¸»³» ¿²¼ ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ ±º ­«®¹»®·»­ ¿²¼ ³±²¬¸­ ±º ®»½±ª»®§ ¿²¼ ®»¸¿¾ô ¸» ¸¿­ »³»®¹»¼ ¬¸» »²¬»®¬¿·²»®­ò Ü»´·½·±«­ ³»¿´­ ¿®» °´¿²²»¼ ¿²¼ ½¿¬»®»¼ ­¬®±²¹»® ¿²¼ ³±®» ·² ´±ª» ©·¬¸ ¸·­ ½±«²¬®§ô ¸·­ ©·º» ¿²¼ ¿®±«²¼ ¬¸» ¬¸»³»ò ̸» ½±­¬ ·­ üç °»® °»®­±² º±® ¬¸» »ª»²¬ ½¸·´¼®»² ¿²¼ «´¬·³¿¬»´§ ¸·­ ±©² ´·º»ò Ö±¸² ©·´´ ­¸¿®» ¸·­ ©¸·½¸ ·²½´«¼»­ ³»¿´ ¿²¼ »²¬»®¬¿·²³»²¬ò Ý¿´´ Õ¿¬¸§ ¿¬ éêíó ·²­°·®·²¹ ­¬±®§ ±º ­«®ª·ª¿´ò ëêçóíìðë º±® ³±®» ·²º±®³¿¬·±²ò Ò±ª»³¾»® ïê Ю»ª»²¬·²¹ Ú¿´´­ Ü®ò Ù¿®§ Ø·²»­ ·­ ¿ ¸·¹¸´§ ®»¹¿®¼»¼ ­°»¿µ»® ¿¾±«¬ ¿ ¬±°·½ ¬¸¿¬ ·­ ¼»¿® ¬± ¸·­ ¸»¿®¬æ Ю»ª»²¬·²¹ Ú¿´´­ò ײ ¬¸·­ ·²º±®³¿¬·ª» ¿²¼ »²¬»®¬¿·²·²¹ °®»­»²¬¿¬·±² §±« ©·´´ ´»¿®²æ ¬¸» ¬±° î𠽿«­»­ ±º ó×Ò º¿´´­ô ¬¸» ½±³³±² º¿´´­ §±« ½¿² °®»ª»²¬ô ¸±© ¬± ¿ª±·¼ ·²¶«®§ ·º ׺ §±« ¿®» ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¹»¬¬·²¹ ¬±¹»¬¸»® ·²º±®³¿´´§ ©·¬¸ ±¬¸»® ¹«§­ô ¼®±° ·² ±² Ó±²¼¿§­ ±® ̸«®­¼¿§­ º®±³ Ò±±²íæíð °ò³ò ݱ³» °´¿§ Þ«½µ Û«½¸®»ô ­·³·´¿® ¬± ëððò ׺ §±« ¼± ²±¬ °´¿§ Þ«½µ Û«½¸®»ô ·²º±®³¿´ ·²­¬®«½¬·±² ¾§ ¬¸» ³»² ·­ ¿ª¿·´¿¾´»ò ﮬ·½·°¿²¬­ ©»´½±³» ¬± ­¬¿®¬ ±¬¸»® ¬¿¾´» ¹¿³»­ ¬±±ò ̸» ³»² ·²ª·¬» §±« ¬± ­¬±° ¾§ ¬¸» ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ò ر­¬»¼ ¾§ ª±´«²¬»»®­ò Ï«»­¬·±²­ô ½¿´´ α¹»®ô éêíóëêðóðíéç ±® ­¬¿ºº ´·¿·­±²ô Õ¿¬¸§ éêíóëêçóíìððò ÍÛÒ×ÑÎ Ô×ÒÕßÙÛ Ô×ÒÛ ß º®»» ¬»´»°¸±²» ·²º±®³¿¬·±²ó¿²¼ó¿­­·­¬¿²½» ÞÑÑÕ Ü×ÝËÍÍ×ÑÒ ÙÎÑËРܱ²ù¬ µ²±© ©¸¿¬ ¬± ¿­µá ܱ²ù¬ µ²±© ­»®ª·½»ò ׺ §±« »²¶±§ ®»¿¼·²¹ô ¶±·² ±«® º«² ¼®±°ó·² ¾±±µ ©¸¿¬ù­ ¿ª¿·´¿¾´»á É» ½¿² ¸»´° ¾§ ½¿´´·²¹ ïóèððóíííóîìííò ¼·­½«­­·±²­ò ̸» ¹®±«° ·­ ­°±²­±®»¼ ¾§ ¬¸» Ý·¬·»­ Ì¿´µ ¬± ¿ °»®­±² ©¸± ½¿² ¸»´° §±« ¿­­»­­ §±«® ­·¬«¿¬·±² ¿²¼ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ô Ý®§­¬¿´ ¿²¼ α¾¾·²­¼¿´» ¿²¼ ·²¬®±¼«½» §±« ¬± ¬¸» ®»­±«®½»­ ¿ª¿·´¿¾´» ·² §±«® ½±³³«²·¬§ò ·­ ±°»² ¬± ¿²§±²» ®»¹¿®¼´»­­ ±º ©¸»®» ¬¸»§ ´·ª»ò É» ³»»¬ ¿¬ Ý¿´´­ ¿®» º®»»å ¬¸»®» ³¿§ ¾» ¿ ½¸¿®¹» º±® ­»®ª·½»­ §±« ¿®» α¾¾·²­¼¿´» Ý·¬§ Ø¿´´ô ìïðð Ô¿µ»ª·»© ߪ» Ò º®±³ ïóîæíð °ò³ò ®»º»®®»¼ ¬±ò Ý¿´´­ ¿²­©»®»¼ èæðð ¿ò³òóìæíð °ò³ò ©»»µ¼¿§­ò Þ» Í»°¬»³¾»® ê ¬¸» º·®­¬ Ì«»­¼¿§ ±º ¬¸» ³±²¬¸ò É» ©·´´ ¼·­½«­­æ °®»°¿®»¼ ¬± ´»¿ª» §±«® ¬»´»°¸±²» ²«³¾»® ©·¬¸ ¿®»¿ ½±¼» ¿²¼ ¿ éÕØêÍÜÚØûØÉÆØØÏèÊѽ¬±¾»® ì ¾§ ̸®·¬§ ˳®·¹¿® ú ³»­­¿¹»ò ͱ³»±²» ©·´´ ®»¬«®² §±«® ½¿´´ ¿­ ­±±² ¿­ °±­­·¾´»ò ëÜÔÏÆÜÉØË ¾§ Í¿²¼®¿ Þ®±©²ò Ú±® ¾±±µ­ ¬¸¿¬ ©·´´ ¾» ®»¿¼ ·² Ó»­­¿¹»­ ½¿² ¾» ´»º¬ îì ¸±«®­ ¿ ¼¿§ ±® ­»²¼ ¿² »³¿·´ ¬± Ò±ª»³¾»® ¬¸®±«¹¸ Ö¿²«¿®§ ½¿´´ Õ¿¬¸§ ¿¬ éêíóëêçóíìððò Ò»© ­»²·±®ò´·²µ¿¹»à­¬¿¬»ò³²ò«­ ò ̸·­ ·­ ¿ ­»®ª·½» ±º ¬¸» °¿®¬·½·°¿²¬­ ¿®» ¿´©¿§­ ©»´½±³» ¬± ¿²§ ±º ¬¸» ³±²¬¸´§ Ó·²²»­±¬¿ Þ±¿®¼ ±² ß¹·²¹ò ëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖ ïé ÙÇÓÒßÍÌ×ÝÍ ÐÎÑÙÎßÓ ÜßÒÝÛ ÐÎÑÙÎßÓ Ð®±¹®¿³ ¸¿­ ¾»»² ¼»ª»´±°»¼ «­·²¹ ¿ ­µ·´´ Ѳ»ó¬·³» §»¿®´§ ®»¹·­¬®¿¬·±² º»» ±º üçëòððñîì Í»­­·±²­ò °®±¹®»­­·±² ±º ½´¿­­»­ ¼»­·¹²»¼ ¬± °®±ª·¼» Ú¿´´ ­»­­·±² ïð ©»»µ­ ú ©·²¬»®ñ­°®·²¹ ­»­­·±² ïì ©»»µ­ò °¿®¬·½·°¿²¬­ ¿ ­¿º»ô ½±³º±®¬¿¾´» ¿¼ª¿²½»³»²¬ ·² Í°»½¬¿¬±®­ ²±¬ °»®³·¬¬»¼ ·² ½´¿­­ ò ¹§³²¿­¬·½­ò Ó±­¬ ­¬«¼»²¬­ °¿®¬·½·°¿¬» ·² ¿ ½´¿­­ îó п®»²¬­ ©»´½±³» ¬¸» ´¿­¬ ïë ³·²«¬»­ ±º ´¿­¬ ¼¿§ ±º ½´¿­­ò í ¬·³»­ ¾»º±®» °®±¹®»­­·²¹ ¬± ²»¨¬ ´»ª»´ò Ô·³·¬»¼ ±°»²·²¹­ ·² ½´¿­­»­ ´·­¬»¼ ¾»´±©ò Í°»½¬¿¬±®­ ²±¬ °»®³·¬¬»¼ ·² ½´¿­­Ð¿®»²¬ ª·»©·²¹ ©»´½±³» ¬¸» ò λ½·¬¿´ ó É·´´ ¾» ¸»´¼ ±² ¿ Í«²¼¿§ ·² ¬¸» ­°®·²¹ò ´¿­¬ ïë ³·²«¬»­ ±º ´¿­¬ ¼¿§ ±º ½´¿­­ò ׺ §±« ¸¿ª» ¯«»­¬·±²­ ¿¾±«¬ ݱ­¬«³» ó Ú»» ·­ ·² ¿¼¼·¬·±² ¬± ®»¹·­¬®¿¬·±² º»»å ¼«» ·² Ò±ªò ©¸»®» ¬± °´¿½» §±«® ½¸·´¼ô ½¿´´ Í«» ¿¬ éêíó êò Ü¿²½» ߬¬·®» ó Í°»½·¿´ ­¸±»­ ¿²¼ ¼¿²½» ¿¬¬·®» ¿®» ±°¬·±²¿´ò λ¹·­¬®¿¬·±² º±® ¼¿²½» ½´¿­­»­ ¿½½»°¬»¼ ·³³»¼·¿¬»´§ò ÙÇÓÒßÍÌ×ÝÍ ÐÎÛÍÝØÑÑÔ Þ±§­ ú ¹·®´­ ¿¹»­ ìóëò ß ¹®»¿¬ ±°°±®¬«²·¬§ ¬± ´»¿®² ¾¿­·½ ¾¿´¿²½»ô ½±±®¼·²¿¬·±² ¿²¼ ³±¬±® ­µ·´´­ ·² ¿ º«² ­»¬¬·²¹ò ݸ·´¼®»² ÌßÐ ú ÞßÔÔÛÌ ß¹»­ ì ó ë ©·´´ ¾» ¬¿«¹¸¬ ¬«³¾´·²¹ ­µ·´´­ô ·²½´«¼·²¹ º±®©¿®¼ ú ¾¿½µ©¿®¼ Ô»¿®² ¾¿­·½ ¬¿° ¿²¼ ¾¿´´»¬ ­¬»°­ ©·¬¸ º«² ®±´´­ô ½¿®¬©¸»»´­ ¿²¼ ¸»¿¼­¬¿²¼­ ¿²¼ ·²¬®±¼«½»¼ ¬± ¾¿´¿²½» ³«­·½ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üçëòððñîì Í»­­·±²­ò ¾»¿³ô «²»ª»² ¾¿®­ ¿²¼ ª¿«´¬ò ο¬·± è ­¬«¼»²¬­ñ·²­¬®«½¬±®ò Ý´¿­­»­ ìð ³·²ò ײ­¬®«½¬±® ײ¹®·¼ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üíîòððñé Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ìë ³·²ò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ó±²ò Í»°¬ò ïç ëæðð °ò³ò ݱ³³ò ݬ®ò ïíêêí ̸«®­ò Í»°¬ò îç êæíð °ò³ò п®µ Ý»²¬»® ïíéìð Ì«»­ò Í»°¬ò îð ëæìë °ò³ò ݱ³³ò ݬ®ò ïíêêì Í¿¬ò Í»°¬ò îì çæëð ¿ò³ò п®µ Ý»²¬»® ïíéìï ÝÎÛßÌ×ÊÛ ÜßÒÝÛ ú ÖßÆÆ ÙÇÓÒßÍÌ×ÝÍ Ù×ÎÔÍ ÞÛÙ×ÒÒ×Ò٠˲·¯«» ³±ª»³»²¬­ô ¶¿¦¦ô ³«­·½ô ¿²¼ ¼¿²½» ®±«¬·²»­ò Ù·®´­ ¿¹»­ êóïï ©¸± ¸¿ª» ¸¿¼ ´·¬¬´» ±® ²± ¹§³²¿­¬·½­ λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üçëòððñîì Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ìð ³·²ò ײ­¬®«½¬±® »¨°»®·»²½»ò Ô»¿®² ¾¿­·½ ¬«³¾´·²¹ ­µ·´´­ ­«½¸ ¿­ ®±´´­ô ½¿®¬©¸»»´­ô ©¿´µ±ª»®­ ¿²¼ ¸»¿¼­¬¿²¼­ò Í·³°´» ­µ·´´­ ±² ¬¸» ß¹»­ è ó ïð ¾»¿³ô ª¿«´¬ ¿²¼ «²»ª»² ¾¿®­ ©·´´ ¿´­± ¾» ¬¿«¹¸¬ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ú»» üíëòððñé Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ï ¸±«®ò Ó±²ò Í»°¬ò ïç êæíð °ò³ò ݱ³³ò ݬ®ò ïíêêé Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý ß¹»­ ïð ó ïí ̸«®­ò Í»°¬ò îç éæîð °ò³ò п®µ Ý»²¬»® ïíéìî Ó±²ò Í»°¬ò ïç éæïë °ò³ò ݱ³³ò ݬ®ò ïíêêè Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïðæìð ¿ò³ò п®µ Ý»²¬»® ïíéìí ß¹»­ ïí ú Ë° Ó±²ò Í»°¬ò ïç èæðð °ò³ò ݱ³³ò ݬ®ò ïíêêç ÙÇÓÒßÍÌ×ÝÍ Ù×ÎÔÍ ×ÒÌÛÎÓÛÜ×ßÌÛ ÌßÐ ú ÖßÆÆ Ù·®´­ ¿¹»­ êóïï ©¸± ¸¿ª» »·¬¸»® °¿­­»¼ Ù·®´­ Þ»¹·²²·²¹ ±® ½¿² Ô»¿®² º«²¼¿³»²¬¿´ ¬¿° ­¬»°­ ½±³¾·²»¼ ©·¬¸ ¬¸» ½®»¿¬·ª·¬§ ±º ¼± ¬¸» º±´´±©·²¹ ­µ·´´­æ Ì«³¾´·²¹ ó º±®©¿®¼ ¿²¼ ¾¿½µ©¿®¼ ®±´´ô ¶¿¦¦ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üçëòððñîì Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ìð ³·²ò ½¿®¬©¸»»´ô ¸»¿¼­¬¿²¼å Þ»¿³ ó ©¿´µ º±®©¿®¼ ¿²¼ ¾¿½µô º®±²¬ ­«°°±®¬ ¿²¼ ³±«²¬ô ­¯«¿¬ ¬«®²ô º±®©¿®¼ ®±´´å Ê¿«´¬ ó ­¬®¿¼¼´»ô ײ­¬®«½¬±® ײ¹®·¼ò ß¹»­ è ó ïð ¸·° ­¯«¿¬å Þ¿®­ ó ¾¿½µ ¸·° ½·®½´»ô ­·²¹´» ´»¹ ½«¬ô °«´´ ±ª»® ¬± Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý º®±²¬ ­«°°±®¬ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üíëòððñé Í»­­·±²­ò Ý´¿­­»­ ï Ì«»­ò Í»°¬ò îð éæðð °ò³ò ݱ³³ò ݬ®ò ïíêé𠸱«®ò ß¹»­ ïð ú Ë° Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Ì«»­ò Í»°¬ò îð éæìë °ò³ò ݱ³³ò ݬ®ò ïíêéï Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïïæìë ¿ò³ò п®µ Ý»²¬»® ïíéìì ØÑÔ×ÜßÇ ÝÑÑÕ×Û ÞßÕ×ÒÙ ØÑÔ×ÜßÇ ÑÎÒßÓÛÒÌÍ ß¹»­ êóïîò ß¹»­ êóïîò DZ« ½¿² ·³°®»­­ »ª»² ͬò Ò·½µ ©¸»² Ø¿ª» º«² ©¸·´» ³¿µ·²¹ ì º»­¬·ª» §±« ´»¿®² ¬± ³¿µ» ¼»´·½·±«­ ½±±µ·»­ ·² ¬¸·­ º«² ±®²¿³»²¬­ò Ù®»¿¬ ¬± ¹·ª» ¿­ ¹·º¬­ ±® »²¶±§ ±² §±«® ©±®µ­¸±°ò Û¿¬ ­±³» ¿²¼ ¬¿µ» ­±³» ¸±³»ò DZ« ±©² ¬®»»ÿ É»¿® ±´¼ ½´±¬¸»­å °»®³¿²»²¬ °¿·²¬ «­»¼ò ©·´´ ¹»¬ ¿ ®»½·°» ¾±±µ´»¬ ­± §±« ½¿² ³¿µ» ¬¸»³ ¿¬ λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üïðòëðñï Í»­­·±²ò Ý´¿­­ î ¸±«®­ò ¸±³» ¬±±ò É»¿® ±´¼ ½´±¬¸»­ ±® ¾®·²¹ ¿² ¿°®±²ò ײ­¬®«½¬±® ͸»´´§ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üïïòëðñï Í»­­·±²ò Ý´¿­­ îc Ü¿§ Ü¿¬» Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý ¸±«®­ò ײ­¬®«½¬±® Ü·¿²»ò Í¿¬ò Ü»½ò ïð ïðæðð ¿ò³ò ÝÝ ïíéìê Ü¿§ Ü¿¬» Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý Í¿¬ò Ü»½ò í çæíð ¿ò³ò ݱ³³ò ݬ®ò ïíéìë λ¹·­¬»® ±²´·²» ¿¬ ©©©ò½·¬§±º¾®±±µ´§²½»²¬»®ò±®¹ò Ú±® ®»¹·­¬®¿¬·±² ·²º±®³¿¬·±²ô ­»» °¿¹» îéò ÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØ ïè ݸ·´¼®»² ß½¬·ª·¬·»­ ½±²¬·²«»¼ ØßÔÔÑÉÛÛÒ ÐßÎÌÇ Ð®±¹®¿³­ ¿®» ¿ ½±±°»®¿¬·ª» »ºº±®¬ ±º ¬¸» Ý·¬·»­ ±º Þ®±±µ´§² Í¿¬«®¼¿§ô ѽ¬±¾»® îç Ý»²¬»®ô Þ®±±µ´§² п®µô Ù±´¼»² Ê¿´´»§ô Ó¿°´» Ù®±ª»ô д§³±«¬¸ ï ó í °ò³ò ¿²¼ λ¿½¸ Ú±® λ­±«®½»­ò λ¿½¸ ­»®ª»­ ·²¼·ª·¼«¿´­ ©·¬¸ ¼»ª»´±°³»²¬¿´ ¼·­¿¾·´·¬·»­ò Ú±® °»®­±²­ ²±¬ ´·ª·²¹ ·² Þ®±±µ´§² Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»® Ю»ó®»¹·­¬®¿¬·±² ®»¯«·®»¼ò Ý»²¬»®ô ½¿´´ º±® ®»¹·­¬®¿¬·±² º»»ò ß² Ù¿³»­ÿ Ю·¦»­ÿ Ý¿²¼§ÿ б±´ñ©¿¬»® ­´·¼» °¿­­ÿ ·²½´«­·±² ­°»½·¿´·­¬ ·­ ¿ª¿·´¿¾´» ¬± ¿­­·­¬ °»®­±²­ ©¸± ©·­¸ ¬± ß ³·²·³«³ ±º ¬©± ó ©»»µ­ °®·±® ²±¬·½» ·­ ®»¯«·®»¼ò Ý¿´´ Þ»½½¿ ¿¬ çëîóçèèóìïééò ׬ ¬¿µ»­ ¿°°®±¨·³¿¬»´§ ±²» ¸±«® ¬± °´¿§ ¿´´ ¬¸» ¹¿³»­ò ݸ·´¼®»² ¿®» »²½±«®¿¹»¼ ÇÑËÌØ ßÝÌ×Ê×Ì×ÛÍ ß¹»­ ëóïî ¬± ©»¿® ¬¸»·® ½±­¬«³»ÿ Ò¿¬«®» Ü·­½±ª»®§ Ü·ºº»®»²¬ ¬¸»³»­ »¿½¸ ©»»µò Ü®»­­ º±® Ë­» °±±´ °¿­­ ±² ѽ¬ò îç ±® ©»¿¬¸»®ò Í»°¬ò ïîóѽ¬ò íô ëæíðóêæíð °ò³òô É»­¬©±±¼ Ø·´´­ ­¿ª» º±® ¿²±¬¸»® ¼¿§ò Ò¿¬«®» Ý»²¬»®ô èíðð É Ú®¿²µ´·² ߪ»ô ͬò Ô±«·­ п®µò Ú»» üîðò п®»²¬­ ©¸± ©·­¸ ¬± ­©·³ ú «­» ©¿¬»® ­´·¼» °¿§ ¹»²»®¿´ ÌÛÛÒ ßÝÌ×Ê×Ì×ÛÍ ß¹»­ ïíóîï ¿¼³·­­·±² °®·½»ò Ó±ª·»­ô ¼·²²»®­ ±«¬ô ¹¿³»­ ú ³±®»ÿ Ì«»­¼¿§ »ª»²·²¹­ô Í»°¬ò ïíóÒ±ªò ïô Ó»¬®± ´±½¿¬·±²­ò Ú»» üìðò Ü»­·¹²»¼ º±® ¹·®´­ ©¸± ¿®» ·²¼»°»²¼»²¬ ·² ¬¸»·® °»®­±²¿´ ½¿®»ò Ó»»¬­ ³±²¬¸´§ ѽ¬òóÜ»½ò Ú»» üíðò λ¹·­¬®¿¬·±² º»» ßÜËÔÌ ßÝÌ×Ê×Ì×ÛÍ ß¹»­ ïè ú Ñ´¼»® üëòððñ½¸·´¼ò É»¼²»­¼¿§ Ò·¹¸¬ ͱ½·¿´ Þ®±±µª·»© ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ô Ю»ó®»¹·­¬®¿¬·±² É¿´µó·²­ îðð Þ®±±µª·»© п®µ©¿§ô Ù±´¼»² Ê¿´´»§ ú ±¬¸»® ¿®»¿ ´±½¿¬·±²­ò ¾§ ѽ¬±¾»® îè ¿½½»°¬»¼ Í»°¬ò ïìóÒ±ªò îô êæíðóèæíð °ò³ò Ú»» üìðò ®»½±³³»²¼»¼ò Ѳ ¬¸» ̱©² ß ²·¹¸¬ ±«¬ º±® ¿¼«´¬­ ©¸± ½¿² »¨°´±®» ¬¸»·® ±² ­°¿½» ½±³³«²·¬§ ©·¬¸ ³·²·³¿´ ­«°»®ª·­·±²ò É» ³»»¬ »ª»®§ ±¬¸»® °»®³·¬¬·²¹ ©»»µ ¾»¹·²²·²¹ ³·¼ Í»°¬ò Ѳ Ú®·¼¿§ ó ¿¹»­ ïèóíð ¿²¼ Í¿¬«®¼¿§ ¾¿­·­ò ó ¿¹»­ íïõò Ú»» üîð °´«­ »ª»²·²¹ º»» ¼»°»²¼·²¹ ±² ¿½¬·ª·¬§ò Ô·³·¬ ó îðð Ì®¿²­°±®¬¿¬·±² ³¿§ ¾» ¿ª¿·´¿¾´» º±® ¿² ¿¼¼·¬·±²¿´ º»» ±º üíë °»® ½¸·´¼®»²ò ¯«¿®¬»®ô °»® °»®­±²ò Ú®·¼¿§ Ü¿²½»­ éóç °ò³ò ͬò Ô±«·­ п®µ Ø·¹¸ ͽ¸±±´ ó êìîë É»­¬ íí®¼ ͬò ±² Í»°¬ò ïêô ѽ¬ò îï ú Ò±ªò ïèò Ú»» üë ¿¬ ¼±±®ò Ú¿´´ Ú±®³¿´ Í»°¬ò íðô éóç °ò³ò Ó·²²»¬±²µ¿ Ø·¹¸ ͽ¸±±´ô ïèíðï Ø©§ éò Ú»» üï𠿬 ¼±±®ñüè °®»ó®»¹·­¬»®»¼ò ̸» Ø»¿´¬¸ Ý´«¾ Ì¿µ» ¬·³» ¬± ¬¿µ» ½¿®» ±º §±«ÿ DZ¹¿ô Ü¿§ Ü¿¬» Ì·³» Ô±½¿¬·±² ß½¬·ª·¬§ ý ¸·µ·²¹ô ³¿µ·²¹ ¸»¿´¬¸§ ³»¿´­ ¿²¼ ÓÑÎÛÿ ̸«®­¼¿§­ô Í»°¬ò îîó Í¿¬ò ѽ¬ò îç ïæðð °ò³ò ݱ³³«²·¬§ ݬ®ò ïíéìé ѽ¬ò îéô êæíðóèæíð °ò³ò Ý¿´´ º±® ´±½¿¬·±²ò Ú»» üìðò DZ¹¿ λ´¿¨ô ¹»¬ ·² ­¸¿°» ¿²¼ ·³°®±ª» º´»¨·¾·´·¬§ò Í»°¬ò îðó ѽ¬ò îëô éóè °ò³ò ͬò Ô±«·­ п®µ λ½ò Ý»²¬»®ô íéðð Ó±²¬»®»§ Ü®ò Ú»» üìðò ÒÑÎÌØ ÓÛÌÎÑ ÇÑËÌØ ØÑÝÕÛÇ ßÍÍÑÝ×ßÌ×ÑÒ ÇÑËÌØô ÌÛÛÒ ú ßÜËÔÌ ß¹»­ ìóïëò Ö±·²¬ ¿­­±½·¿¬·±² ¾»¬©»»² Þ®±±µ´§² Þ±©´·²¹ ß¹»­ ë ¬¸®±«¹¸ ¿¼«´¬ Í¿¬«®¼¿§ô Í»°¬ò ïéóÒ±ªò ëô Ý»²¬»®ô Þ®±±µ´§² п®µô Ú®·¼´»§ ú ݱ´«³¾·¿ óîæðð °ò³ò üí Ø»·¹¸¬­ò λ¹·­¬®¿¬·±² ·²º±®³¿¬·±² ¿¬ »¿½¸ ©»»µ ¾±©´»¼ò Ú»» üíëò ©©©ò²³§¸¿ò½±³ ò Ú·®­¬ §»¿® Ó·¬» ´»ª»´ ·­ º®»»ò Ú¿³·´§ DZ¹¿ Ú±® ½¸·´¼®»² ©·¬¸ ¼·­¿¾·´·¬·»­ ¿²¼ °¿®»²¬­ò Ï«¿´·¬§ ¸±½µ»§ ·²­¬®«½¬·±² ¿¬ ¿´´ ´»ª»´­ Í·¾´·²¹­ ¿®» ©»´½±³»ò ݸ·´¼®»² ³«­¬ ¾» ¿½½±³°¿²·»¼ ¾§ ¿¬ λ¿­±²¿¾´» °¿®¬·½·°¿¬·±² º»»­ ´»¿­¬ ±²» ¿¼«´¬ò Ì«»­¼¿§ô Í»°¬ò îðóѽ¬ò îëô ëæìëóêæìë °ò³ò ͬò Ú«²¼®¿·­·²¹ ±°°±®¬«²·¬·»­ ¬± ±ºº­»¬ ½±­¬ Ô±«·­ п®µ λ½ò Ý»²¬»®ô íéðð Ó±²¬»®»§ Ü®ò Ú»» üëðñ°¿®»²¬ ú ËÍß Ø±½µ»§ ½»®¬·º·»¼ ½±¿½¸»­ ½¸·´¼ °¿·®ò üî𠺱® »¿½¸ ¿¼¼·¬·±²¿´ º¿³·´§ ³»³¾»®ò Ù¸±­¬´§ Ù¿´¿ ѽ¬ò îç ß²²«¿´ Í°±±µ§ Ý»´»¾®¿¬·±²ÿ ÞÎÑÑÕÔÇÒ ßÎÛß ÞßÍÕÛÌÞßÔÔ Ù¿³»­ô °®·¦»­ô º±±¼ô ³«­·½ô ¼¿²½·²¹ò Ó±²»§ ®¿·­»¼ ¹±»­ ¬± ¸»´° º«²¼ ¬¸» λ¿½¸ ®»½®»¿¬·±² ¼»°¿®¬³»²¬ò Þ®±±µ´§² п®µ ß½¬·ª·¬§ Ý·¬·»­ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ú Þ®±±µ´§² п®µ º±®³ ¬¸» Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ô êæíðóçæðð °ò³ò Ú»» üï𠿬 ¼±±®ñüè °®»ó®»¹·­¬»®»¼ò ß®»¿ Þ¿­µ»¬¾¿´´ô ©¸·½¸ ±ºº»®­ ر«­» Ô»¿¹«» º±® ¹®¿¼»­ îóïîò É»»µ»²¼ Ê»²¬«®»­ ß¹»­ ïë ¿²¼ ±´¼»® Ý¿³° Õ·²¹­©±±¼ Û³°¸¿­·¦»­ º«² ú »¯«¿´ °¿®¬·½·°¿¬·±²ò Ì»¿³­ ±º éóç »²¹¿¹·²¹ ·² °®¿½¬·½»­ô ¹¿³»­ ú ¬±«®²¿³»²¬­ò Í»¿­±² ®«²­ Ò±ªò ¬¸®±«¹¸ ·² Ó±«²¼ô Í»°¬ò çóïïò Ø·µ·²¹ô ½¿³°º·®»­ô Ú®·­¾»» ¹±´ºô ©©©ò¾°¿¿­°±®¬­ò±®¹ò Ó¿®½¸ò Ú±® ·²º± ¿¾±«¬ ¬¸» °®±¹®¿³ô ª·­·¬ ½¸¿´´»²¹» ½±«®­» ¿²¼ ³±®»ÿ Ý¿´´ Þ»½½¿ º±® ¼»¬¿·´­ò Ú»» üíëðò ëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖ ïç Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® Ý»²¬»²²·¿´ Ý»´»¾®¿¬·±² º·²¿´» ©»»µ»²¼ »ª»²¬ÿ ôÍÐÐÃöÊÓØÛÃùÛÌÊÓúÓÕúÛÎØùÍÎÙ×ÊÈ Ú®·¼¿§ô Ü»½»³¾»® îô éóèæíð °ò³ò Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® Ø·¹¸ ͽ¸±±´ ß«¼·¬±®·«³ô êëðð Ø«³¾±´¼¬ ߪ» Ò Ò±²ó°»®·­¸¿¾´» º±±¼ ·¬»³­ ¿²¼ñ±® º®»» ©·´´ ¼±²¿¬·±² ¬± Ý»²¬»²²·¿´ Ý»´»¾®¿¬·±² ¿½½»°¬»¼ò ôÍÐÐÃéÛÈÇÊØÛÃéÌ×ÙÓÛÐìÍÍÐûØÏÓÉÉÓÍÎ Í¿¬«®¼¿§ô Ü»½»³¾»® íô ïóèæðð °ò³ò ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ô êíðï ͸·²¹´» Ý®»»µ п®µ©¿§ üïòððñ°»®­±² ø¿´´ ¿¹»­÷ °±±´ ¿¼³·­­·±² ©·¬¸ ¿ ²±²ó°»®·­¸¿¾´» º±±¼ ·¬»³ò Ë­» ±º ©¿¬»® ­´·¼» ·­ ¿² ¿¼¼·¬·±²¿´ üïòððò ôÍÐÐÃéÇÎØÛà ͫ²¼¿§ô Ü»½»³¾»® ìô îóëæðð °ò³ò ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ô êíðï ͸·²¹´» Ý®»»µ п®µ©¿§ Í¿²¬¿ ó îóìæìë °ò³ò ó з½¬«®»­ ±º ½¸·´¼®»² ¬¿µ»² ©·¬¸ Í¿²¬¿ ر´·¼¿§ Ö·²¹± ó îóìæìë °ò³ò Ó¿¹·½ ͸±© ó îæíð °ò³ò ó Ù®¿²¼ ·´´«­·±²­ô ½±³»¼§ô º«²ÿ Ø¿§®·¼»­ ó îæìëóìæìë °ò³ò Ì·³» Ý¿°­«´» λ½»°¬·±² ó ìóëæðð °ò³ò ˲ª»·´·²¹ ±º ¬¸» ½±²¬»²¬­ ±º ¬¸» Ç»¿® îððð Ì·³» Ý¿°­«´» ú Ê·»©·²¹ô °¿½µ·²¹ô ¿²¼ ­»¿´·²¹ ¬¸» Ç»¿® îðïï Ì·³» Ý¿°­«´» ø¬± ¾» ±°»²»¼ ·² îðíê÷ ر´·¼¿§ Ô·¹¸¬·²¹ Û¨¬®¿ª¿¹¿²¦¿ ó ëæðð °ò³ò λº®»­¸³»²¬­ÿ ر´·¼¿§ Ó«­·½ÿ Ó®­ò Ý´¿«­ÿ ÚÎÛÛÿ ̱§­ º±® ̱¬­ ¼±²¿¬·±²­ ú ²±²ó°»®·­¸¿¾´» º±±¼ ·¬»³­ º±® ÝÛßÐ ¿½½»°¬»¼ò ر´´§ Í«²¼¿§ ·­ ­°±²­±®»¼ ¾§ ¬¸» Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® Ô·±²­ Ý´«¾ ÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØ îð ÐÎÑÙÎßÓ ú ÝÔßÍÍ ÔÑÝßÌ×ÑÒÍ ÌßÎÙÛÌ ÝÛÒÌÛÎ ú ÈÝÛÔ ÛÒÛÎÙÇ ÛÊÛÒÌÍ Ý·¬·»­ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ô Ý®§­¬¿´ô Ù±´¼»² Ê¿´´»§ô α¾¾·²­¼¿´» ÝÝ ã ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ô êíðï ͸·²¹´» Ý®»»µ п®µ©¿§ ú Ò»© ر°» ¸¿ª» ¶±·²»¼ ¬±¹»¬¸»® ¬± ±ºº»® ¹®»¿¬ ¬·½µ»¬ ¼»¿´­ ±² ÞÝØÍ ó Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® Ø·¹¸ô êëðð Ø«³¾±´¼¬ ߪ» Ò Î»­»®ª»¼ »ª»²¬­ò ¹®±«° ¬·½µ»¬­ ¿ª¿·´¿¾´» º±® ½¸·´¼®»² ú ¿¼«´¬­ÿ ÐÝØÍ ã п®µ Ý»²¬»® Ø·¹¸ ͽ¸±±´ô éíðð Þ®±±µ´§² Þ´ª¼ Ñ®¼»® ¬·½µ»¬­ ·³³»¼·¿¬»´§ ±²´·²» ±® ¾§ °¸±²»ô éêíóëêçóíìðð ©·¬¸ Ê·­¿ ±® Ó¿­¬»®Ý¿®¼ò Ì·½µ»¬­ ±² º·®­¬ ½±³» ¾¿­·­å ­»» ¼»¿¼´·²» ¼¿¬»­ò Ó·²·³«³ ²«³¾»® ±º ¬·½µ»¬­ ²»»¼ ¬± ¾» ­±´¼ ¬± ÝÑÓÓËÒ×ÌÇ ÝÛÒÌÛÎ ÎÑÑÓ ÎÛÒÌßÔÍ »²­«®» ¹®±«° ®¿¬»ò ׺ ³·²·³«³ ·­ ²±¬ ³»¬ô §±« ©·´´ ¾» Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»® ·­ ¿ ­³±µ» º®»» ¾«·´¼·²¹å Ì·½µ»¬ ½±²¬¿½¬»¼ò ײ °¿­¬ §»¿®­ô ³·²·³«³ ¸¿­ ¿´©¿§­ ¾»»² ³»¬ò Ó±²¼¿§ ¬¸®±«¹¸ ¿´½±¸±´ ·­ ²±¬ °»®³·¬¬»¼ò 벬¿´­ ¿ª¿·´¿¾´» з½µóË°æ ß°°®±¨·³¿¬»´§ é ¼¿§­ ¾»º±®» °»®º±®³¿²½» ¼¿¬»ò DZ« Í¿¬«®¼¿§ ò Ú±® ·²º±®³¿¬·±² ±² º»»­ ¿²¼ ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ô ½¿´´ ©·´´ ¾» ²±¬·º·»¼ ©¸»² ¬·½µ»¬­ ¿®®·ª» ¿¬ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® Ö»¿²²·²» ¿¬ éêíóëêçóíìððò α±³ ­»¬ó«°ô ·²½´«¼·²¹ ¬¿¾´»­ ¿²¼ ﮬ·½·°¿²¬­ °®±ª·¼» ¬¸»·® ±©² ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ò ½¸¿·®­ ·²½´«¼»¼ ·² º»»ò ̸» ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»® °®±ª·¼»­ ¬®¿²­°±®¬¿¬·±²ò д»¿­» ¿®®·ª» c ¸±«® »¿®´§ º±® »ª»²¬­ò ©·®»´»­­ ·²¬»®²»¬ º±® ±«® °¿¬®±²­ò Ú±® ·²º±®³¿¬·±² ±² ¸±© ¬± ½±²²»½¬ô °´»¿­» ­¬±° ¿¬ ±«® ½«­¬±³»® ­»®ª·½» ¼»­µò Ì¿®¹»¬ Ý»²¬»® ݱ²­¬·¬«¬·±² Ø¿´´ Ó·²²»¿°±´·­ ͸®·²» Ý·®½«­ ó ѽ¬ò îî ݱ²­¬·¬«¬·±² Ø¿´´ ·­ ¿ª¿·´¿¾´» º±® ¾«­·²»­­ ¿²¼ ½´«¾ ³»»¬·²¹­ ¿²¼ °®·ª¿¬» º«²½¬·±²­ò ß ¬¸·­ ³¿¹·½¿´ º¿³·´§ ­¸±©ò ß¹» î ú ±´¼»® ²»»¼ ¿ ¹®»¿¬ °´¿½» ¬± ¸±­¬ ¿ º¿³·´§ ®»«²·±²ô ¬·½µ»¬ò ݱ­¬ üïéòððñ°»®­±² º±® ´±©»® ´»ª»´ ­»¿¬·²¹ò ͸±©¬·³» ¹®¿¼«¿¬·±²ô ©»¼¼·²¹ ®»½»°¬·±² ±® ѽ¬ò ëô ®»¹·­¬®¿¬·±² ¼»¿¼´·²»ò íæðð °ò³ò ß½¬·ª·¬§ ýïíèíéò ¿²²·ª»®­¿®§ °¿®¬§ò ̸·­ «²·¯«» ®±±³ ½¿² ¿½½±³³±¼¿¬» «° ¬± ïçð °»®­±²­ ©·¬¸ Ƚ»´ Ý»²¬»® ¾¿²¯«»¬ ­¬§´» ­»¿¬·²¹ ¿²¼ îë𠺱® ´»½¬«®» ­¬§´»ò ó ѽ¬ò îí и·´·° Ïò ݱ¸»² ݱ³³«²·¬§ α±³ и·²»¿­ ú Ú»®¾ô ¿²¼ ¬¸» ©¸±´» ¬®·ó­¬¿¬» ¿®»¿ ¹¿²¹ »³¾¿®µ ±² ¿ ¾±´¼ »­½¿°» ¶«³°·²¹ ±«¬ º®±³ ¾»¸·²¼ §±«® ÌÊ Ô±½¿¬»¼ ±² ¬¸» «°°»® ´»ª»´ô ¬¸·­ ®±±³ ·­ ¿²¼ ±²¬± ¬¸» ­¬¿¹» ·² ¿ ´·ª» ¿½¬·±² ¿¼ª»²¬«®»ÿ ß¹» ¿ª¿·´¿¾´» º±® ­³¿´´ ¹®±«° º«²½¬·±²­ò α±³ î ¿²¼ ±´¼»® ²»»¼ ¿ ¬·½µ»¬ò ݱ­¬ üîíòððñ°»®­±² º±® ½¿°¿½·¬§ º±® ¬¸»¿¬®» ­¬§´» ­»¿¬·²¹ ó éðô ѽ¬ò èô ®»­»®ª»¼ ­»¿¬·²¹ò ͸±©¬·³» ·­ ìæðð °ò³ò ½´¿­­®±±³ ­¬§´» ó íð ú ¾¿²¯«»¬ ­¬§´» ó ëðò ®»¹·­¬®¿¬·±² ¼»¿¼´·²»ò ß½¬·ª·¬§ ýïíèíèò Ƚ»´ Ý»²¬»® Ü·­²»§ Ѳ ×½» ó Ü»½ò ïð Ò»© ­¸±©ÿ ó ­¬¿®®·²¹ ο°«²¦»´ô ß´·½» ·² ɱ²¼»®´¿²¼ô ¬¸» Þ×ÎÌØÜßÇ ÐßÎÌÇ ×²½®»¼·¾´»­ô 묻® п²ô ¬¸» Ô·±² Õ·²¹ ¿²¼ Ó·½µ»§ ¿²¼ ¸·­ ¹¿²¹ÿ ß¹» î ¿²¼ ±´¼»® ²»»¼ ¿ ¬·½µ»¬ò ݱ­¬ üïéòððñ°»®­±² º±® ®»­»®ª»¼ ÐßÝÕßÙÛ ó üìëòðð Ò±ªò îêô ®»¹·­¬®¿¬·±² ¼»¿¼´·²»ò ­»¿¬·²¹ò ͸±©¬·³» ·­ éæðð °ò³ò ß½¬·ª·¬§ ýïíèíçò ÐßÎÕÍ ú ÎÛÝÎÛßÌ×ÑÒ Ú»¿¬«®·²¹ «­» ±º °¿®¬§ ®±±³ º±® ïc ¸±«®­ô °±±´ ¿¼³·­­·±² ¿²¼ ßÜÊ×ÍÑÎÇ ÝÑÓÓ×ÍÍ×ÑÒ «­» ±º ©¿¬»® ­´·¼» º±® «° ¬± ï𠽸·´¼®»²ò ̸» Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® п®µ­ ¿²¼ λ½®»¿¬·±² ß¼ª·­±®§ ®¼ ݱ³³·­­·±² ³»»¬­ ¬¸» í Ì«»­¼¿§ ±º »¿½¸ ³±²¬¸ ¿¬ éæðð Ù«·¼»´·²»­ °ò³ò ¿¬ ¬¸» ½±³³«²·¬§ ½»²¬»®ò ̸·­ ½±³³·­­·±² ¿¼ª·­»­ ¬¸» üìëòðð ²±²ó®»º«²¼¿¾´» °¿§³»²¬ ·­ ®»¯«·®»¼ ©¸»² ³¿µ·²¹ Ý·¬§ ݱ«²½·´ ±² ¬¸» °¿®µ­ ¿²¼ ®»½®»¿¬·±² °®±¹®¿³ ·² §±«® ®»­»®ª¿¬·±²ò λ­»®ª¿¬·±²­ ¿½½»°¬»¼ Ó±²¼¿§óÚ®·¼¿§ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ò Þ«¼ ͱ®»²­±²ô ½¸¿·®°»®­±²å Ù¿·´ Û¾»®¬å º®±³ çæíð ¿ò³ò ¬± ìæíð °ò³ò Ó«®·»´ Ô»»å α¹»® 묻®­±²å Ö±¸² Ϋ­­»´´å ̱³ ͸·²²·½µå и±²» ®»­»®ª¿¬·±² ®»¯«·®»­ Ê·­¿ ±® Ó¿­¬»®Ý¿®¼ °¿§³»²¬ò ¿²¼ Ü¿² ͬ¿®´·²¹ò Ó¿¨·³«³ ²«³¾»® ±º °»®­±²­ ·­ îëô ·²½´«¼·²¹ ­«°»®ª·­·²¹ ¿¼«´¬­ò л®³·¬¬»¼ ó ½±³³»®½·¿´´§ °®»°¿®»¼ ±® ­¬±®» ¾±«¹¸¬ ½¿µ»ô ÜÛÐßÎÌÓÛÒÌ Ó×ÍÍ×ÑÒ ·½» ½®»¿³ô °®»ó°¿½µ¿¹»¼ ¾»ª»®¿¹»­ ø²± ®»¼ô ±®¿²¹»ô ±® ¹®¿°» ¼§»÷ ¿²¼ñ±® ±®¼»® °·¦¦¿ º®±³ ¿ ®»­¬¿«®¿²¬ò Ü»¼·½¿¬»¼ ¬± ¬¸» ½·¬·¦»²­ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ¬¸¿¬ ¬¸»§ ³¿§ Ò± ¸±³»³¿¼» º±±¼ ·¬»³­ °»®³·¬¬»¼ò ­¸¿®» ·² ¬¸» Ù±¼ ¹·ª»² ®·¹¸¬ ¬± ¾»¿«¬§ô ¬± ­«²­¸·²»ô ¬± ¬®¿²¯«·´·¬§ô ¿²¼ ¬± ¬¸» »²¼ ¬¸¿¬ »¿½¸ ³¿§ ¸»®»·² º·²¼ ¬¸» Ó·²·³«³ ¸»·¹¸¬ ¬± ¹± ¼±©² ©¿¬»® ­´·¼» ·­ ëîþò ݸ·´¼®»² ´¿«¹¸¬»® ±º ½¸·´¼¸±±¼ô ¬¸» ¿½½»°¬¿²½» ±º §±«¬¸ô ¬¸» º«´º·´´³»²¬ ´»­­ ¬¸¿² ëîþ ³«­¬ °¿­­ ­©·³ ¬»­¬ ¬± «­» ­´·¼» ±® ¾» ±º ¿¼«´¬ ´·º»ô ¿²¼ ¬¸» ½±³°¿²·±²­¸·° ±º ±´¼ ¿¹»ô ¬¸®±«¹¸ ¿ ¿½½±³°¿²·»¼ ¾§ ¿² ¿¼«´¬ò ¸»¿´¬¸§ô ­¿¬·­º§·²¹ «­» ±º ´»·­«®» ¬·³»ò Í©·³­«·¬­ ®»¯«·®»¼ ·² °±±´ò ëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖ îï ò ׺ §±« ¸¿ª» ¯«»­¬·±²­ ¿¾±«¬ ­©·³ ¿½¬·ª·¬·»­ ±® ©¸¿¬ ´»ª»´ ¬± °´¿½» §±«® ½¸·´¼ô ò ß´´ ½´¿­­»­ ¸»´¼ ¿¬ ¬¸» Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ò ½¿´´ Õ·®­¬»² ±® Ò¿¬¿´·» ¿¬ éêíóë ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó ÝØ×ÔÜÎÛÒ ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒ ÜßÌÛÍ ß³»®·½¿² λ¼ Ý®±­­ ½´¿­­»­ º±® ½¸·´¼®»² ¿¹»­ ì ¿²¼ ±´¼»®ò Ú¿´´ Í»­­·±² É·²¬»® Í»­­·±² Í°®·²¹ Í»­­·±² ݸ·´¼®»² ³¿§ ¾» ¬»­¬»¼ ¬¸» º·®­¬ ¼¿§ ¬± ¿­­«®» ½±®®»½¬ ­©·³ ´»ª»´ò ߪ»®¿¹» ®¿¬·± ë ­¬«¼»²¬­ñ·²­¬®«½¬±®ò п®»²¬­ ¼± ²±¬ Ó±²¼¿§ Ó±²¼¿§ Ó±²¼¿§ ¿½½±³°¿²§ ½¸·´¼ ·² ©¿¬»®ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üëîòððñïð Ô»­­±²­ò Í»°¬ò îêóÒ±ªò îè Ö¿²ò ïêóÓ¿®ò ïç Ó¿®ò îêóÖ«²» ì Ý´¿­­»­ íð ³·²ò øÒ± ½´¿­­ Ó¿§ îè÷ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Í©·³ Ô»ª»´ ß½¬·ª·¬§ ý Ì«»­¼¿§ Ì«»­¼¿§ Ì«»­¼¿§ Ì«»­ò Í»°¬ò îé ëæïð °ò³ò ïóë ïíéìè Í»°¬ò îéóÒ±ªò îç Ö¿²ò ïéóÓ¿®ò îð Ó¿®ò îéóÓ¿§ îç Ì«»­ò Í»°¬ò îé ëæìë °ò³ò ïóë ïíéìç Ì«»­ò Í»°¬ò îé êæîð °ò³ò ïóê ïíéëð É»¼²»­¼¿§ É»¼²»­¼¿§ É»¼²»­¼¿§ Ì«»­ò Í»°¬ò îé êæëë °ò³ò ïóê ïíéëï Í»°¬ò îïóÒ±ªò íð Ö¿²ò ïèóÓ¿®ò îï Ó¿®ò îèóÓ¿§ íð øÒ± ½´¿­­ Ò±ªò îí÷ Ì«»­ò Í»°¬ò îé éæíð °ò³ò ïóë ïíéëî ̸«®­ò Í»°¬ò îî ëæïð °ò³ò ïóë ïíéëí ̸«®­¼¿§ ̸«®­¼¿§ ̸«®­¼¿§ ̸«®­ò Í»°¬ò îî ëæìë °ò³ò ïóë ïíéëì Í»°¬ò îîóÜ»½ò ï Ö¿²ò ïçóÓ¿®ò îî Ó¿®ò îçóÓ¿§ íï ̸«®­ò Í»°¬ò îî êæîð °ò³ò ïóë ïíéëë øÒ± ½´¿­­ Ò±ªò îì÷ ̸«®­ò Í»°¬ò îî êæëë °ò³ò ïóê ïíéëê Ú®·¼¿§ Ú®·¼¿§ Ú®·¼¿§ ̸«®­ò Í»°¬ò îî éæíð °ò³ò ïóê ïíéëé Í»°¬ò îíóÜ»½ò î Ö¿²ò îðóÓ¿®ò îí Ó¿®ò íðóÖ«²» ï Í¿¬ò Í»°¬ò îì çæðð ¿ò³ò ïóê ïíéëè øÒ± ½´¿­­ Ò±ªò îë÷ Í¿¬ò Í»°¬ò îì çæíë ¿ò³ò ïóë ïíéëç Í¿¬«®¼¿§ Í¿¬«®¼¿§ Í¿¬«®¼¿§ Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïðæïð ¿ò³ò ïóë ïíéêð Í»°¬ò îìóÜ»½ò í Ö¿²ò ïìóÓ¿®ò ïé Ó¿®ò îìóÖ«²» î Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïðæìë ¿ò³ò ïóê ïíéêï øÒ± ½´¿­­ Ò±ªò îê÷ øÒ± ½´¿­­ Ó¿§ îê÷ Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïïæîð ¿ò³ò ïóë ïíéêî λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üêîòððñïð Ô»­­±²­ ©·¬¸ »¨¬»²¼»¼ ­©·³ Ó¿§ ­©·³ ¾»º±®» ±® ¿º¬»® ½´¿­­ ¾»¬©»»² ìæíðóéæíð °ò³ò ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Í©·³ Ô»ª»´ ß½¬·ª·¬§ ý ÝØ×ÔÜÎÛÒ ßÚÌÛÎÒÑÑÒ É»¼òÍ»°¬ò îï ìæìë °ò³ò ïóì ïíéêí ß¹»­ ìóïèò Ó¿§ ¾» ¬»­¬»¼ º·®­¬ ¼¿§ ¬± ¿­­«®» É»¼òÍ»°¬ò îï ëæîð °ò³ò ïóì ïíéêì ½±®®»½¬ ­©·³ ´»ª»´ò Ó¿§ ­©·³ ¾»º±®» ±® É»¼òÍ»°¬ò îï êæðð °ò³ò îóê ïíéêë ¿º¬»® ´»­­±²­ ¾»¬©»»² ïóëæíð °ò³ò É»¼òÍ»°¬ò îï êæíë °ò³ò ïóì ïíéêê ­¬ ­°»½·º·½ ¬·³»­å ³¿§ ¾» ½¸¿²¹»­ ±² ï ¼¿§ ¼«» ¬± ´»ª»´ »²®±´´³»²¬ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üêîòððñïð Ô»­­±²­ ©·¬¸ »¨¬»²¼»¼ ­©·³ò Ý´¿­­»­ íð ³·²ò ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Í©·³ Ô»ª»´ ß½¬·ª·¬§ ý ÐÎÛÍÝØÑÑÔñÕ×ÒÜÛÎÙßÎÌÛÒ Ó±²ò Í»°¬ò îê ïæíð °ò³ò ïóí ïíééï É»»µ¼¿§ Ó±®²·²¹­ Ó±²ò Í»°¬ò îê îæðë °ò³ò ïóí ïíééî Û¨¬»²¼»¼ ­©·³ ¬·³» ·²½´«¼»¼ ·² ¬¸» ½±­¬ ±º Ó±²ò Í»°¬ò îê îæìð °ò³ò ìóê ïíééí ¬¸» ´»­­±²­ò Ó·²·³«³ ¿¹» ìò Ó¿§ ­©·³ ¾»º±®» ±® ¿º¬»® ½´¿­­ Ó±²ò Í»°¬ò îê íæïë °ò³ò ïóí ïíééì ¾»¬©»»² ç ¿ò³òóï °ò³ò ·² ¬¸» ©¿¼·²¹ °±±´ ±® ©·¬¸ ¿² ¿¼«´¬ ·² ¬¸» Ó±²ò Í»°¬ò îê íæëð °ò³ò ìóê ïíééë ­¸¿´´±© »²¼ ±º ¬¸» °±±´ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üêîòððñïð Ô»­­±²­ Ì«»­ò Í»°¬ò îé îæðë °ò³ò ïóí ïíééê ©·¬¸ »¨¬»²¼»¼ ­©·³ò Ý´¿­­»­ íð ³·²ò Ì«»­ò Í»°¬ò îé îæìð °ò³ò ìóê ïíééé Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» Í©·³ Ô»ª»´ ß½¬·ª·¬§ ý Ì«»­ò Í»°¬ò îé íæïë °ò³ò ïóí ïíééè Ó±²òÍ»°¬ò îê ïðæðð ¿ò³ò ïóî ïíéêé Ì«»­ò Í»°¬ò îé ìæðð °ò³ò îóì ïíééç Ó±²òÍ»°¬ò îê ïïæïë ¿ò³ò ïóî ïíéêè Ì«»­ò Í»°¬ò îé ìæíë °ò³ò ïóí ïíéèð Ú®·òÍ»°¬ò îí ïðæðð ¿ò³ò ïóî ïíéêç ̸«®­ò Í»°¬ò îî ìæðð °ò³ò ïóí ïíéèï Ú®·òÍ»°¬ò îí ïïæíð ¿ò³ò ïóî ïíééð ̸«®­ò Í»°¬ò îî ìæíë °ò³ò îóì ïíéèî Ô»ª»´ ìæ Þ«·´¼­ ±² ´»ª»´ íò Þ®»¿­¬­¬®±µ»ô ¾«¬¬»®º´§ô º®±²¬ ½®¿©´ô ¾¿½µ ½®¿©´ô Ô»ª»´ ïæ ײ¬®±¼«½»­ º´±¿¬·²¹ô µ·½µ·²¹ô ¹´·¼·²¹ ¿®³ ú ´»¹ ¿½¬·±² ú ¾®»¿¬¸ ¾¿½µ­¬®±µ»ô ú ­¿º»¬§ ­µ·´´­ò Ô»¿®² ­½·­­±®­ µ·½µ ú ¼»ª»´±° »²¼«®¿²½»ò ½±²¬®±´ò Ú±½«­ ±² ¾»½±³·²¹ ­¿º» ú ½±³º±®¬¿¾´» ·² ©¿¬»® ú ©±®µ ±² Ó«­¬ ¾» ¿¾´» ¬± ­©·³ íð ³»¬»®­ ó º®±²¬ ½®¿©´ ú »´»³»²¬¿®§ ¾¿½µ­¬®±µ»ò ¾»¹·²²»® ­µ·´´­ò Ô»ª»´ ëæ Ó«­¬ °¿­­ ´»ª»´ ì ±® ­©·³ ëð ³»¬»®­ ó º®±²¬ ½®¿©´ô »´»³»²¬¿®§ Ô»ª»´ îæ ײ¬®±¼«½»­ º«²¼¿³»²¬¿´­ ±º º®±²¬ ½®¿©´ ú »´»³»²¬¿®§ ¾¿½µ­¬®±µ»ò ¾¿½µ­¬®±µ» ú ¼»³±²­¬®¿¬» ­·¼»­¬®±µ»ò λº·²» µ»§ ­¬®±µ»­ô º´·° ¬«®²­ô ¼·ª»­ò ͬ«¼»²¬­ ³«­¬ °¿­­ ´»ª»´ ï ±® ¾» ¿¾´» ¬± º´±¿¬ ±² ¬¸»·® º®±²¬ ú ¾¿½µò æ Ô»ª»´ ê Ó«­¬ ­©·³ îë ³»¬»®­ ±º ¾®»¿­¬­¬®±µ»ô ­·¼»­¬®±µ»ô ¾¿½µ ½®¿©´ô Ô»ª»´ íæ Þ«·´¼­ ±² ­µ·´´­ ±º ´»ª»´ îò Ú±½«­ ±² ­¬®±µ» ¼»ª»´±°³»²¬ ¿­ ¾«¬¬»®º´§å éë ³»¬»®­ ±º º®±²¬ ú »´»³»²¬¿®§ ¾¿½µ­¬®±µ»ò б´·­¸ ­¬®±µ»­ ¬± °¿®¬·½·°¿²¬­ ´»¿®² ¬± ­«®ª·ª¿´ º´±¿¬ô ­©·³ º®±²¬ ½®¿©´ô ¼·ª·²¹ ­µ·´´­ô ú ­©·³ ©·¬¸ ³±®» »¿­»ô »ºº·½·»²½§ ú °±©»®ò Ú±½«­ ±² ¾»·²¹ ¿¾´» ¬± »´»³»²¬¿®§ ¾¿½µ­¬®±µ»ò ͽ·­­±®­ ú ¼±´°¸·² µ·½µ­ ·²¬®±¼«½»¼ò Ô»¿®² ½±³°´»¬» ëðð ³»¬»®­ ±º ½±²¬·²«±«­ ­©·³³·²¹ «­·²¹ ¿´´ ­¬®±µ»­ò º«²¼¿³»²¬¿´­ ±º ¬®»¿¼·²¹ ©¿¬»®ò ÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØ îî ߯«¿¬·½ ß½¬·ª·¬·»­ ½±²¬·²«»¼ ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó Ì×ÒÇ ÌÑÌÍ Ü×Ê×ÒÙ ó ÍÐÎ×ÒÙÞÑßÎÜ ß¹»­ ïóîÿ ß®» §±« »¨½·¬»¼ ¬± ·²¬®±¼«½» Ô»¿®² º±®©¿®¼ ¿²¼ ¾¿½µ ¿°°®±¿½¸»­ô ­»¬¬·²¹ ¬¸» ¾±¿®¼ §±«® ´·¬¬´»­¬ ­©·³³»® ¬± º«² ·² ¬¸» ©¿¬»®á º±® ­°®·²¹ô ¬»®³­ô °±­·¬·±²­ ¿²¼ ¾¿­·½ º®±²¬ ¿²¼ ¾¿½µ ݱ³» ¶±·² «­ º±® ¿ ½´¿­­ ¬± ·²¬®±¼«½» ¼·ª»­ò Ó«­¬ ¾» ¿¬ ´»¿­¬ ´»ª»´ í ­©·³³·²¹ ¿¾·´·¬§ò ò ¬±¼¼´»®­ ¬± ¬¸» ©¿¬»®ò Ѳ» °¿®»²¬ ³«­¬ λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üëîòððñïð Ô»­­±²­ò Ý´¿­­»­ íð ³·² ¿½½±³°¿²§ ½¸·´¼ ·² ¬¸» ©¿¬»®ò ݸ·´¼ ³«­¬ ©»¿® ¿ ­©·³ ¼·¿°»®ò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üëîòððñïð Ô»­­±²­ò Ý´¿­­»­ íð ³·²ò ̸«®­ò Í»°¬ò îî éæíð °ò³ò ïíèðè Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïðæìë ¿ò³ò ïíèðç Ì«»­ò Í»°¬ò îé ëæìë °ò³ò ïíéèì Ü×Ê×ÒÙ ó ÚËÒÜßÓÛÒÌßÔÍ ó ÔÛÊÛÔ ê ̸«®­ò Í»°¬ò îî ëæìë °ò³ò ïíéèë ̸·­ ½´¿­­ ·­ °¿®¬ ±º ¬¸» λ¼ Ý®±­­ ­©·³³·²¹ °®±¹®¿³ ¼»­·¹²»¼ ̸«®­ò Í»°¬ò îî êæëë °ò³ò ïíéèê ¬± ³·¨ ¾±¬¸ ­©·³³·²¹ ­¬®±µ»­ ©·¬¸ ¼·ª·²¹ ­µ·´´­ò ̸·­ »¨½·¬·²¹ Í¿¬ò Í»°¬ò îì çæðð ¿ò³ò ïíéèé ½´¿­­ ¿´´±©­ §±« ¬± ·³°®±ª» §±«® ­©·³³·²¹ ¿­ ©»´´ ¿­ ©±®µ ±² Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïðæìë ¿ò³ò ïíéèè §±«® ¼·ª»­ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üëîòððñïð Ô»­­±²­ò Ý´¿­­»­ íð ³·²ò ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó Ì×ÒÇ ÌÑÌÍñÐßÎÛÒÌ ú ÌÑÌ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý ÝÑÓÞ×ÒßÌ×ÑÒ ÝÔßÍÍ Ì«»­ò Í»°¬ò îé êæëë °ò³ò ïíèïð ß¹»­ ïóíÿ п®»²¬ ¿½½±³°¿²·»­ ½¸·´¼ ·² ©¿¬»®ò ݸ·´¼ ³«­¬ ©»¿® ­©·³ ¼·¿°»®ò Ý´¿­­»­ íð ³·²ò ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó ßÜßÐÌ×ÊÛ Î»¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üêîòððñïð Ô»­­±²­ ©·¬¸ Û¨¬»²¼»¼ Í©·³ Ú±® ½¸·´¼®»² ¿²¼ ¿¼«´¬­ ©·¬¸ °¸§­·½¿´ ±® ¼»ª»´±°³»²¬¿´ Ó¿§ ­©·³ ¾»º±®» ±® ¿º¬»® ´»­­±²ò ¼·­¿¾·´·¬·»­ò Ô»­­±² ®¿¬·± ·­ ±²» ­¬«¼»²¬ñ·²­¬®«½¬±®ò Ô»­­±²­ ³¿§ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý ¾» ¿®®¿²¹»¼ ¿®±«²¼ §±«® ­½¸»¼«´» ¼»°»²¼·²¹ ±² ­°¿½» ¿²¼ Ó±²òÍ»°¬ò îê ïïæìë ¿ò³ò ïíéèç ·²­¬®«½¬±® ¿ª¿·´¿¾·´·¬§òÚ±® ³±®» ·²º±®³¿¬·±² ±® ¬± ­½¸»¼«´» Ú®·òÍ»°¬ò îí ïðæíð ¿ò³ò ïíéçð ´»­­±²­ô ½±²¬¿½¬ Ò¿¬¿´·» ¿¬ éêíóëêçóííïéò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üëîòððñïð Ô»­­±²­ üïðòððñÔ»­­±²ò Ý´¿­­»­ íð ³·²ò Ì«»­ò Í»°¬ò îé êæîð °ò³ò ïíéçï ßÏËß ÞËÜÜ×ÛÍ Í¬«¼»²¬­ ©·¬¸ ß«¬·­³ Ú±® ½¸·´¼®»² ©·¬¸ ß«¬·­³ Í°»½¬®«³ Ü·­±®¼»®ò Ô»­­±² ®¿¬·± ·­ ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó ÐßÎÛÒÌ ßÒÜ ÌÑÌ ±²»ó±²ó±²» ·²­¬®«½¬·±²ò Ù®¿°¸·½ ·³¿¹»­ ³¿§ ¾» «­»¼ ¿­ °¿®¬ ±º ß¹»­ îóíÿ É¿¬»® ¿¼¶«­¬³»²¬ ¿²¼ ¾»¹·²²·²¹ ­©·³ ´»­­±²­ º±® ¬¸» ·²­¬®«½¬·±²ò ͬ«¼»²¬­ ¸¿ª» ¿ ½¸¿²½» ¬± °¿®¬·½·°¿¬» ·² ¿ ½¸·´¼®»²òѲ» °¿®»²¬ ³«­¬ ¿½½±³°¿²§ ½¸·´¼ ·² ¬¸» ©¿¬»®ò ݸ·´¼ ¯«·»¬»® °±±´ »²ª·®±²³»²¬ ·² ±®¼»® ¬± ³¿¨·³·¦» ´»¿®²·²¹ ¿²¼ ³«­¬ ©»¿® ¿ ­©·³ ¼·¿°»®ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üëîòððñïð Ô»­­±²­ò »²¶±§³»²¬ò ײ­¬®«½¬±®­ ¿®» ¬®¿·²»¼ ·² ©±®µ·²¹ ©·¬¸ ­¬«¼»²¬­ ©·¬¸ Ý´¿­­»­ íð ³·²ò ß«¬·­³ò Ô»­­±²­ ³¿§ ¾» ¿®®¿²¹»¼ ¿®±«²¼ §±«® ­½¸»¼«´» Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý ¼»°»²¼·²¹ ±² ­°¿½» ¿²¼ ·²­¬®«½¬±® ¿ª¿·´¿¾·´·¬§òÚ±® ³±®» ̸«®­ò Í»°¬ò îî êæîð °ò³ò ïíéçî ·²º±®³¿¬·±² ±® ¬± ­½¸»¼«´» ´»­­±²­ô ½±²¬¿½¬ Ò¿¬¿´·» ¿¬ éêíóëêçó Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïðæïð ¿ò³ò ïíéçí ííïéò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üïðòððñÔ»­­±²ò Ý´¿­­»­ íð ³·²ò ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó ÐÎ×ÊßÌÛ ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó Þ§ ß®®¿²¹»³»²¬ ß¹»­ íóìÿ ݸ»½µ ±«¬ ¬¸·­ ½´¿­­ º±® §±«® Ю·ª¿¬» ­©·³ ´»­­±²­ ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» º±® °®»­½¸±±´»® ­°»½·º·½¿´´§ ¼»­·¹²»¼ º±® ¬¸»·® ½¸·´¼®»² ¿²¼ ¿¼«´¬­ ©¸± ¼»­·®» ¬¸» ¾»²»º·¬­ ½±³º±®¬ ´»ª»´ ú ²»»¼­ÿ Ù®»¿¬ ­¬¿®¬ ¬± ´»­­±²­òÔ·³·¬ ì ±º ±²»ó±²ó±²» ­©·³ ·²­¬®«½¬·±²ò ɸ»¬¸»® ¬± °¿®¬·½·°¿²¬­ñ½´¿­­ò Ý´¿­­»­ íð ³·²ò ·³°®±ª» ­°»½·º·½ ­¬®±µ» ¬»½¸²·¯«»­ô ½±²¯«»® ¿ º»¿® ±º ©¿¬»®ô λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üêîòððñïð Ô»­­±²­ ©·¬¸ Û¨¬»²¼»¼ Í©·³ ¹¿·² ½±²º·¼»²½»ô ±® ¬± º±½«­ ±² ¿¼ª¿²½»¼ ­µ·´´­ô ±«® °®·ª¿¬» Ó¿§ ­©·³ ¾»º±®» ±® ¿º¬»® ´»­­±²ò ­©·³ ´»­­±²­ ¿®» ¼»­·¹²»¼ ¬± ³»»¬ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ²»»¼­ ±º §±« Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý ±® §±«® ½¸·´¼ò Ó·²·³«³ ¿¹» ·­ êò Ô»­­±²­ ³¿§ ¾» ¿®®¿²¹»¼ Ó±²òÍ»°¬ò îê çæíë ¿ò³ò ïíéçì ¿®±«²¼ §±«® ­½¸»¼«´» ¼»°»²¼·²¹ ±² ­°¿½» ¿²¼ ·²­¬®«½¬±® Ó±²òÍ»°¬ò îê ïðæíð ¿ò³ò ïíéçë ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ò Ú±® ³±®» ·²º±®³¿¬·±² ±® ¬± ­½¸»¼«´» ´»­­±²­ô Ì«»­ò Í»°¬ò îé ïæíð °ò³ò ïíéçê ½±²¬¿½¬ Ò¿¬¿´·» ¿¬ éêíóëêçóííïéò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üïèòððñ Ú®·ò Í»°¬ò îí ïïæðð ¿ò³ò ïíéçé Ô»­­±²ò Ý´¿­­»­ íð ³·²ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üëîòððñïð Ô»­­±²­ Ì«»­ò Í»°¬ò îé ëæïð °ò³ò ïíéçè Ì«»­ò Í»°¬ò îé ëæìë °ò³ò ïíéçç ÝÑÓÐÛÌ×Ì×ÊÛ Ì«»­ò Í»°¬ò îé êæîð °ò³ò ïíèðð Ú±® ¬¸±­» ©¸± ³¿§ ¾» ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¶±·²·²¹ ¿ ̸«®­ò Í»°¬ò îî ëæìë °ò³ò ïíèðï ­©·³ ¬»¿³ò ͬ®±µ» ¿²¿´§­·­ ¿²¼ ¼»ª»´±°³»²¬ô ̸«®­ò Í»°¬ò îî êæîð °ò³ò ïíèðî ­°»»¼ ¬«®²­ô ¿²¼ ¾¿­·½ º·¬²»­­ ©·´´ ¾» »³°¸¿­·¦»¼ò Ó·²·³«³ ̸«®­ò Í»°¬ò îî êæëë °ò³ò ïíèðí ­©·³ ¿¾·´·¬§ ·­ ´»ª»´ ëò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üëîòððñïð Ô»­­±²­ò Í¿¬ò Í»°¬ò îì çæíë ¿ò³ò ïíèðì Ý´¿­­»­ íð ³·²ò Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïðæïð ¿ò³ò ïíèðë Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïðæìë ¿ò³ò ïíèðê Ì«»­ò Í»°¬ò îé êæîð °ò³ò ïíèïï Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïïæîð ¿ò³ò ïíèðé ëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖ îí ߯«¿¬·½ ß½¬·ª·¬·»­ ½±²¬·²«»¼ ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó ßÜËÔÌ ú ÍÛÒ×ÑÎ Ô×ÚÛÙËßÎÜ ÌÎß×Ò×ÒÙ ó ÎÛÜ ÝÎÑÍÍ ßÜËÔÌ ó ÞÛÙ×ÒÒÛΠɱ«´¼ §±« ´·µ» ¬± ©±®µ ¿¬ ¿ °±±´á ̸·­ ß³»®·½¿² λ¼ Ý®±­­ ½´¿­­ ·­ º±® §±«ÿ Ý´¿­­ »³°¸¿­·¦»­ ª·½¬·³ Ø¿ª» §±« »ª»® ©¿²¬»¼ ¬± ´»¿®² ¬± ­©·³á ̸·­ ·­ ¬¸» ½´¿­­ ¬± ¸»´° §±« ¹¿·² ½±²º·¼»²½» ¿²¼ ¾¿­·½ ­µ·´´­ò DZ« ©·´´ ­¬¿®¬ ©·¬¸ ®»½±¹²·¬·±²ô ­«®ª»·´´¿²½» ú »¯«·°³»²¬ó¾¿­»¼ ®»­½«»­ò ײ½´«¼»­ ͬ¿²¼¿®¼ Ú·®­¬ ß·¼ ú ÝÐÎ º±® ¬¸» ¹´·¼·²¹ ¿²¼ º´±¿¬·²¹ ¿²¼ ¾«·´¼ ­µ·´´­ ¬±©¿®¼ ­¬®±µ»­ò Ó»² ú Ю±º»­­·±²¿´ λ­½«»®ò ©±³»² ¿¹»­ ïê ¿²¼ «°ò Ûª»®§±²» ·­ ©»´½±³» ®»¹¿®¼´»­­ ±º ­µ·´´ ´»ª»´ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üëîòððñïð Ô»­­±²­ò Ý´¿­­»­ íð ³·²ò λ¯«·®»³»²¬­æ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý Ó·²·³«³ ¿¹» ïë ±² ±® ¾»º±®» ¬¸» ½±³°´»¬·±² ±º ¬¸» ½´¿­­ò Ó±²òÍ»°¬ò îê çæðð ¿ò³ò ïíèïî Ì«»­ò Í»°¬ò îé éæíð °ò³ò ïíèïí Ó«­¬ ­©·³ íð𠧿®¼­ ½±²¬·²«±«­´§ «­·²¹ ¬¸»­» ­¬®±µ»­ ·² ̸«®­ò Í»°¬ò îî éæíð °ò³ò ïíèïì ¬¸» º±´´±©·²¹ ±®¼»®æ ïð𠧿®¼­ ±º º®±²¬ ½®¿©´ «­·²¹ ®¸§¬¸³·½ Í¿¬ò Í»°¬ò îì çæíë ¿ò³ò ïíèïë ¾®»¿¬¸·²¹ ¿²¼ ¿ ­¬¿¾·´·¦·²¹ô º´«¬¬»® µ·½µ ø®¸§¬¸³·½ ¾®»¿¬¸·²¹ ½¿² Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïïæîð ¿ò³ò ïíèïê ¾» °»®º±®³»¼ »·¬¸»® ¾§ ¾®»¿¬¸·²¹ ¬± ¬¸» ­·¼» ±® ¬± ¬¸» º®±²¬÷åïð𠧿®¼­ ±º ¾®»¿­¬­¬®±µ» «­·²¹ ¿ °«´´ô ¾®»¿¬¸ô µ·½µ ¿²¼ ¹´·¼» ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó ßÜËÔÌ ú ÍÛÒ×ÑÎ ­»¯«»²½»åïð𠧿®¼­ ±º »·¬¸»® ¬¸» º®±²¬ ½®¿©´ ±® ¾®»¿­¬­¬®±µ»ò ßÜËÔÌ ó ×ÒÌÛÎÓÛÜ×ßÌÛ Ì¸» ïð𠧿®¼­ ³¿§ ¾» ¿ ½±³¾·²¿¬·±² ±º º®±²¬ ½®¿©´ ±® Ø¿ª» §±« ¬¿µ»² ´»­­±²­ ¾»º±®» ¾«¬ ©±«´¼ ´·µ» ¬± ´»¿®² ³±®» ¾®»¿­¬­¬®±µ»ò øÒ±¬»æ Ò± ¬·³» ®»¯«·®»³»²¬ º±® ¬¸·­ ­µ·´´ò÷ ¿¼ª¿²½»¼ ­µ·´´­á ɱ«´¼ §±« ´·µ» ¬± ­¬¿®¬ ¾«·´¼·²¹ §±«® ͬ¿®¬·²¹ ·² ¬¸» ©¿¬»®ô ­©·³ î𠧿®¼­ «­·²¹ ¬¸» º®±²¬ ½®¿©´ »²¼«®¿²½»á Ý´¿­­ ·²ª±´ª»­ ³±®» º±½«­ ±² ­¬®±µ» ¼»ª»´±°³»²¬ò ±® ¾®»¿­¬­¬®±µ»ô ­«®º¿½» ¼·ª» éóï𠺻»¬ô ®»¬®·»ª» ¿ ïð °±«²¼ λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üëîòððñïð Ô»­­±²­ò Ý´¿­­»­ íð ³·²ò ±¾¶»½¬ô ®»¬«®² ¬± ­«®º¿½»ô ­©·³ î𠧿®¼­ ¾¿½µ ¬± ¬¸» ­¬¿®¬·²¹ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý °±·²¬ ©¸·´» ³¿·²¬¿·²·²¹ ¬©± ¸¿²¼­ ±² ¬¸» ±¾¶»½¬ ¿²¼ »¨·¬ ©¿¬»® Ì«»­ò Í»°¬ò îé éæíð °ò³ò ïíèïé ©·¬¸±«¬ «­·²¹ ¿ ´¿¼¼»® ±® ­¬»°­ ©·¬¸·² ï ³·²«¬»­ô ìð ­»½±²¼­ò ߬¬»²¼¿²½» ¿¬ ¿´´ ½´¿­­»­ ·­ ®»¯«·®»¼ò ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó ßÜËÔÌ ÉÑÓÛÒ ÑÒÔÇ Î»¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üîîëòððô ·²½´«¼»­ ¾±±µò ɱ«´¼ §±« ´·µ» ¬± ´»¿®² ¬± ­©·³ô ¾«¬ ¿®» ²»®ª±«­ ¬± ¬®§á ̸·­ ·­ λ¹·­¬®¿¬·±² ¿½½»°¬»¼ ·³³»¼·¿¬»´§ò ¬¸» ½´¿­­ º±® §±«ÿ Í·¹² «° ©·¬¸ ¿ º®·»²¼ ±® ¿´±²» ¿²¼ ´»¿®² ¿ º«² ß½¬·ª·¬§ ýïíèîê ó Ú®·¼¿§ô ѽ¬ò é º®±³ ëæíðóçæíð °ò³òô ²»© ­µ·´´ ¬±¹»¬¸»®ÿ Ô»¿®² ·² ¿ º«² ¿²¼ ®»´¿¨»¼ ¿¬³±­°¸»®» ©·¬¸ Í¿¬«®¼¿§ô ѽ¬ò è ú ïë º®±³ ïðæðð ¿ò³òóêæíð °ò³ò ú ¿ º»³¿´» ·²­¬®«½¬±®ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üëîòððñïð Ô»­­±²­ò Í«²¼¿§ô ѽ¬ò ç º®±³ ï °ò³òóèæíð °ò³ò ú Í«²¼¿§ô ѽ¬ò ïê Ý´¿­­»­ íð ³·²ò Ò± ®»º«²¼­ ·­­«»¼ ¿º¬»® Í»°¬»³¾»® îçò º®±³ ïóë °ò³ò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý ß½¬·ª·¬§ ýïíèîé ó Ú®·¼¿§­ ѽ¬ò ïìô îïô îèô Ò±ªò ìô ïïô ïèô Ì«»­ò Í»°¬ò îé éæíð °ò³ò ïíèïè Ò± ®»º«²¼­ ·­­«»¼ ¿º¬»® Ü»½ò îô ç º®±³ ëæíðóçæíð °ò³ò ̸«®­ò Í»°¬ò îî éæíð °ò³ò ïíèïç ѽ¬±¾»® êò ß½¬·ª·¬§ ýïíèîè ó Ó±²¼¿§ ¬¸®±«¹¸ Ú®·¼¿§ô Ü»½ò îêóíð ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó ÍÛÒÍßÌ×ÑÒßÔ Ò± ®»º«²¼­ ·­­«»¼ ¿º¬»® º®±³ ïïæðð ¿ò³òóëæðð °ò³ò Ü»½»³¾»® ïéò ÍÉ×ÓÓ×ÒÙ ÚÑÎ ÌÛÛÒÍ Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý ß®» §±« ¾»¬©»»² ¬¸» ¿¹»­ ±º ïïóïè ¿²¼ ©¿²¬ ¬± ´»¿®² ¸±© ¬± É»»µ»²¼ Ý´¿­­ ѽ¬ò é ëæíð °ò³ò ïíèîê ­©·³á ̸·­ ·­ ¬¸» ½´¿­­ º±® §±«ÿ Ö±·² «­ ¿²¼ ¾«·´¼ §±«® Ú®·ò ѽ¬ò ïì ëæíð °ò³ò ïíèîé ½±²º·¼»²½» ·² ¬¸» ©¿¬»®ò ̸» º±½«­ ·­ ±² ·²¼·ª·¼«¿´ ²»»¼­ ¿²¼ Ó±²òóÚ®·ò Ü»½ò îê ïïæðð ¿ò³ò ïíèîè »ª»®§±²» ·­ ©»´½±³»ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üëîòððñïð Ô»­­±²­ò Ý´¿­­»­ íð ³·²ò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý ÍÉ×Ó ÔÛÍÍÑÒÍ ó É×ÒÌÛÎ ÉßÎÓóËР̸«®­ò Í»°¬ò îî êæëë °ò³ò ïíèîð Ô±±µ·²¹ º±® ¿ ©¿§ ¬± ¶«³° ­¬¿®¬ §±«® ­©·³³·²¹ÿ Ì®§ ¿ ³·²· Í¿¬ò Í»°¬ò îì ïïæîð ¿ò³ò ïíèîï ­»­­·±² ±º ´»­­±²­ ¾»º±®» ©·²¬»® ·­ ·² º«´´ ­©·²¹ò Þ®«­¸ «° ±² Ô»ª»´­ ïóëò °¿­¬ ­µ·´´­ ±® ´»¿®² ²»© ³¿¬»®·¿´ò ߪ»®¿¹» ®¿¬·± ë ­¬«¼»²¬­ñ·²­¬®«½¬±®ò Ý´¿­­»­ ³»»¬ ¬©·½» ¿ ©»»µ º±® î ©»»µ­ò ÉßÌÛÎ ÍßÚÛÌÇ ß×ÜÛ λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üíîòððñì Ô»­­±²­ò Ý´¿­­»­ ìë ³·²ò ׺ §±« ¿®» ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬»¿½¸·²¹ ­©·³ ´»­­±²­ô Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý ¬¸·­ ·­ ¬¸» °´¿½» ¬± ­¬¿®¬ÿ ß¹»­ ïî ú «° ©·¬¸ ¿ ÌúÌØ Ü»½ò ê ëæíð °ò³ò ïíèîç ´»ª»´ ê ­©·³³·²¹ ¿¾·´·¬§ò ͬ«¼»²¬­ ©·´´ ´»¿®² ¬¸» ÌúÌØ Ü»½ò ê êæíð °ò³ò ïíèíð ­µ·´´­ ¿²¼ ¬»½¸²·¯«»­ ¬± ¿·¼ ·² ¬¸» ·²­¬®«½¬·±² ±º ¯«¿´·¬§ ´»­­±²­ò ﮬ·½·°¿²¬­ ©·´´ ©±®µ ©·¬¸ »¨°»®·»²½»¼ ÌòÙò×òÚò ÚßÓ×ÔÇ Ò×ÙØÌ ÚËÒ ÚÔÑßÌÍ ·²­¬®«½¬±®­ ¼«®·²¹ ±«® ­©·³ ´»­­±² °®±¹®¿³ ¿­ ¿² ¿°°®»²¬·½»ò ß´´ ³¿¬»®·¿´­ ¿®» ·²½´«¼»¼ ·² ¬¸» º»»ò λ¹·­¬®¿¬·±² Ú»» üèíòððñïð Ûª»®§ Ú®·¼¿§ô ëóè °ò³ò Ô»­­±²­ò Ý´¿­­»­ ï ¸±«®ò Ü¿§ Þ»¹·²­ Ì·³» ß½¬·ª·¬§ ý Ú±® «²­·²µ¿¾´» º«²ô ¾®·²¹ §±«® º¿ª±®·¬» º«² º´±¿¬ ¬± ¬¸» °±±´ò Ì«»­ò Í»°¬ò îé ëæìë °ò³ò ïíèîî ײ²»® ¬«¾»­ô ¿·® ³¿¬¬®»­­»­ô ¾»¿½¸ ¾¿´´­ô º´±¿¬·²¹ ¿²·³¿´­ô ̸«®­ò Í»°¬ò îî êæîð °ò³ò ïíèîí ¿²¼ ²±±¼´»­ ¿®» ¿´´ ©»´½±³»ò Í¿¬ò Í»°¬ò îì çæíë ¿ò³ò ïíèîì Ó«­·½ °´¿§»¼ ¬¸» ­»½±²¼ Ú®·¼¿§ ±º »¿½¸ ³±²¬¸ò Þ§ ¿®®¿²¹»³»²¬ ±²´§å Ò¿¬¿´·» éêíóëêçóííïéå ß½¬·ª·¬§ ýïíèîëò Ù»²»®¿´ ¿¼³·­­·±² °®·½»­ ¿°°´§ÿ ÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØ îì êíðï ͸·²¹´» Ý®»»µ п®µ©¿§ øéêíóëêçóíìðð÷ ßÓÛÒ×Ì×ÛÍ ú ÍÛÎÊ×ÝÛÍ ëð Ó»¬»® ײ¼±±® б±´Í©·³­«·¬­®»¯«·®»¼ ó ß² ¿¼«´¬ ³«­¬ ¿½½±³°¿²§ ½¸·´¼®»² ¿¹»­ ë ú §±«²¹»® ·² ¬¸» °±±´ò ò É¿¼·²¹ б±´Í©·³­«·¬­ ®»¯«·®»¼ò ó ß¹»­ ê ú §±«²¹»® ©¸»² ­«°»®ª·­»¼ ¾§ ¿² ¿¼«´¬ò É¿¼·²¹ °±±´ ½´±­»¼ ¼«®·²¹ ´¿° ­©·³ò É¿¬»® Í´·¼» ó ݸ·´¼®»² ´»­­ ¬¸¿² ëîþ ¬¿´´ ³«­¬ °¿­­ ­©·³ ¬»­¬ ±® ¾» ¿½½±³°¿²·»¼ ¼±©² ¬¸» ©¿¬»® ­´·¼» ¾§ ¿² ¿¼«´¬ò ̸» ®»½®»¿¬·±² ¼»°¿®¬³»²¬ ®»­»®ª»­ ¬¸» ®·¹¸¬ ¬± ±°»² ¬¸» ©¿¬»® ­´·¼» ¼«®·²¹ ²±²ó­½¸»¼«´»¼ ¬·³»­ò Û¨»®½·­» α±³ ß¹»­ ïë ú ±´¼»®ò ó ͸·®¬­ ¿²¼ ¬»²²·­ ­¸±»­ ®»¯«·®»¼ò Í¿«²¿ß¹»­ ïè ú ±´¼»®ò ó ݸ·´¼®»² ²±¬ ¿´´±©»¼ »ª»² ·º ¿½½±³°¿²·»¼ ¾§ ¿² ¿¼«´¬ò Ô±½µ»® α±³­ ó ݱ·² ±°»®¿¬»¼ ´±½µ»®­ øîë~÷ ¿ª¿·´¿¾´»ò Ò± ±²» ±ª»® ¿¹» ë ¿´´±©»¼ ·² ±°°±­·¬» ¹»²¼»® ´±½µ»® ®±±³­ò Ú¿³·´§ Ô±½µ»® α±³­ Ê»²¼·²¹ Ó¿½¸·²»­ ó Ý¿²¼§ô ¾»ª»®¿¹» ú ­²¿½µ ·¬»³­ò ÓÛÓÞÛÎÍØ×Ð ÑÐÌ×ÑÒÍ Ð®±±º ±º ®»­·¼»²½§ ®»¯«·®»¼ º±® ¼«¿´ô ­»²·±®ô ­»²·±® ¼«¿´ô ¸±«­»¸±´¼ ú ¸±«­»¸±´¼õ ³»³¾»®­¸·°­ò ײ¼·ª·¼«¿´ Ó»³¾»®­¸·° ó Ѳ» °»®­±²ò Ü«¿´ Ó»³¾»®­¸·° ó Ì©± °»±°´» ®»­·¼·²¹ ¿¬ ¬¸» ­¿³» ¿¼¼®»­­ò Í»²·±® Ó»³¾»®­¸·° ó Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ®»­·¼»²¬­ ¿¹» êî ú ±´¼»®ò Í»²·±® Ü«¿´ Ó»³¾»®­¸·° ó Ì©± Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ®»­·¼»²¬­ ¿¹» êî ú ±´¼»® ®»­·¼·²¹ ¿¬ ­¿³» ¿¼¼®»­­ò ر«­»¸±´¼ Ó»³¾»®­¸·° ó Ì©± ¿¼«´¬­ ú «° ¬± ¬¸®»» ¼»°»²¼»²¬­ ¿¹» ïé ú §±«²¹»® ±® º«´´ó¬·³» ­¬«¼»²¬­ ¿¹» îî ú §±«²¹»® ©¸± ¿®» ¿¬¬»²¼·²¹ °±­¬ó­»½±²¼¿®§ ­½¸±±´ò Ю±±º ±º °±­¬ó­»½±²¼¿®§ ­¬¿¬«­ ®»¯«·®»¼ò ر«­»¸±´¼õ Ó»³¾»®­¸·° ó ß¼¼·¬·±²¿´ ¼»°»²¼»²¬­ ³¿§ ¾» ¿¼¼»¼ º±® üêòéë °»® ³±²¬¸ô °»® °»®­±²ò Ы²½¸ ½¿®¼ ó ײ½´«¼»­ °±±´ô »¨»®½·­» ®±±³ ú ­¿«²¿ò Ë­» ±º ©¿¬»® ­´·¼» ·­ ¿² »¨¬®¿ üïñ¬·³»ò Ù±±¼ º±® ï §»¿® º®±³ °«®½¸¿­» ¼¿¬»ò ÓÛÓÞÛÎÍØ×Ð ÐÎ×ÝÛÍ ÙÛÒÛÎßÔ ßÜÓ×ÍÍ×ÑÒ ÐÎ×ÝÛÍ ï Ó±²¬¸ í Ó±²¬¸ ê Ó±²¬¸ ï Ç»¿® É·¬¸ Í´·¼» É·¬¸±«¬ Í´·¼» ײ¼·ª·¼«¿´üíðòððüèïòððüïììòððüîíìòðð ß¹»­ ðóïì ¿²¼ êî ú ±´¼»® üìòëð üíòëð Ü«¿´ üíèòðð üïðíòðð üïèîòðð üîçêòðð ß¹»­ ïëóêï üëòëð üìòëð Í»²·±®üîìòððüêëòððüïïëòððüîïêòðð Í»²·±® Ü«¿´üíîòððüèêòððüïëìòððüîèèòðð ر«­»¸±´¼ üììòðð üïïçòðð üîïïòðð üíìíòðð ÐËÒÝØ ÝßÎÜ ÐÎ×ÝÛÍ Ø±«­»¸±´¼õ üêòéëñüîðòîëñüìðòëðñüèïòððñ ïð îë ëð ïðð ¼»°»²¼»²¬ ¼»°»²¼»²¬ ¼»°»²¼»²¬ ¼»°»²¼»²¬ Ы²½¸»­ Ы²½¸»­ Ы²½¸»­ Ы²½¸»­ ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»® Ý´±­»¼ ß¹»­ ðóïì ¿²¼ üííòîð üéèòéë üïìèòëð üîèðòðð êî ú ±´¼»® Í»°¬»³¾»® ëóïï ó ß²²«¿´ Ó¿·²¬»²¿²½» ̸«®­¼¿§ô Ò±ª»³¾»® îì ó ̸¿²µ­¹·ª·²¹ ß¹»­ ïëóêï üìîòéð üïðïòîë üïçïòðð üíêðòðð Í«²¼¿§ô Ü»½»³¾»® îë ó ݸ®·­¬³¿­ Ü¿§ Í«²¼¿§ô Ö¿²«¿®§ ï ó ÐÑÑÔô ÉßÌÛÎ ÍÔ×ÜÛô ÛÈÛÎÝ×ÍÛ ÎÑÑÓ ú ÍßËÒß ØÑËÎÍ øر«®­ ­«¾¶»½¬ ¬± ½¸¿²¹»ò÷ éçîøûãïíîøûãèç÷éøûãå÷øî÷éøûãèôçêéøûãöêóøûãéûèçêøûã б±´ ß¼«´¬­ Ѳ´§ б±´ ß¼«´¬­ Ѳ´§ б±´ ß¼«´¬­ Ѳ´§ б±´ ß¼«´¬­ Ѳ´§ б±´ ß¼«´¬­ Ѳ´§ б±´ ß¼«´¬­ Ѳ´§ èæìë ßÓóïæðð ÐÓ èæìë ßÓóïæðð ÐÓ èæìë ßÓóïæðð ÐÓ èæìë ßÓóïæðð ÐÓ èæìë ßÓóïæðð ÐÓ èæððóèæëð ßÓ Ð±±´ ß´´ ß¹»­ б±´ ß´´ ß¹»­ б±´ ß´´ ß¹»­ б±´ ß´´ ß¹»­ б±´ ß´´ ß¹»­ б±´ ß´´ ß¹»­ б±´ ß´´ ß¹»­ ïóëæðð ÐÓ ïóèæðð ÐÓ ïóëæíð ÐÓ ïóèæðð ÐÓ ïóëæíð ÐÓ ïóèæðð ÐÓ ïóèæðð ÐÓ Ô¿° Í©·³ Ô¿° Í©·³ Ô¿° Í©·³ Ô¿° Í©·³ èóçæðð ÐÓ èæððóçæðð ÐÓ èóçæðð ÐÓ Ò±±²óïæðð ÐÓ É¿¬»® Í´·¼» É¿¬»® Í´·¼» É¿¬»® Í´·¼» ïóëæðð ÐÓ ëóèæðð ÐÓ ïóèæðð ÐÓ Û¨»®½·­» α±³ Û¨»®½·­» α±³ Û¨»®½·­» α±³ Û¨»®½·­» α±³ Û¨»®½·­» α±³ Û¨»®½·­» α±³ Û¨»®½·­» α±³ ú Í¿«²¿ ú Í¿«²¿ ú Í¿«²¿ ú Í¿«²¿ ú Í¿«²¿ ú Í¿«²¿ ú Í¿«²¿ ïóëæðð ÐÓ èæìë ßÓóçæðð ÐÓ èæìë ßÓóçæðð ÐÓ èæìë ßÓóçæðð ÐÓ èæìë ßÓóçæðð ÐÓ èæìë ßÓóçæðð ÐÓ èæðð ßÓóçæðð ÐÓ ëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖ îë ÎÛÚËÒÜ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ Ô×ßÞ×Ô×ÌÇ Ì¸» ݱ³³«²·¬§ ß½¬·ª·¬·»­ô λ½®»¿¬·±² ¿²¼ Í»®ª·½»­ λ¯«»­¬ º±® ®»º«²¼­ ³«­¬ ¾» ³¿¼» ¿¬ ´»¿­¬ îì ¸±«®­ Ü»°¿®¬³»²¬ ¼±»­ ²±¬ °®±ª·¼» ¿½½·¼»²¬ ·²­«®¿²½» º±® ¾»º±®» º·®­¬ ½´¿­­ò °¿®¬·½·°¿²¬­ ·² ¿²§ ±º ·¬­ °®±¹®¿³­ò ﮬ·½·°¿²¬­ ¿­­«³» ¿´´ ׺ §±« ²»»¼ ¬± ½¿²½»´ ¿º¬»® ¬¸» º·®­¬ ½´¿­­ô ³¿µ» §±«® ·²¸»®»²¬ ®·­µ ±º ·²¶«®§ º®±³ ¬¸»·® ·²ª±´ª»³»²¬ ·² °®±¹®¿³­ ®»¯«»­¬ îì ¸±«®­ ¾»º±®» ¬¸» ­»½±²¼ ½´¿­­ò ±® ¿½¬·ª·¬·»­ò Ò± ®»º«²¼­ ©·´´ ¾» ·­­«»¼ ¿º¬»® ¬¸» ­»½±²¼ ½´¿­­ò λ¯«»­¬­ º±® ®»º«²¼­ º±® ر´·¼¿§ô Ô·º»¹«¿®¼ Ì®¿·²·²¹ ÒÑÌÛ ¿²¼ ±²» ¼¿§ ½´¿­­»­ ³«­¬ ¾» ³¿¼» ¿¬ ´»¿­¬ è ¼¿§­ ¾»º±®» ¬¸» ½´¿­­ ­¬¿®¬ ¼¿¬»ò ß«¨·´·¿®§ ß·¼­ ó ß«¨·´·¿®§ ¿·¼­ º±® °»®­±²­ ©·¬¸ λº«²¼­ ©·´´ ¾» °®±®¿¬»¼ ¿²¼ ¬¸» ½¿²½»´´¿¬·±² º»» ©·´´ ¼·­¿¾·´·¬·»­ ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» «°±² ®»¯«»­¬ ¿¬ ´»¿­¬ çê ¾» ¼»¼«½¬»¼ò ¸±«®­ ·² ¿¼ª¿²½»ò л®­±²­ ©·¬¸ ¸»¿®·²¹ ±® ­°»»½¸ ß üë ½¿²½»´´¿¬·±² º»» ©·´´ ¾» ½¸¿®¹»¼ °»® ½´¿­­ô ·³°¿·®³»²¬ ¿®» ­»®ª»¼ ¾§ ¬¸» ÓÒ Î»´¿§ Í»®ª·½»ô éïï ¿½¬·ª·¬§ ±® ³»³¾»®­¸·° «° ¬± üîððòððò øÌÌÇñʱ·½»÷ò Ú±® ½´¿­­»­ô ¿½¬·ª·¬·»­ ¿²¼ ³»³¾»®­¸·°­ ±ª»® üîððòððô ß®¬ñݱ±µ·²¹ñر´·¼¿§ Ý´¿­­»­ ó ݸ·´¼®»² ·² ¿®¬ ¿²¼ íû ±º ¬¸» º»» ©·´´ ¾» ¼»¼«½¬»¼ º®±³ ¬¸» ®»º«²¼ò ½±±µ·²¹ ½´¿­­»­ ­¸±«´¼ ¼®»­­ ·² ±´¼ ½´±¬¸»­ ¿²¼ñ±® Ò± ®»º«²¼­ ¹·ª»² ±² ½´¿­­»­ ±® ¿½¬·ª·¬·»­ ±º üë ±® ´»­­ò ¾®·²¹ ¿ °¿·²¬ ­¸·®¬ ±® ¿°®±²ò λº«²¼­ º±® ½´¿­­»­ °¿·¼ ©·¬¸ ¿ ½®»¼·¬ ½¿®¼ «­·²¹ Ü·­½·°´·²» ó ݸ·´¼®»² ©¸± ¼± ²±¬ º±´´±© ¬¸» ®«´»­ ­»¬ ±²´·²» ®»¹·­¬®¿¬·±² ©·´´ ¾» ®»º«²¼»¼ ¾§ ½¸»½µå °´»¿­» ¾§ ¬¸» ·²­¬®«½¬±® ©·´´ ¾» ¹·ª»² ±²» ©¿®²·²¹ò ׺ ¬¸»§ ¿´´±© îóí ©»»µ­ò ½¸±±­» ²±¬ ¬± º±´´±© ¬¸» ®«´»­ ¿ ­»½±²¼ ¬·³»ô ¬¸»§ ©·´´ λº«²¼­ º±® ½´¿­­»­ô ¿½¬·ª·¬·»­ ¿²¼ ³»³¾»®­¸·°­ °¿·¼ ²±¬ ¾» ¿´´±©»¼ ¬± ®»¬«®²ò Ò± ³±²»§ ©·´´ ¾» ®»º«²¼»¼ò ©·¬¸ ¿ ½®»¼·¬ ½¿®¼ ¿¬ ¬¸» ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»® »·¬¸»® ·² Ú·²¿²½·¿´ ß­­·­¬¿²½» ó Ú±® Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ®»­·¼»²¬ °»®­±² ±® ¾§ °¸±²» ¿®» ½®»¼·¬»¼ ¬± ¬¸» ­¿³» ½®»¼·¬ ½¸·´¼®»² ©¸± ½±«´¼ ²±¬ ±¬¸»®©·­» ¬¿µ» ¿ ½´¿­­ ¼«» ¬± ½¿®¼ò º·²¿²½·¿´ ®»¿­±²­ò λ¯«»­¬ ¿²¼ ®»¹·­¬®¿¬·±² ³«­¬ ¾» λº«²¼­ º±® ½´¿­­»­ô ¿½¬·ª·¬·»­ ¿²¼ ³»³¾»®­¸·°­ °¿·¼ ³¿¼» ·² °»®­±² ¿¬ ¬¸» ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ò ¾§ ½¿­¸ ±® ½¸»½µ ¿®» ®»º«²¼»¼ ¾§ ½¸»½µå °´»¿­» ¿´´±© ײ½´»³»²¬ É»¿¬¸»® ó ׺ ½´¿­­»­ ±® ®»½®»¿¬·±² îóí ©»»µ­ò ¿½¬·ª·¬·»­ ¿®» ½¿²½»´»¼ ¼«» ¬± ·²½´»³»²¬ ©»¿¬¸»®ô ©» ׺ ½´¿­­»­ ±® ¿½¬·ª·¬·»­ ¿®» ½¿²½»´»¼ ¾§ ¬¸» ®»½®»¿¬·±² ©·´´ ¿¬¬»³°¬ ¬± ³¿µ» ¬¸»³ «°ò Ú±® ¿ ®»½±®¼»¼ ³»­­¿¹» ¼»°¿®¬³»²¬ô ¿ º«´´ ®»º«²¼ ©·´´ ¾» ·­­«»¼ò ¿¾±«¬ ¿½¬·ª·¬§ ½¿²½»´´¿¬·±²­ô ½¿´´ éêíóëêçóíììîò Ú»»­ ó É» ½¿²²±¬ °®±®¿¬» ¿½¬·ª·¬§ º»»­ò Ô¿¬» з½µ«° Ú»» ó ׺ ¿ ½¸·´¼ ·­ ²±¬ °·½µ»¼ «° ·³³»¼·¿¬»´§ ¿º¬»® ½´¿­­ô üë º»» ·­ ½¸¿®¹»¼ º±® »ª»®§ ïð ³·²«¬»­ ¿º¬»® ½´¿­­ »²¼·²¹ ¬·³»ò ÝÑÓÓËÒ×ÌÇ ÝÛÒÌÛÎ Ó·­­»¼ Ô»­­±²­ ó É» µ²±© ­±³»¬·³»­ ½±²º´·½¬­ ³¿§ êíðï ͸·²¹´» Ý®»»µ п®µ©¿§ ±½½«® ·² §±«® ­½¸»¼«´»ò Ó·­­»¼ ´»­­±²­ ©·´´ ²±¬ ¾» éêíóëêçóíìð𠳿¼» «°ò ﮬ·½·°¿²¬ Í«¾­¬·¬«¬·±²­ ó Í«¾­¬·¬«¬·±²­ ¿®» ²±¬ ÑÚÚ×ÝÛ ØÑËÎÍ ¿´´±©»¼ò DZ« ½¿²²±¬ ­·¹² «° ±²» ½¸·´¼ ¿²¼ ®»°´¿½» Ó±²¼¿§ Í¿¬«®¼¿§ô èæíð ¿ò³òóçæðð °ò³ò ¸·³ñ¸»® ©·¬¸ ¿ ­·¾´·²¹ ±® º®·»²¼ò Í«²¼¿§ô ïîæíð °ò³òóëæðð °ò³ò 豬±¹®¿°¸ Ò±¬·½» ó ͬ¿ºº ¬¿µ»­ °·½¬«®»­ ±º °®±¹®¿³ °¿®¬·½·°¿²¬­ ¬± «­» º±® °«¾´·½·¬§ °«®°±­»­ò 豬±­ ³¿§ ØÑÉ ÌÑ ÝÑÒÌßÝÌ ËÍ ¿°°»¿® ·² ¬¸» ¾®±½¸«®»ô ±² ¬¸» ©»¾­·¬» ±® ±¬¸»® λ½®»¿¬·±² Ü·®»½¬±® ³¿®µ»¬·²¹ °«¾´·½¿¬·±²­ò Ö·³ Ù´¿­±» éêíóëêçóíìðé Í°»½¬¿¬±®­ ó Ý´¿­­ ¿¬¬»²¼¿²½» ·­ ´·³·¬»¼ ¬± °¿®¬·½·°¿²¬­ò Í°»½¬¿¬±®­ô ·²½´«¼·²¹ °¿®»²¬­ô ­·¾´·²¹­ Ю±¹®¿³ Í«°»®ª·­±®­ ¿²¼ º®·»²¼­ô ¿®» ²±¬ ¿´´±©»¼ »¨½»°¬ ©·¬¸ °»®³·­­·±²ò Ö±» Û®·½µ­»² éêíóëêçóííèî Õ¿¬¸§ Ú´»­¸»® éêíóëêçóíìðë ÒÑ ÒÑÒóÎÛÍ×ÜÛÒÌ ÚÛÛÍ Í«» Ô¿Ý®±­­» éêíóëêçóíìðê ˲´·µ» ³¿²§ ±º ±«® ²»·¹¸¾±®·²¹ ½±³³«²·¬·»­ô Þ®±±µ´§² ߯«¿¬·½ Í«°»®ª·­±®­ Ý»²¬»® λ½®»¿¬·±² Ü»°¿®¬³»²¬ ¼±»­ ²±¬ ½¸¿®¹» ²±²ó Õ·®­¬»² Ö¿²µ±ª·½¸ éêíóëêçóííïé ®»­·¼»²¬ º»»­ º±® ¿²§ ±º ±«® °®±¹®¿³­ô ½´¿­­»­ ±® Ò¿¬¿´·» ο³·®»¦ éêíóëêçóííïé ½±³³«²·¬§ ½»²¬»® ³»³¾»®­¸·°­ò ÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØ îê É¿´µóײ λ¹·­¬®¿¬·±² Þ»¹·²­ Ѳ´·²» λ¹·­¬®¿¬·±² Þ»¹·²­ É»¼²»­¼¿§ô ß«¹«­¬ íïô çæðð ¿ò³ò Ó±²¼¿§ô ß«¹«­¬ îç λ¹·­¬»® ¿¬ ¬¸» ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ò и±²»óײ λ¹·­¬®¿¬·±² Þ»¹·²­ ׺ §±« ¸¿ª» ¬¿µ»² ¿ ½´¿­­ º®±³ «­ô §±« ¿´®»¿¼§ ¸¿ª» ¿ ´±¹·² ×Ü É»¼²»­¼¿§ô ß«¹«­¬ íïô çæíð ¿ò³ò ¿²¼ º¿³·´§ ¿½½±«²¬ Ð×Ò ²«³¾»®ò ׺ §±« ²»»¼ ¿­­·­¬¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ²«³¾»®­ô ½¿´´ éêíóëêçóíìððò д»¿­» ¸¿ª» §±«® Ê·­¿ ±® Ó¿­¬»®Ý¿®¼ ²«³¾»® ®»¿¼§ò и±²»ó·² ®»¹·­¬®¿¬·±² ¸±«®­æ ÍÛÌ ËÐ ßÒ ßÝÝÑËÒÌ Ó±²¼¿§ ó Í¿¬«®¼¿§ô çæíð ¿ò³ò ¬± èæíð °ò³ò ײ °»®­±² ¿¬ ¬¸» ½±³³«²·¬§ ½»²¬»® Í«²¼¿§ô ïæí𠬱 ìæíð °ò³ò Ý¿´´ éêíóëêçóíìðð Ó¿·´óײ λ¹·­¬®¿¬·±² Þ»¹·²­ Ú·´´ ±«¬ ¿²¼ ­«¾³·¬ ¬¸» ±²´·²» ®»¹·­¬®¿¬·±² ¿½½±«²¬ º±®³ ¿¬ ©©©ò½·¬§±º¾®±±µ´§²½»²¬»®ò±®¹ å ­»´»½¬ °¿®µ­ ú ®»½®»¿¬·±² ̸«®­¼¿§ô Í»°¬»³¾»® ï e ®»½®»¿¬·±² e ±²´·²» ®»¹·­¬®¿¬·±² ·²º±®³¿¬·±²ò Ѳ½» §±« Ó¿·´óײ ®»¹·­¬®¿¬·±² ©·´´ ¾» °®±½»­­»¼ ±² ¿ ®¿²¼±³ ¾¿­·­ò Ë­» ¸¿ª» ¿ ´±¹·² ×Ü ¿²¼ Ð×Ò ²«³¾»®ô §±« ¿®» ®»¿¼§ ¬± ®»¹·­¬»® Ú±® §±«® °®±¬»½¬·±²ô ©» ¼± ²±¬ º±®³ ±² ¾±¬¬±³ ±º °¿¹»ò º±® ½´¿­­»­ ±²´·²»ò ¿½½»°¬ ½®»¼·¬ ½¿®¼ °¿§³»²¬­ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ³¿·´ ±® ¾§ º¿¨ò ׺ ³¿·´·²¹ ·² §±«® ®»¹·­¬®¿¬·±²ô °´»¿­» ³¿µ» ½¸»½µ °¿§¿¾´» ¬± ¬¸» ÑÒÔ×ÒÛ ÎÛÙ×ÍÌÎßÌ×ÑÒ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ Ý·¬§ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ò Ó¿·´ ¬±æ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® λ½®»¿¬·±² ©©©ò½·¬§±º¾®±±µ´§²½»²¬»®ò±®¹ ïò Ù± ¬± Ü»°¿®¬³»²¬ô êíðï ͸·²¹´» Ý®»»µ п®µ©¿§ô Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ô îò Ѳ ¬¸» ر³»°¿¹» ­»´»½¬ ¬¸» п®µ­ ú λ½®»¿¬·±² ¾«¬¬±²ò ÓÒ ëëìíðò д»¿­» ·²½´«¼» °¿§³»²¬ò ˲¼»® Ï«·½µ Ô·²µ­ ±² ¬¸» ®·¹¸¬ ¸¿²¼ ­·¼»ô ­»´»½¬ Ѳ´·²» λ¹·­¬®¿¬·±²ò Ó¿µ» ½¸»½µ °¿§¿¾´» ¬± Ý·¬§ ±º Þ®±±µ´§² Ý»²¬»®ò íò Ý´·½µ ±² ¬¸» ¿½¬·ª·¬·»­ ¬¿¾ ±² ¬±°ô ­»´»½¬ ¿² ¿½¬·ª·¬§ ý ±® Ê·­¿ ¿²¼ Ó¿­¬»®Ý¿®¼ ¿½½»°¬»¼ò ìò Û²¬»® §±«® ´±¹·² ×Ü ²«³¾»® ¿²¼ §±«® Ð×Ò ²«³¾»®ò ëò ÎÛÙ×ÍÌÛÎ ÛßÎÔÇ °¿®¬·½·°¿¬» ·² ¬¸¿¬ ¿½¬·ª·¬§ò êò λ¹·­¬®¿¬·±² ·­ ±² ¿ º·®­¬ó½±³»ô º·®­¬ó­»®ª»¼ ¾¿­·­ò ײ­¬®«½¬±®­ ²±¬ °»®³·¬¬»¼ ¬± ¿½½»°¬ ®»¹·­¬®¿¬·±²ò ̸» ®»½®»¿¬·±² ¼»°¿®¬³»²¬ éò λ°»¿¬ ­¬»°­ íóë ¬± ®»¹·­¬»® º±® ³«´¬·°´» ½´¿­­»­ ±® ¬± ®»­»®ª»­ ¬¸» ®·¹¸¬ ¬± ½¿²½»´ ½´¿­­»­ ©¸»² ¿² ·²­«ºº·½·»²¬ ²«³¾»® ®»¹·­¬»® ±¬¸»® º¿³·´§ ³»³¾»®­ò É¿·¬·²¹ ´·­¬­ ¿®» µ»°¬ º±® ½´¿­­»­ ¬¸¿¬ ¿®» ¸¿ª» ­·¹²»¼ «°ò èò º«´´ò ׺ ­«ºº·½·»²¬ ®»¯«»­¬­ô ­°¿½» ú ·²­¬®«½¬±® ¿®» ¿ª¿·´¿¾´»ô ¾»º±®» ½¸»½µ·²¹ ±«¬ò д»¿­» ª»®·º§ ¬¸¿¬ §±« ¸¿ª» ¬¸» ¿¼¼·¬·±²¿´ ½´¿­­»­ ³¿§ ¾» ¿¼¼»¼ò Ý´¿­­»­ ¸¿ª» ¿ ³·²·³«³ ¿²¼ ½±®®»½¬ º¿³·´§ ³»³¾»® ®»¹·­¬»®»¼ò ³¿¨·³«³ ²«³¾»® ±º ®»¹·­¬®¿²¬­ò ͱ³» º·´´ ¬± ½¿°¿½·¬§ »¿®´§ò ײ çò ±¬¸»® ½¿­»­ô ·º ¬¸»§ ¿°°»¿® ¬± ¾» «²¼»® »²®±´´»¼ô ©» ³¿§ ½¿²½»´ §±«® ½®»¼·¬ ½¿®¼ °¿§³»²¬ øÊ·­¿ ±® Ó¿­¬»®Ý¿®¼÷ô ¿²¼ ½´·½µ ½´¿­­»­ ­»ª»®¿´ ¼¿§­ ¾»º±®» ¬¸» ­¬¿®¬·²¹ ¼¿¬»ò ͱ³»¬·³»­ Þ» ­«®» ¬± ­»´»½¬ ¬¸» ݱ³°´»¬» Ì®¿²­¿½¬·±² ·²¼·ª·¼«¿´­ ¸¿ª» »¨°®»­­»¼ ¿² ·²¬»®»­¬ ·² ¿ ½´¿­­ ¿´®»¿¼§ Þ«¬¬±²ò øÒ±¬»æ §±« ³¿§ °®·²¬ §±«® ®»½»·°¬ò÷ д»¿­» ®»¹·­¬»® »¿®´§ ¬± ¿ª±·¼ ¼·­¿°°±·²¬³»²¬ÿÿ ½¿²½»´»¼ò Ó¿·´óײ λ¹·­¬®¿¬·±² Ú±®³ øË­» ­»°¿®¿¬» º±®³ º±® »¿½¸ °»®­±²ò÷ Ò¿³» Ó¿´» ÁÁÁÁ Ú»³¿´» ÁÁÁÁ Þ·®¬¸ Ü¿¬» Ù®¿¼» ß¼¼®»­­ Ý·¬§ Æ·° ݱ¼» и±²» Ø÷ øÁÁÁÁ÷ É÷ øÁÁÁÁ÷ Ý÷ øÁÁÁÁ÷ Ó¿­¬»® ݱ²¬¿½¬ ÛóÓ¿·´ ß½¬·ª·¬§ ý ß½¬·ª·¬§ Ò¿³» ß½¬·ª·¬§ ý ß½¬·ª·¬§ Ò¿³» п®»²¬ñÙ«¿®¼·¿² Ò¿³» Ú±®³ ±º °¿§³»²¬æ ݸ»½µ ß³±«²¬ п·¼ Í°»½·¿´ Ò»»¼­ ø·²½´«¼·²¹ º±±¼ ¿´´»®¹·»­÷æ Ú±® ­©·³ ´»­­±²­ô ·²¼·½¿¬» ­©·³ ´»ª»´ ÁÁÁÁÁò λ¹·­¬®¿¬·±² º±®³ ·­ º±® ³¿·´ó·² ±²´§ ¿²¼ ©·´´ ¾» °®±½»­­»¼ ¾»¹·²²·²¹ Í»°¬»³¾»® ïô îðïïò ëØÚËØÜÉÔÎÏûËÎÚÕÈËØÆÆÆÚÔÉÄÎ×ÛËÎÎÒÑÄÏÚØÏÉØËÎËÖ îé Ю»­±®¬»¼ ͬ¿²¼¿®¼ ËòÍò б­¬¿¹» п·¼ л®³·¬ Ò±ò îïéð Ó·²²»¿°±´·­ô ÓÒ êíðï ͸·²¹´» Ý®»»µ п®µ©¿§ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ÓÒ ëëìíð Ó»³±®·¿´ ß³°¸·¬¸»¿¬»® д¿¦¿ ±º ر²±® ß­ Þ®±±µ´§² Ý»²¬»® ½±²¬·²«»­ ¬± ½»´»¾®¿¬» ·¬­ ïðð Ç»¿®ô ©» ´±±µ ¬±©¿®¼ ¸±© ©» ¬¸ ½¿² ´»¿ª» ¿ ª·­·¾´» ®»³·²¼»® ¾§ ¸±²±®·²¹ ±«® ª»¬»®¿²­ô ½·ª·½ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¿²¼ ¬¸±­» ·²¼·ª·¼«¿´­ ©¸± ½±²¬®·¾«¬»¼ ¬± ¬¸» ®·½¸ ¸·­¬±®§ ±º ¬¸·­ ¹®»¿¬ ½±³³«²·¬§ò ̸» °®±°±­»¼ ß³°¸·¬¸»¿¬»® ©·´´ º»¿¬«®» ¿ ¼»­·¹² ©¸·½¸ ©·´´ ¾» ¿°°®»½·¿¬»¼ ¿²¼ «­»¼ ¾§ §±«²¹ ¿²¼ ±´¼ º±® ¹»²»®¿¬·±²­ ¬± ½±³»ò ß­ °¿®¬ ±º ¬¸» Ó»³±®·¿´ ß³°¸·¬¸»¿¬»®ô ¾®·½µ­ ©·´´ ¾» ­±´¼ º±® ¬¸» д¿¦¿ ±º ر²±® ¬± ¾» ´±½¿¬»¼ ·² ¿² ¿®»¿ ²»¿® ¬¸» ß³°¸·¬¸»¿¬»®ò Þ«§ Ô»¿ª» DZ«® ׳°®»­­·±² ±² ¬¸» д¿¦¿ ±º ر²±® ß Ç±«® °«®½¸¿­» »²­«®»­ §±« ¿ °»®­±²¿´·¦»¼ô »²¹®¿ª»¼ ¾®·½µ °¿ª»® ìþ ¨ èþ °»®³¿²»²¬´§ ´¿·¼ ¿­ ¿ °¿®¬ ±º ¬¸» д¿¦¿ ±º ر²±®ò ̸»­» ¾®·½µ °¿ª»®­ ¿®» Ý¿´­¬¿® øÚ´§ ß­¸÷ ·² ¿ ¹®¿§·­¸ ¬±²» ¿²¼ ´±±µ ´·µ» §±«® ¬§°·½¿´ ±«¬¼±±® ¾®·½µò Ó¿¨·³«³ ±º ìë Þ®·½µ ½¸¿®¿½¬»®­ ±® ­°¿½»­ò Ê»¬»®¿² Ý·ª·½ Ù®±«° Ó»³±®·¿´ Ì®·¾«¬» Þ«­·²»­­ ݸ«®½¸ Ý´«¾ Ù·º¬ ײ¼·ª·¼«¿´ Ú¿³·´§ ͽ¸±±´ л¬ ݱ­¬ Ý»²¬»²²·¿´ п®µ üîëðñÞ®·½µ ײº±®³¿¬·±² ¿²¼ ¾®·½µ ±®¼»® º±®³­ ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» ¿¬ ¬¸» ݱ³³«²·¬§ Ý»²¬»®ô Ý·¬§ Ø¿´´ô ¿²¼ ¬¸» Ý»²¬»²²·¿´ ©»¾­·¬» ¿¬ ©©©ò¾½ïð𧻿®­ò±®¹ò